« پایان نامه ارزش طول عمر مشتری/:انواع مشتریدانلود پایان نامه ارشد : تصویر فرشتگان مقرّب در دیوان مولانا و عطار و متون مقدّس »

پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی

پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:41, توسط مدیر سایت   , 607 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-1-15: مطالعات هافستد (ابعاد فرهنگ های ملی) ………………………………………………………………. 40
2-1-15-1: فاصله قدرت ………………………………………………………………………………………………….. 41
2-1-15-2: ابهام گریزی …………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-15-3: فردگرائی- جمع گرائی ……………………………………………………………………………………. 44
2-1-15-4: زن گونگی- مردگونگی …………………………………………………………………………………… 45
2-1-16: اثرگذاری فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 46
2-1-17: فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 47
2-1-18: مفهوم و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 48
2-1-19: اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 48
2-1-20: انواع تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 49
2-1-20-1: مدل پورتر و همکاران …………………………………………………………………………………….. 49
2-1-20-2: مدل میر و آلن ……………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-20-3: مدل مایر و شورمن …………………………………………………………………………………………. 50
2-1-21: عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………… 50
2-1-22: راهکارهای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………. 52
2-1-23: تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………. 52
2-1-24: خلاصه بخش اول ………………………………………………………………………………………………. 53
بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 54
2-2: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 55
2-2-1: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. 55
2-2-1-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 55
2-2-1-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 56
2-2-2: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… 56
2-2-2-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-2-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-3:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… 58
2-2-3-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-3-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 59
2-2-4: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. 60
2-2-4-1:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 60
2-2-4-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-5: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. 61
2-2-5-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61
2-2-5-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 61
2-2-6: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. 61
2-2-6-1: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 61
2-2-6-2: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… 69
3-1: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 70
3-3: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 71
3-4: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 71
3-4-1: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… 72
3-5: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 72
3-6: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-7: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 74
3-9: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. 80
4-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-2: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 81
4-3: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-1: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… 82
4-3-2: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. 82
4-3-3: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. 83
4-4: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. 85
4-5: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 85
4-5-1: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 86
4-5-2: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. 87
4-5-3: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… 89
4-5-4: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… 90
4-5-5: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. 92
4-6: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 93
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. 95
5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-2: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. 96
5-3: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-3-1: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. 96
5-3-1-1: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. 97
5-3-1-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. 97
5-3-1-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. 97
5-3-1-3-1: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. 97
5-3-1-3-2: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. 97
5-3-1-3-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. 98
5-3-1-3-4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. 98
5-3-1-3-5: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… 98
5-4: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. 99
5-4-1: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-4-2: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… 101
5-5: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 101
5-5-1: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. 101
5-5-2: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. 103
5-6: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… 104
5-7: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 105

منابع و مأخذ
عنوان صفحه
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

ضمائم
عنوان صفحه
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 113
خروجی نرم افزارهای SPSS وLisrel ………………………………………………………………………….. 120

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: تفاوت های مهم میان جوامع با فاصله قدرت زیاد و کم ……………………………………… 42
جدول 2-2: تفاوت های مهم جوامع ابهام گریزی قوی و ضعیف ………………………………………….. 43
جدول 2-3: تفاوت های مهم در جوامع جمع گرا و فردگرا ………………………………………………….. 45
جدول 2-4: تفاوت های مهم جوامع مردگرا و زن گرا …………………………………………………………. 46
جدول 2-5: تحقیقات مشابه و نتایج آنها ……………………………………………………………………………. 63
جدول 3-1: نحوه طبقه بندی جامعه آماری ………………………………………………………………………… 72
جدول 3-2: نحوه طبقه بندی نمونه آماری …………………………………………………………………………. 72
جدول 3-3: آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مشابه …………………………………………… 75
جدول 3-4: کثرت استفاده از آزمون های آماری در تحقیقات مشابه ……………………………………… 78
جدول 4-1: معادل انگلیسی، نام و نام اختصاری در نرم افزار لیزرل برای هر متغیر …………………. 82
جدول 4-2: نتایج اجرای مدل در بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 83
جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها ……………………………………. 84
جدول 4-4: جدول مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………. 85
جدول 4-5: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی .. 86
جدول 4-6: ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………….. 86
جدول 4-7: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …… 88
جدول 4-8: ضریب رگرسیونی فاصله قدرت و تعهد سازمانی …………………………………………….. 88
جدول 4-9: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی ….. 89
جدول 4-10: ضریب رگرسیونی جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………… 89
جدول 4-11: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مردگرائی بر رفتار شهروندی …… 91
جدول 4-12: ضریب رگرسیونی مردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………… 91
جدول 4-13: : مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی .. 92
جدول 4-14: ضریب رگرسیونی ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93


فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 12
شکل 2-1: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران ……………………………………. 24
شکل 2-2: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان …………………………………………………….. 25


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو