« پایان نامه بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانیپایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی »

پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:28, توسط مدیر سایت   , 474 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۲- متغییرهای عمرشرکت،اندازه شرکت،نسبت اهرمی شرکت،نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت،بازده کوتاه مدت و دوره سرد و گرم بازار بر بازده بلندت مدت عرضه های اولیه تاثیر دارند.
فرضیه های فرعی:
۱-۲- عمر شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
۲-۲- اندازه شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
۳-۲- نسبت اهرمی شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
۴-۲- نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
۵-۲- بازده کوتاه مدت بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.
۶-۲- دوره گرم و سرد در زمان عرضه بر بازده بلند مدت عرضه های اولیه تاثیر دارد.

۱-۵    تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
عرضه عمومی اولیه[۷] : به عرضه سهام شرکتها به عموم مردم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی قیمتگذاری و معامله در بورس اطلاق می شود.(علی خادمی ۱۰:۱۳۸۸)
بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار منتشر شده قبلی، مجددا خرید و فروش می گردد. .(رضا راعی ۴۴:۱۳۸۹)
بازده سهام : منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول یک سال مالی به یک سهم تعلق می گیرد. .( تهرانی ۱۳۸۵: ۳۰ )
بازدهی بلند مدت عرضه اولیه: بازدهی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار پس از اولین عرضه تا ۳۶ ماه بعد از آن.(مهرانی،۱۳۸۹)
بازده کوتاه مدت(اولیه) عرضه اولیه: بازدهی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار در اولین روز پس از عرضه.(باقرزاده،۱۳۸۸)
بازدهی شاخص بازار : بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی در طول دوره ای که بازده عرضه های اولیه محاسبه می شود. (باقرزاده،۱۳۸۸)
عمر شرکت : فاصله زمانی بین تاریخ تاسیس شرکت و تاریخ ورود به بورس بر حسب سال.(سشادو و پاربینا ،۲۰۱۰)
اندازه شرکت : تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران ضرب در میانگین قیمت سهام در اولین روز معامله.(سشادو و پاربینا ،۲۰۱۰)
نسبت اهرمی[۸] : حاصل تقسیم مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام.(سشادو و پاربینا ،۲۰۱۰)
دوره گرم عرضه اولیه[۹]: دوره هایی که تعداد عرضه عمومی اولیه در بازار زیاد است. (سشادو و پاربینا ،۲۰۱۰)
دوره سرد عرضه اولیه[۱۰]: دوره هایی که تعداد عرضه عمومی اولیه در بازار کم است. (سشادو و پاربینا ،۲۰۱۰)
خصوصی سازی: خصوصی سازی عبارتست از انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی.( آخوندی ۱۳۸۶ : ۱۱ )
بورس اوراق بهادار[۱۱]  : بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.( آریا ۱۳۸۹: ۲۶۵ )
اوراق بهادار: ورقه بهادار سند یا مدرکی است مبنی بر داشتن حق ادعا نسبت به درآمد یا دارایی های یک موسسه. .( علی خادمی ۱۳۸۸: ۹ )
بازار کارا: بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. ( تهرانی ۱۳۸۷: ۱۸ )

۱-Underpricing
۲ -Underperformance
[۳] – Market Adjusted Abnormal Return
[۴] – Market Adjusted Buy and Hold Return
[۵] – Wealth Relative
[۶] – Cross-Sectional Ordinary Least Squares (OLS)

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو