« پایان نامه ارتباط کیفیت خدمات (بر مبنای مدل QUESC) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانپایان نامه بررسی وضعیت مناسب‌سازی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین »

پایان نامه بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر برخی از آنزیم های ضداکسایشی دردانشجویان مرد فعال

پایان نامه بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر برخی از آنزیم های ضداکسایشی دردانشجویان مرد فعال

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:15, توسط مدیر سایت   , 412 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE) انسدادی تا چه حدی می تواند بر سیستم ضداکسایشی اثر گذاشته و آن را فعال کند(۱۹).در بیشتر پژوهش هایی که روی مردان فعال انجام شده، گزارش شده است که بر اثر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (HIIE) تغییر معنی داری در فعالیت کاتالاز رخ نمی دهد(۲۰).همچنین درپژوهش دیگری که روی مردان فعال انجام شده است نشان داده شد که یک جلسه فعالیت ورزشی  شدید و کوتاه مدت(HIIE)  فعالیت SOD را در برخی از بافت های بیولوژیکی بدن از جمله قلب و کبد و پلاکت های خون و گلبول قرمز و عضله اسکلتی افزایش می دهد(۲۰). اما پاسخ GPX در عضله اسکلتی مردان فعال به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت(HIIE) همسان نبوده است(۲۰).چندین پژوهش نشان دادند که هیچ تغییری در فعالیت این آنزیم به یک جلسه ورزش شدید وجود ندارد در حالی که برخی از پژوهش ها افزایش معنی داری در فعالیت GPX عضله را گزارش کردند(۲۰). بصورت کلی، باتوجه به اینکه در این زمینه تناقضات فراوانی وجود دارد و اینکه پژوهش های کمی درمورد مردان فعال صورت گرفته است و اکثر پژوهش ها روی ورزشکاران صورت گرفته است و همچنین از نظر پژوهشگر فواید نتایج حاصل از این پژوهش می تواند علاوه بر ورزشکاران به افراد فعال جامعه نیز کمک کند، لذا محقق درنظر دارد که تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی را روی آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) در مردان فعال بررسی نماید.
<
strong>۱-۴ . اهداف پژوهش
۱-۴-۱ .  هدف کلی
تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر برخی از آنزیم های ضداکسایشی در دانشجویان مرد فعال
۱-۴-۲ .  اهداف اختصاصی

تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی  برمیزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD)
تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(Gpx)
۱-۵ .  فرضیات پژوهش
۱-۵-۱ .  فرض کلی
یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی بر میزان آنزیم های ضداکسایشیSOD),( GPX)) در دانشجویان مرد فعال تاثیر دارد.

۱-۵-۱-۱ .  فرضیه های اختصاصی پژوهش

یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) تاثیر دارد.
۲-یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(Gpx) تاثیردارد.
۱-۶ . قلمرو پژوهش
۱-آزمودنی­ها همگی از سلامت جسمی و روانی برخوردار بودند.
۲-آزمودنی­ها در روز تمرین، خسته نبودند.
۳- شرکت ­آزمودنی­ها با انگیزه کافی در تمرین
۴- عدم استفاده از مکمل­های غذایی
۵- صحت اطلاعات به دست آمده از دستگاه­های اندازه ­گیری
۱-۷ . محدودیت­های پژوهش
۱-تفاوت­های فردی و عوامل وراثتی آزمودنی­ها قابل کنترل نبود.
۲-تغذیه آزمودنی ها قابل کنترل نبود.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو