« پایان نامه مقایسه نظریه عقل فارابی با نظریات عقل ابزاری و ارتباطی و دلالت های تربیتی آنپایان نامه تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی »

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران درابعاد جامعیت, تعمق وانعطاف پذیری با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه تغییر

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران درابعاد جامعیت, تعمق وانعطاف پذیری با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه تغییر

  یکشنبه 28 مهر 1398 03:22, توسط مدیر سایت   , 579 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران درابعاد جامعیت, تعمق وانعطاف پذیری با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه تغییر
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
 
موضوع:

رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران درابعاد جامعیت, تعمق وانعطاف پذیری با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه تغییر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

این پژوهش رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران (درابعاد جامعیت, تعمق وانعطاف پذیری ) با استفاده ازمدل فیلیپ جی اسمیت را با بهبود سازمانی با تاکید براجرای استراتژیهای چهارگانه تغییر(استراتژیهای ساختاری, فناوری ,وظیفه ای ورفتاری ) در مدارس متوسطه استان سمنان مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران مقطع متوسطه استان به تعداد 165 نفر بودند که از این تعداد مطابق جدول نمونه گیری مورگان 118 نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. روش اصلی جمع آوری داده ها دو پرسشنامه  شامل یک پرسشنامه ذهنیت فلسفی استاندارد ودیگری پرسشنامه بهبود سازمانی محقق ساخته بود. پس از اجرای آزمایشی با محاسبه ضریب الفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه ذهنیت فلسفی  84% و پرسشنامه بهبود سازمانی 97% برآورد وتائید گردید. برای آزمون فرضیه ها وپاسخ به سوالات تحقیق از آزمونهای t  تک نمونه ای, ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس آزمون تعقیبی شفه و تحلیل رگرسیون استفاده و نتایج ذیل مشخص گردید : 1-ذهنیت فلسفی مدیران در هر سه بعد جامعیت ، تعمق و انعطاف پذیری در سطح مطلوب و دربعد جامعیت قوی ترازسایر ابعاد قراردارد.2- کلیه مدیران از استراتژیهای چهارگانه برای تغییر و بهبود واحد های آموزشی خود استفاده می نمایند. 3- بین ذهنیت فلسفی مدیران با بهبود سازمانی رابطه مستقیم ومثبت وجود دارد.یعنی مدیران دارای ذهنیت فلسفی بالا درجهت بهبود و بازسازی آموزشگاههای خود تلاش بیشتری می نمایند.4-از بین استراتژیهای تغییر, استراتژی رفتاری بیشترین استفاده رانزد مدیران دارد.

درپایان پژوهش بر اساس یافته های تحقیق و به منظور ارتقا ء ذهنیت فلسفی مدیران و تلاش آنان برای بهبود و توانایی رویارویی با تغییرات محیطی مدارس پیشنهاداتی ارائه گردید.

 

 

 

کلید واژه ها : ذهنیت فلسفی,بهبود سازمانی,جامعیت,تعمق,انعطاف پذیری,استراتژی ساختاری,استراتژی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فناوری,استراتژی وظیفه ای,استراتژی رفتاری

 

 

1-1 مقدمه :

 

        با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی, مدیریت نقش کلیدی و تعیین کننده ای یافته است و صاحب نظرانی که برای رشد و شکوفایی اقتصاد, پیشرفت علم  و تکنولوژی,رسیدن به رفاه همگانی و بهبود شرایط زندگی, توسعه را تنها راه اصولی و منطقی معرفی می کنند و دولتمردان را به حرکت در چارچوب برنامه های توسعه تشویق می نمایند,فراوانند.اینان اگرمعتقد باشند که: ((توسعه فراگردیست که توانایی های بالقوه جامعه را چه از نظر نیروی انسانی و چه ازجهت منابع, سرمایه, دانش, فن, مهارتها وغیره در آن به عمل می اورد, یا توسعه را فرآیندی هدفدار بدانند که بوسیله انسان آغازمی گردد وهدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستن افرادیست که دریک جامعه زندگی می کنند, (مشایخ 1378, ص18)از اذعان به این نکته ناگزیر خواهند بود که تمام آن کشورهایی که به توسعه دست یافته اند و موفقیت های چشمگیری درعرصه های مختلف به دست آورده اند از آموزش و پرورش خردگرا, خلاق و توانا برخوردار بوده و سنگ زیربنای توسعه خود را در امر توسعه آموزش و پرورش قرار داده اند.

درمیان سازمانها ونهادهای موثر بر توسعه پایدار اجتماعی, نظامهای آموزشی از جایگاه  و نقش منحصربه فرد برخوردارند.بنابراین امروزه نقش واهمیت این نظامها بدیهی واثبات شده تلقی می شود.شواهد ومستندات علمی نشان می دهد که هرگونه اصلاح و بهبود نظامهای اجتماعی و سیاسی بیش ازهمه و پیش از هر امر مستلزم بازنگری و تجدید ساختار نظام آموزش و پرورش است .همه 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو