« پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقالپایان نامه درباره احراز تقصیر:مبنای مسئولیت کارفرما »

پایان نامه ارشد:شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

پایان نامه ارشد:شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:23, توسط مدیر سایت   , 877 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

    پایان نامه
   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ژنتیک
 

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
 

استاد راهنما :
دکتر مهری خاتمی
 

استاد مشاور :
دکتر سید محمد مشتاقیون
 

اسفند ماه 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                         فهرست مطالب                                   صفحه
1  فصل اول:  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1- 1  بیماری های قلبی………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2  تعریف آترواسکلروزیس………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3  عواملی که در ایجاد آترواسکلروزیس حضور دارند………………………………………………………. 3

1-3-1  سلول های درگیر در آترواسکلروزیس………………………………………………………………… 3

1-3-2  اکسیداسیون و آترواسکلروزیس…………………………………………………………………………. 6

1-3-3  التهاب و استرس های اکسیداتیو……………………………………………………………………….. 7

1-3-4  شکل گیری پلاک ها…………………………………………………………………………………………… 9

1-3-5  آشفتگی در مکانیسم های حفاظتی…………………………………………………………………… 9

1-4  عواملی که خطر بیماری آترواسکلروزیس را افزایش می دهد…………………………………….. 10

1-4-1  کاهش غلظت HDL-C  …………………………………………………………………………………. 10

1-4-1-1  ژنتیک های HDL – C…………………………………………………………………………. 11

1-4-1-2  نقش های متفاوت HDL – C………………………………………………………………. 11

1-4-2  افزایش فشارخون………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-2-1  سیستم های درگیر در فشارخون……………………………………………………………. 16

1-4-3  سیگارکشیدن……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4-4  ژنتیک و آترواسکلروزیس……………………………………………………………………………………. 17

1-4-4-1  ژنتیک های Dyslipidemia……………………………………………………………….. 17

1-4-4-2  پلی مورفیسم های ژنتیکی در نیتریک اکسیدسنتاز اندوتلیالی…………….. 18

1-4-4- 3  پلی مورفیسم هادر گلوتاتیون پراکسیداز ( GPx )…………………………….. 18

1-4- 4-4  پلی مورفیسم های افزایش هموسیستئین…………………………………………….. 19

1-4-4-5  پلی مورفیسم هایی در فیبرینوژن……………………………………………………………. 19

1-4-4-6  واریانت های میتوکندریایی………………………………………………………………………. 20

1-4-5  نقش آلودگی………………………………………………………………………………………………………… 21

1-5  عواملی که در آترواسکلروزیس جلوگیری می کند………………………………………………………. 21

1-5-1  استروژن ها…………………………………………………………………………………………………………… 21

1-5- 2  آنتی اکسیدان ها  و عمکرد آنها………………………………………………………………………… 21

1-5-3  پرهیزهای غذایی………………………………………………………………………………………………….. 22

1-5-4  ورزش……………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-6  سیستم RAAS و عملکرد آن……………………………………………………………………………………. 23

1-7  طبقه بندی ترکیبات RAAS و ویژگی شان…………………………………………………………….. 25

1-7-1  رنین……………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-7-2  آنژیوتانسینوژن ، آنژیوتانسین 1 و 2…………………………………………………………………. 25

1-7-3  آنزیم مبدل آنژیوتانسین 1 (ACE ) و آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 ( ( ACE2.  26

1-7-4  رسپتورهای 1 و 2………………………………………………………………………………………………. 27

1-8  التهاب و سیستمRAAS…………………………………………………………………………………………….. 29

1-9  واریانت ها در ژن AGT……………………………………………………………………………………………….. 30

1-10 RAAS  موضعی……………………………………………………………………………………………………….. 30

1-10-1 RAAS  موضعی در قلب……………………………………………………………………………….. 31

1-11  تولید آنژیوتانسین بافتی……………………………………………………………………………………………… 31

1-11- 1 تولید آنژیوتانسین در جریان درونی ( بین شکاف )……………………………………….. 31

1-11-2 تولید آنژیوتانسین در غشاء سلولی……………………………………………………………………. 32

1-11-3  تولید آنژیوتانسین در داخل سلول…………………………………………………………………… 32

1-12  تاثیرات RAAS  روی سلول های قلبی………………………………………………………………….. 33

1-13  تاثیرات RAAS روی جریان کرونری………………………………………………………………………. 34

1-14  تاثیرات RAAS روی جریان منظم شریان……………………………………………………………… 34

1-15  جداسازی و خالص سازی DNA……………………………………………………………………………… 36

1-16 واکنش زنجیره پلی مراز  ……………………………………………………………………………………………. 38

1-16-1  مراحل اصلی در واکنش زنجیرۀ پلی مراز………………………………………………………. 39

1-16-2 طراحی پرایمر  ………………………………………………………………………………………………….. 40

1-16-3 دمای اتصال پرایمر  ……………………………………………………………………………………………. 41

1-17  الکتروفورز…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

1-18  روش آشکارسازی اسیدنوکلئیک………………………………………………………………………………… 43

1-19  یافتن جهش ها با روش PCR – SSCP………………………………………………………………. 44

1-20 تعیین توالی بازهای DNA ………………………………………………………………………………………. 46

1-21 مروری بر مطالعات گذشته…………………………………………………………………………………………… 48

 

1-22 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 52

2   فصل دوم : مواد و روش ها……………………………………………………………………………………………………….. 53

2-1  مشخصات بیماران…………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2  بافرها و محلول ها…………………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-1  روش تهیه EDTA……………………………………………………………………………………………. 55

2-2-2  روش تهیه الکل 75/…………………………………………………………………………………………… 55

2-2-3  روش تهیه پرایمرها………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-4  روش تهیه اتیدیوم بروماید………………………………………………………………………………….. 55

2-2-5  روش تهیه بافر TBE 10X……………………………………………………………………………… 56

2-2-6  روش تهیه بافر TBE ./5X……………………………………………………………………………… 56

2-2-7  روش تهیه لودینگ بافر PCR…………………………………………………………………………… 56

2-2-8  روش تهیه لودینگ بافر SSCP………………………………………………………………………… 57

2-2-9  روش تهیه محلول NAOH………………………………………………………………………………. 57

2-2-10  روش تهیه آمونیوم پرسولفات 10/………………………………………………………………….. 57

2-3  کیت استخراج DNA…………………………………………………………………………………………………… 57

2-4  تکنیک PCR………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4-1  شرایط تکثیر قطعه مورد نظر……………………………………………………………………………… 60

2-4-2  مراحل PCR………………………………………………………………………………………………………. 61

2-5  الکتروفورز ژل آگاروز……………………………………………………………………………………………………… 61

2-6  آنالیز ژل SSCP…………………………………………………………………………………………………………… 62

2-7  آماده سازی ژل پلی آکریل آمید…………………………………………………………………………………… 62

2-8  مراحل رنگ آمیزی ژل SSCP…………………………………………………………………………………… 63

3  فصل سوم : نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 72

4-1  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 76

4- 3  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-4  مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………… 78

عنوان                                                   فهرست شکل ها                                      صفحه

شکل 1-1: مکانیسم پیشنهادی در وقوع آترواسکلروزیس……………………………………………………………….. 10

شکل 1-2 : خلاصه ای از تاثیرات HDL-C………………………………………………………………………………….. 15

شکل 1-3 : کل عملکرد سیستم RAAS………………………………………………………………………………………. 24

شکل 1-4 : مسیر کلاسیک و غیر کلاسیک RAAS ………………………………………………………………….. 28

شکل 1-5 : ساختار پروتیین های درگیر در سیستم RAAS …………………………………………………….. 29

شکل 1-6 : طرح پیشنهادی تولید آنژیوتانسین 1 و 2 درقلب……………………………………………………….. 33

شکل 1-7 : تاثیرات آنژیوتانسین 2 روی قلب………………………………………………………………………………….. 35

شکل 1-8 : مراحل زنجیره پلی مراز…………………………………………………………………………………………………. 40

شکل 1-9 : ژل الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………… 43

شکل 1-10 : روش SSCP …………………………………………………………………………………………………………….. 46

شکل 3-1 : تصویری از الکتروفورز محصول PCR نمونه های مورد مطالعه بر روی ژل آگاروز…. 65

شکل 3-2 : تصویری از آنالیز SSCP روی ژل پلی آکریل آمید…………………………………………………… 66

شکل 3-3 : تشخیص جهش 4360C>T  با استفاده از تکنیک SSCP  و تعیین توالی………… 67

شکل 3-4 : تشخیص جهش 4543T>C  با استفاده از تکنیک SSCP  و تعیین توالی………… 67

شکل 3-5 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر 4360C>T……………………………………………………………. 68

شکل 3-6 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر4543T>C…………………………………………………………….. 65

شکل 3-7 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر T207M …………………………………………………………………. 66

شکل 3-8 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر M268T …………………………………………………………………. 66

شکل 3-9 : نتیجه Blastn برای جهش 4360C> T همولوگ با حیوان pan paniscus… 67

شکل 3-10 : نتیجه Blastn  برای جهش 4543T> C همولوگ با حیوان pan paniscus…..  67

عنوان                                                      فهرست جداول                                       صفحه

جدول 1-1 : فعالیت های رسپتور نوع یک و دو آنژیوتانسین 2…………………………………………………….. 28

جدول 1-2 : مواد لازم جهت تهیه ژل SSCP با درصدهای مختلف……………………………………………. 45

جدول 2-1 : مشخصات بیماران…………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 2-2 : مشخصات پرایمر در این مطالعه………………………………………………………………………………….. 59

جدول 2-3 : مقدار مواد مورد استفاده در مخلوط PCR در حجم Lµ25………………………………….. 60

چکیده :
آترواسکلروزیس “بیماری اصلی عروق کرونر قلب”  بیماری است که بر روی شریان های بزرگ و متوسط بدن تاثیر می گذارد.  انواع متفاوتی از سلول ها، اندام ها و شماری از فرآیندهای فیزیولوژیکی در این عارضه درگیر هستند. سیستمRAAS  یک سیستم مهم در تنظیم فشارخون، آب و الکترولیت های بدن انسان و سایر موجودات زنده است. مطالعه وسیعی روی واریانت های ژن های کد کنندۀ این سیستم، که باعث گسترش فشار خون و بیماری آترواسکلروزیس می گردد، صورت گرفته است. ژنAGT  نخستین ژنی است که با فشارخون بالا ارتباط دارد و واریانت های این ژن احتمالا با افزایش فشارخون و گسترش آترواسکلروزیس مرتبط هستند.

این مطالعه بر روی دومین اگزون ژن AGT  (آنژیوتانسین) بر روی 70 فرد مبتلا به آترواسکلروزیس انجام گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه ها و PCR ، ژن تکثیر شده با روش SSCP 5 برای یافتن پلی مورفیسم یا تغییرات جدید در ژن، مورد بررسی قرار گرفت. هفت مورد از نمونه های دارای شیفت باندی برای تعیین ماهیت تغییر، تعیین توالی شدند. در این بررسی دو جهش در موقعیت های 4543T>C و 4360C>T  مشخص شد، که در جهش اول متیونین موقعیت 268 به تروئونین (M268T) و در جهش دوم در کدون 207 اسیدآمینه تروئونین به متیونین (T207M) تبدیل می گردد. این تغییرات احتمالا افزایش غلظت های پلاسمایی AGT  و افزایش فشارخون را به همراه دارند.

کلمات کلیدی:آترواسکلروزیس، آنژیوتانسینوژن،  PCR-SSCP، موتاسیون، آنژیوتانسین 2، فشار خون  بالا

فصل اول:
مقدمه
1 بیماری­های قلبی:
بر طبق آمار منتشر شده بیماری های قلبی در سال 2012، هر ساله در آمریکا حدود 795000 نفر با حمله قلبی مجدد (عود کننده) مشاهده می شوند، و در هر

جستجو