« پایان نامه بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتداییدانلود پایان نامه ارشد:بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار »

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:35, توسط مدیر سایت   , 184 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملكرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

خلاصه: 43

3-1. مقدمه. 45

3-2. روش انجام تحقیق.. 46

3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46

٣-4. فرآیند تحقیق.. 47

3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

خلاصه. 50

4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها) 52

4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو