« دانلود پایان نامه مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترالپایان نامه موانع بانکداری اسلامی//خصوصیات صکوک »

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:19, توسط مدیر سایت   , 79 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


فصل دوم:کلیات وبررسی منابع
2-1- گیاه شناسی کرچک   ……………………………………………………………5                                            
2- 2-شوری…………………………………………………………….6
2-2-1-اثرات شوری بر رشد گیاه……………………………………………………… 6
2-2-2-سازوكارهای تحمل به شوری………………………………………………………..10
2-2-3-سازگاری كل گیاه به تنش شوری …………………………………………………13
2-2-3-1-تنظیم انتقال Na+ به اندام هوایی ………………………………………………………..13
2-2-3-2- مسیرهای اولیه ورود به ریشه………………………………………………. 14
2-2-4-نقش بیولوژی خاک در تحمل به استرس شوری در گیاهان…………………………………..16
فصل سوم:مواد و روش ها

شاخصSPAD با استفاده کلروفیل متر نوعMinolta: …………………………………………..27
2-اندازه گیری سدیم با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway……………………….27
3-اندازه گیری پتاسیم: از متد شعله سنجی با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway اندازه گیری شد……………. 27

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جستجو