« مدل ریاضی PVRP:”پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه”پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارکنان »

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن

  شنبه 27 مهر 1398 22:54, توسط مدیر سایت   , 2197 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مبحث سوم : اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین                                                    21
گفتار اول: جانشینی در بارداری                                                                   22
گفتار دوم: جانشینی سنتی رحم                                                                    23
گفتار سوم: جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی                                                24        
بند اول: مادرجانشین با استفاده از تخمک اهدایی                                  25
بند دوم: مادر جانشین با استفاده از جنین اهدایی                                   25
بخش دوم : نسب و ارث                                                                                                                                                     26
فصل اول : نسب                                                                                                                                                                   26
مبحث اول : مفهوم و ماهیت نسب                                                                                          26
مبحث دوم : شرایط تحقق نسب مشروع                                                                                  29
مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین                                                             31
گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهدای جنین (نسب پدری)                                             32
بند اول : نسب پدری                                                                                  32
بند دوم: اثبات نسب پدری                                                                          33
الف: امارۀ فراش                                                                           34
ب: سایرادله                                                                                 35
بند سوم: نسب پدری در حالت استفاده از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37
الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل                              37
ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل                                    40
گفتار دوم : مادر كودك ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)                                            42
بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاییدن است                                42
بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمك است                                 43
بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم می باشد      45
فصل دوم : توارث                                                                                                       48
مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین                                     49
مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی                                                                       56
بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم                                   56
بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک                                 57
بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم                                    57
مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شده                                                                           59
بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن                                                                64
فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین                                                                        65
مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                              66
مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                          70
فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران                                                 76
فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل                                                79
مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال                                                                                       79
گفتار اول: حضانت                                                                                                79
بند اول: تعریف حضانت                                                                             79
بند دوم: ماهیت حضانت                                                                             81
بند سوم: مسئولان حضانت                                                                          83
بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین                                                84
بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین                                                   84
گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین                                                                 86
بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان                                                              88
بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین                              91
مبحث دوم: نفقه                                                                                                                93
گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه                                                                                93
گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین                                                               94
مبحث سوم: احترام                                                                                                                        95
بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی          98
فصل اول: انواع تلقیح اسپرم                                     99
مبحث اول : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر                                         99
مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102
گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102
گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104
گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107
مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113
مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115
مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116
گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116
گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117
مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120
گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122
گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122
فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین                                123
مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125
گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125
بند اول: نمونه گیری                                                                                  125
الف: نمونه گیری از مردان                                                               125
ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126
بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی                                                       127
الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128
ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129
ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری                                                   130
گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133
گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135
بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135
بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146
مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166
مبحث سوم: حکم جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167
پیشنهادات                                                                                                                         170
نتیجه گیری                                                                                                           171
منابع                                                                                                                      174
چکیده
یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.
فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.
برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.
درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.
در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.
کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث
مقدمه
یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .
هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.
فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.
همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.
نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.
مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.
این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.
سوالات تحقیق
سوال اصلی
آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟
سوالات فرعی

وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟            
وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟    
وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟  
حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟
آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟
فرضیات
فرضیه اصلی
وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.
فرضیات فرعی
1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.
2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.
3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.
4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.
5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .
اهداف تحقیق
هدف اصلی
هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.
اهداف فرعی
1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.
2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.
3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

جستجو