« پایان نامه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکارپایان نامه بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی »

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:01, توسط مدیر سایت   , 279 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19
بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19
بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19
بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21
بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22
بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23
الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26
ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28
د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28
و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28
ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29
(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36
بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39
بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قصاص…………………………………………..41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43
1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44
2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45
ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50
بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52
بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58
فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

جستجو