« پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاقدانلود پایان نامه اصل استقلال تعهد »

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

  دوشنبه 15 مهر 1398 22:48, توسط مدیر سایت   , 291 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1- فیزیولوژی کودک و نوجوان………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  سن زیستی یا بیولوژیک……………………………………………………………………………….. 16

2-2-3 اهمیت اندازه و جثه……………………………………………………………………………………… 17

2-2-4 وزن بدن……………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-5 قامت………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-6 وزن خالص بدن………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-7 بالیدگی یا بلوغ……………………………………………………………………………………………. 20

2-2-8 بلوغ ریختی یا مورفولوژیک……………………………………………………………………………. 21

2-2-9 بلوغ اسکلتی………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-10 سن دندانی……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 ترکیب بدنی        …………………………………………………………………………………….. 24

2-3 تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان……………………………………………………………. 25

2-4 تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی…………………………………………………………… 28

2-5 آیا Vo2max در افراد نابالغ واقعا همان Vo2max است؟…………………………………….. 29

2-6 تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ…………………………………………………………… 30

2-7 تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ……………………………………………………………… 32

2- 8 ارزیابی آمادگی هوازی ……………………………………………………………………………………. 33

2-9 مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی………………………………………………………………………….. 34

2-3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 41

2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………….. 41

2-3-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور………………………………………………………………….. 43

2-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: تبیین پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 59

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 59

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 59

3-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………. 59

3-5 تجهیزات و ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………….. 60

3-6 روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………… 61

3-7 روش اجرای آزمون آزمایشگاهی بروس……………………………………………………………….. 63

3-8 روش­های آماری……………………………………………………………………………………………… 64

 

فهرست مطالب

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 67

4-3- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 83

5-3- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………… 87

5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………… 89

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………………………… 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 93

 

فهرست جداول

جدول 3-2. تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس……………………………… 63

جدول 1-4: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : 44 نفر)…………………….. 67

جدول 2-4: بررسی همگنی واریانس ظرفیت هوازی در 4 روش تحت مطالعه(آزمون لون )……… 68

جدول 3-4: مشخصات  دموگرافیک دختران به تفکیک گروه نرمال و ( چاق+ اضافه وزن )…….. 69

جدول4-4: توصیف(میانگین±انحراف معیار) ظرفیت هوازی دو گروه از دختران دانش آموز…….. 70

جدول 5-4: توزیع فراوانی دختران نوجوان به تفکیک وضعیت بلوغ (طبیعی و غیر طبیعی  )……. 71

جدول6-4: همبستگی Vo2max دختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادلات آلومتری   72

جدول 7-4: همبستگی پیرسون بین میزان Vo2max نوجوانان نرمال و اضافه وزن-چاق……….. 73

جدول8-4: همبستگی میزان Vo2max دختران نوجوان با  مداخله ترکیب بدن و سطح بلوغ….. 74

جدول9-4: تحلیل واریانس تفاوت میان متغیرهای وابسته در دو گروه تحت مطالعه……………….. 75

جدول 10-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی درمقادیر Vo2max دختران نرمال و چاق+اضافه وزن 76


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو