« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه ریزغده ­زایی رقم­ های زودرس و دیررس گیاه سیب­ زمینیپایان نامه اختیارات مالکین-عقد شرکت و بیع زمانی »

پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:44, توسط مدیر سایت   , 544 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-3-6-كنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی 36
2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشكی 37
2-4-اصول مددکاری 38
2-5-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 43
2-6-تعریف مددکاری اجتماعی 45
2-6-1-تعریف مددکاری 47
2-6-2-تعریف مددجو در مددکاری فردی 47
2-6-3-تعریف مشکل : 47
2-6-4-گروههای آسیب پذیر : 47
2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام 48
2-7-1-تاریخچه: 49
2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: 51
2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره: 51
2-7-2-2-تعریف راهنمائی: 52
2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: 52
2-7-2-4-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.
2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام 53
2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع 56
2-10-کاهش جرایم نوجوانان: 57
2-11-کار با مجرمان سابقه دار 59
2-12-پیشگیری موقعیتی از جرم 60
2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی 64
2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات 65
2-14-2-تعریف انحراف و منحرف 66
2-14-3-تعریف منحرف 66
2-14-4-جرم از نظر دورکیم 67
2-14-5-تعاریف مبتنی بر روانشناسی 68
2-14-6-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی 68
2-14-7-روانشناسی اجتماعی و انحراف 68
2-15-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی 69
2-15-1-نظریه دستگاه روانی (فروید) 69
2-15-2-اختلال روانی 69
2-16-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی 70
2-16-1-پالایش روانی : 70
2-16-2-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : 70
2-16-3-از بین بردن علل کجروی 70
2-17-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : 71
2-18-انجمن ملی مددکاران اجتماعی 74
2-19-روش های مددکاری اجتماعی 74
2-20-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی 75
2-21-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : 77
2-22-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی 77
2-23-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : 80
2-24-پیشگیری از آسیب اجتماعی 82
2-24-1-آموزش مهارت زندگی 82
2-24-2-مهارتهای زندگی 83
2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی 86
فصل سوم:روش شناسی  تحقیق 90
3-1-مقدمه 91
3-2-روش تحقیق 92
3-3-جامعه آماری 93
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 93
3-4-1-نمونه: 93
3-4-2-برآورد حجم نمونه 94
3-4-3-دامنه زمانی تحقیق: 95
3-5-ابزارهای پژوهش 95
3-6-روایی پرسشنامه 95
3-7-پایایی پرسشنامه 96
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 97
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 97
3-10- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-10-1- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 99
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 104
4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 104
4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 106
4-5- بررسی فرضیه سوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پژوهش: 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- نتیجه گیری: 116
5-1-1- فرضیه اول: 116
5-1-2- فرضیه دوم: 116
5-1-3- فرضیه سوم: 117
5-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق: 118
5-3- پیشنهادات: 120
منابع و مآخذ: 123
چکیده انگلیسی: 126
 

چکیده:
مسئله و هدف: بر خلاف گذشته كه نقش مددكاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددكاری اجتماعی افزایش كیفیت زندگی همة افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددكاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همة گروه‌های سـنی (كودكـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای  كاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یكـی از اهداف مددكاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همكاری با نهاد های ذیربط برای كاهش آسیب میسر است.
روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است كه با استفاده از رویكرد مددكاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است.
واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو