« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرسدانلود پایان نامه ارشد: نقش فضایل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنت »

پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:13, توسط مدیر سایت   , 150 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3- محیط سایبر یا سایبر اسپیس………………………………………………………………………………..12
1-1-3-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………………….12
1-1-3-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….12
1-1-4- جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………15
1-1-4-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………..15
1-1-4-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………15
1-1-5- جرایم سایبر …………………………………………………………………………………………………..16
1-1-5-1- مفهوم جرم سایبر…………………………………………………………………………………………………16
1-1-5-2-انواع جرایم سایبر………………………………………………………………………………………………….16
1-2- تاریخچه ادله دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..18
1-2-1- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان…………………………………………………………………18
1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران………………………………………………………………..21
فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال…………………………………………………………………………23
2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن……………………………………………………………………………………………..25
2-1-1- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………25
2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی ……………………………………………………………………………..25
2-1-3- اصالت……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی……………………………………………………………………………..26
2-2-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری………………………………………………………………………..27
2-2-1- ویژگیهای ماهوی……………………………………………………………………………………..27
2-2-2- ویژگیهای شکلی………………………………………………………………………………………..29
2-3- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال………………………………………………………………………….31
2-3-1-مشکلات تخصصی نظری………………………………………………………………………………31
2-3-1-1- دشواری کشف و شناسایی…………………………………………………………………………..32
2-3-1-2-اخفای جرم………………………………………………………………………………………………..32
2-3-1-3-نامرئی بودن………………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-4-کد گذاری مدارک……………………………………………………………………………………….34
2-3-1-5- امحاء مدارک ……………………………………………………………………………………………..34
2-3-1-6-فراوانی داده ها…………………………………………………………………………………………….34
2-3-1-7-مشکل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

متخصص…………………………………………………………………………………………..35
2-4- مشکلات عملی(اجرایی)………………………………………………………………………………………………37
2-4-1- قدرت دستیابی………………………………………………………………………………………….38
2-4-2- قابلیت جمع آوری……………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری…………………………………………………………….39
3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم………………………………………………………….44
3-1-1- کشف ادله دیجیتال………………………………………………………………………..44
3-1-2- شناسایی ادله دیجیتال…………………………………………………………………….49
3-1-3- مستند سازی ادله دیجیتال ……………………………………………………………..51
3-1-4- تفتیش، توقیف و ضبط ادله…………………………………………………………….54
3-1-5- گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال ……………………………………………..62
3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال………………………………………………………………………………….67
3-2-1- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون…………………………………………………74

جستجو