« پایان نامه تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانوادهپایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

  دوشنبه 15 مهر 1398 15:02, توسط مدیر سایت   , 988 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دکتر اسداله امامی
استاد مشاور:
دکتر محمد باقر پارساپور
زمستان/89
 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است كه از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (كه تابع مقررات خاص می‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارائه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

مقدمه. 1

فصل نخست – کلیات… 8

مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت… 8

گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9

گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11

گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13

گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14

گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20

گفتار نخست – عمری.. 21

گفتار دوم – رقبی.. 22

گفتار سوم – سکنی.. 22

گفتار چهارم –  حبس مطلق.. 23

گفتار پنجم – وقف… 24

گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25

گفتار نخست – اموال مادی.. 26

گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. 40

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… 42

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50

مقدمه. 50

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51

گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51

گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62

بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جریان ثبت… 64

بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. 71

بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76

بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91

بند نخست – سند عمری.. 92

بند دوم – سند رقبی.. 93

بند  سوم – سند سکنی.. 93

 

بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93

بند پنجم – سند وقف… 94

بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سكنی) 94

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99

گفتار  نخست – احراز هویت… 100

گفتار دوم – احراز اهلیت… 100

گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102

گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103

مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. 103

گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. 104

گفتار دوم – احراز مالکیت… 104

گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105

گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. 106

فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 110

مقدمه. 110

مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  114

گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 121

گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. 123

گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. 124

مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 125

گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. 125

گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. 127

مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129

گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130

بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131

بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133

بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134

گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134

نتیجه گیری.. 139

پیشنهادات… 141

فهرست منابع. 142

الف. فهرست منابع فارسی.. 142

کتاب ها 142
مقالات… 145
ب. فهرست منابع عربی : 146

ضمایم. 147

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جستجو