« دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلانپایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال »

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:25, توسط مدیر سایت   , 501 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان :
تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
علی اکبر فرزین فر
 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

1- 8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : 8

1-10- ساختار تحقیق.. 9

1-11- خلاصه مطالب فصل اول. 10

فصل دوم. 11

2-1- مقدمه : 12

2-2- جریان وجوه نقد آزاد. 12

2-3- تئوری چرخه عمر شرکت… 16

2-4- سیاست های تقسیم سود. 21

پیشینه تحقیق.. 27

2-5- پژوهش‌های خارجی: 27

2-6-  پژوهش های داخلی: 40

2-7- خلاصه فصل.. 49

فصل سوم. 50

روش اجرای تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش کلی تحقیق.. 51

3-3-  جامعه آماری.. 51

3-5- روش‌های گردآوری داده‌ها و موارد استفاده 52

3-6- ابزار  گردآوری  داده‌ها و  موارد  استفاده 53

3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: 53

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53

3-9- مدل تحقیق: 57

3-10-  خلاصه فصل.. 61

فصل چهارم. 62

یافته های تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف نمونه. 63

4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. 64

4-4- روش های تخمین مناسب مدل. 68

4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول: 70

4-6- جمع بندی فصل چهارم. 80

فصل پنجم : نتیجه گیری. 81

5-1- مقدمه. 82

 

5-2- خلاصه تحقیق.. 82

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84

5-4- موانع تحقیق.. 88

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 88

5-6- پیشنهادات كاربردی.. 89

5-7- خلاصه فصل.. 89

منابع فارسی: 90

منابع لاتین: 96

 

فهرست جدول ها

جدول  2-1- خلاصه تحقیقات خارجی.. 38

جدول  2-2- تحقیقات داخلی 46

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق.. 63

جدول 4-2-آزمون وایت… 64

جدول 4-3- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… 65

جدول 4-4- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها 66

جدول 4-5- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. 67

جدول 4- 6- آزمون هاسمن 68

جدول 4-7- نتایج آزمون فرضیه اول. 69

جدول 4-8– آنالیز واریانس… 71

جدول 4-9- نتایج آزمون فرضیه دوم 72

جدول 4-10-آنالیز وواریانس… 11

جدول 5-1-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… 11

مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو