« دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنویپایان نامه ارشد: بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک »

پایان نامه ارشد برق الکترونیک-محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی

پایان نامه ارشد برق الکترونیک-محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:46, توسط مدیر سایت   , 219 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-6 آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی ………………….23
فصل سوم: مدل های فیزیکی محاسبه جریان تاریک آشکارسازهای مادون قرمز کوانتمی
3-1مدل مبتنی برسرعت رانشی حامل ها ………………………………………………………………29
3-2مدل انتشار-گیرش ………………………………………………………………………………………30
3-3مدل دیگر ارائه شده برای جریان تاریک ……………………………………………………………31

فصل چهارم: محاسبه احتمال تونل زنی به روش عددی ماتریس انتقال
4-1-1محاسبه ماتریس انتقال پله ……………………………………………………………………….35
4-1-2محاسبه ماتریس انتقال بین پله ها ……………………………………………………………..37
4-1-3 محاسبه ماتریس انتقال کلی …………………………………………………………………….38
4-2 محاسبه چگالی حالات…………………………………………………………………………………39
4-2-1محاسبه چگالی حالات در سه بعد(ماده حجیم) ……………………………………………..39
4-2-2 محاسبه چگالی حالات در دو بعد(چاه کوانتمی) ……………………………………………43
4-2-3 محاسبه چگالی حالات در یک بعد(سیم

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کوانتمی) …………………………………………44
4-2-4 محاسبه چگالی حالات درصفر بعد(نقطه کوانتمی) ………………………………………..45
4-3محاسبه چگالی جریان تاریک…………………………………………………………………………46
4-4محاسبه نویزجریان تاریک……………………………………………………………………………..47
فصل پنجم: محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی
5-1 محاسبه چگالی جریان تاریک ……………………………………………………………………….50
5-2 محاسبه چگالی جریان تاریک و نویز در ساختار QDIP ………………………………………51
5-3 محاسبه چگالی جریان تاریک و نویز در ساختار RT-DWELL …………………………….55
5-4نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………..61
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………62


فهرست شکل ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه
شکل(1-1) تراز های انرژی چاه کوانتمی………………………………………………………………………………….4
شکل(1-2)آشکارساز نقطه کوانتمی…………………………………………………………………………………………5
شکل(1-3)ساختار نقطه در چاه کوانتمی………………………………………………………………………………….6
شکل(1-4) ساختار باند انرژی RT-DWELL…………………………………………………………………………….7
شکل(2-1) ترازهای انرژی گسسته در باند هدایت نقطه کوانتمی………………………………………………….12
شکل(2-2) تصویر نقاط کوانتمی InAs با AFM……………………………………………………………………..13
شکل(2-3) مراحل ساخت نقاط کوانتومی با روش لیتوگرافی……………………………………………………….14
شکل(2-4) تصویر AFM از جزایر InAs…………………………………………………………………………………15
شکل(2-5) ساختار الکترونیکی نقاط کوانتمی خود چیدشی………………………………………………………..16
شکل(2-6) ساختار کامل یک آشکارساز………………………………………………………………………………….17
شکل(2-7) دیاگرام باند انرژی QWIP……………………………………………………………………………………18
شکل(2-8) نمونه تجاری آشکارسازMCT(سمت چپ) و QWIP(سمت راست) ………………………………19
شکل(2-9) دونمونه از گریتینگ برای آشکارسازهایQWIP………………………………………………………..19
شکل(2-10) شماتیک آشکارساز QWIP (سمت چپ) و QDIP (سمت راست) ……………………………..20
شکل(2-11) دیاگرام تراز انرژی DWELL……………………………………………………………………………….22


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو