« پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطیپایان نامه تیپ های شخصیتی:همبستگی فیزیولوژیکی تیپ A »

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استانداری

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استانداری

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:37, توسط مدیر سایت   , 278 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-5 فرضیه‌ها: 8

1-5-1 فرضیه‌های اصلی تحقیق: 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی تحقیق: 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 هوش هیجانی. 9

1-6-2 رضایت شغلی. 11

1-6-3 تعهد سازمانی. 13

1-7 الگوی مفهومی تحقیق. 15

1-8 روش تحقیق. 16

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 16

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 16

1-11 محدوده تحقیق. 17

1-12 جامعه و نمونه آماری.. 17

1- 13 نتیجه گیری فصل. 17

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 هیجان. 19

2-2-1 تعریف هیجان. 19

2-2-2 علت هیجان. 20

2-2-3 فواید هیجانات.. 20

2-2-4 تاریخچه هوش هیجانی. 21

2-2-5 الگوهای هوش هیجانی. 22

2-2-5-1 الگوی هوش هیجانی سالووی و مایر. 22

2-2-5-2 الگوی هوشهیجانی گلمن. 25

2-2-5-3 الگوی مختلط هوش هیجانی بار- آن. 26

2-3 رضایت شغلی. 35

2-3-1 عوامل موثر بر رضایت شغلی. 35

2-3-2 پیامدهای رضایت شغلی. 40

2-4 تعهد سازمانی. 42

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-4-1 پیش آیندهای تعهد سازمانی. 43

1-4-1-1  پیش آیندهای فردی: 44

2-4-1-2 پیشآیندهای سازمانی تعهد سازمانی. 45

2-4-2 پیامدهای تعهد سازمانی. 47

2-5 پیشینه تحقیق. 47

2-6استانداری استانداری از نظر لغوی مرکب از دو کلمه استان و داری می باشد که خود اشاره به شرح وظایف این نهاد حاکمیتی دارد . 49

2-6-1 چارت سازمانی استانداری اصفهان. 49

2-6-1 -1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان. 50

2-6-1-2 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری استانداری.. 51

2-7 نتیجه گیری.. 52

فصل سوم

روش شناسی تحقیق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2روش تحقیق. 55

3-3 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 55

3-4 حجم نمونه. 56

3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها 56

3-6 ابزارگردآوری داده‌ها: 56

3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 58

3-7-1 سنجش پایایی(قابلیت اعتماد)  ابزار اندازه‌گیری.. 59

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. 60

4-1 مقدمه. 61

4-2 توصیف داده‌های پژوهشی. 61

4-2-1 بررسی توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 62

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 62

4-2-3 بررسی توزیع فراوانی میزان تحصیلات.. 63

4-2-4 بررسی توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 64

4-3  اطلاعات مربوط به سوالات پرسشنامه‌های تحقیق. 67

4-4 آمار استنباطی. 75

4-4-1 تحلیل استنباطی فرضیه های اصلی تحقیق. 75

4-4-2 تحلیل استنباطی فرضیه های فرعی تحقیق. 78

4-5  آزمون فریدمن. 90

فصل پنجم

نتیجه‌گیری.. 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتیجه‌گیری بر اساس فرضیه های تحقیق. 94

5-2-1  نتایج آزمون فریدمن. 95

5-3 نتیجه گیری بر اساس پیشینه تحقیق. 96

5-4 محدویتهای تحقیق. 98

5-5 پیشنهادات.. 98

5-6 نتیجه گیری فصل. 100

منابع و ماخذ 134

منابع فارسی. 135

منابع لاتین. 136

ضمائم  و پیوست ها 102

خروجی نرم افزار. 107

Abstract.. 134


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو