« دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانوادهپایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان »

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر ه وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر ه وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:01, توسط مدیر سایت   , 586 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 5
1-1. مقدمه.. 6

1-2. بیان مسأله تحقیق.. 6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-5. روش تحقیق.. 9

1-6. جامعه آماری تحقیق.. 9

1-7. سوالات تحقیق.. 9

1-8. فرضیات تحقیق.. 10

1-9. مدل مفهومی تحقیق.. 11

1-10. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 13
2-1. مقدمه.. 14

2-2. بخش اول یادگیری سازمانی.. 14

2-2-1. مفهوم یادگیری.. 14

2-2-2. نظریه­های یادگیری.. 16

2-2-2-1.نظریه رفتاری.. 16

2-2-2-2. نظریه شناختی.. 16

2-2-2-3.نظریه شرطیكردن عامل.. 17

2-2-2-4. نظریه یادگیری اجتماعی.. 18

2-2-3. یادگیری در سازما­ن­ها.. 19

2-2-4.فرآیندها و ساختارهای یادگیری در سازمان ها.. 21

2-2-4-1.كسب دانش.. 22

2-2-4-2.توزیع اطلاعات.. 22

2-2-4-3.تفسیر اطلاعات.. 24

2-2-4-4.حافظه سازمانی.. 26

2-2-5.انواع یادگیری سازمانی.. 28

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق.. 5 1-1. مقدمه.. 6 1-2. بیان مسأله تحقیق.. 6 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7 1-4. اهداف تحقیق.. 8 1-5. روش تحقیق.. 9 1-6. جامعه آماری تحقیق.. 9 1-7. سوالات تحقیق.. 9 1-8. فرضیات تحقیق.. 10 1-9. مدل مفهومی تحقیق.. 11 1-10. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 11 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 13 2-1. مقدمه.. 14 2-2. بخش اول یادگیری سازمانی.. 14 2-2-1. مفهوم یادگیری.. 14 2-2-2. نظریه­های یادگیری.. 16 2-2-2-1.نظریه رفتاری.. 16 2-2-2-2. نظریه شناختی.. 16 2-2-2-3.نظریه شرطیكردن عامل.. 17 2-2-2-4. نظریه یادگیری اجتماعی.. 18 2-2-3. یادگیری در سازما­ن­ها.. 19 2-2-4.فرآیندها و ساختارهای یادگیری در سازمان ها.. 21 2-2-4-1.كسب دانش.. 22 2-2-4-2.توزیع اطلاعات.. 22 2-2-4-3.تفسیر اطلاعات.. 24 2-2-4-4.حافظه سازمانی.. 26 2-2-5.انواع یادگیری سازمانی.. 28 2-2-5-1. یادگیری انطباقی.. 30 2-2-5-2. یادگیری پیش­بینیكننده.. 32 2-2-5-3. یادگیری ثانویه.. 33 2-2-5-4. یادگیری عملی.. 33 2-2-6. سطوح یادگیری سازمانی.. 35 2-2-6-1.یادگیری فردی.. 35 2-2-6-2. یادگیری تیمی و گروهی.. 36 2-2-6-3. یادگیری فرابخشی.. 36 2-2-6-4. یادگیری سازمانی.. 36 2-2-7. مدل­های سازمانی به عنوان یك سیستم یادگیری.. 37 2-2-8. برنامه­های یادگیری در سازمان­ها.. 38 2-2-9. سازمان یادگیرنده.. 40 2-2-10.مدل های سازمانی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده.. 43 2-2-11. مدل چرخه یادگیری در سازمان یادگیرنده.. 49 2-2-12. یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده.. 51 2-2-13. ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده.. 52 2-3. بخش دوم: بهره­وری نیروی انسانی.. 55 2-3-1. تاریخچة بهره‌وری.. 55 2-3-1-1. بهره‌وری در ایران.. 58 2-3-1-2. لزوم توجه به بهره‌وری در ایران.. 59 2-3-2. مفهوم بهره‌وری.. 61 2-3-3. مؤلفه‌های بهره‌وری.. 62 2-3-4. راهبردهای بهره‌وری.. 64 2-3-4-1. راهبرد تحول و نوآوری.. 65 2-3-4-2. راهبرد بهبود.. 65 2-3-5. عوامل مؤثر بر بهره‌وری.. 66 2-3-5-1. عوامل مطرح شده توسط سومانس.. 67 2-3-5-2. عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو.. 67 2-3-6. اندازه‌گیری بهره‌وری.. 68 2-3-6-1. اندازه‌گیری بهره‌وری كل.. 71 2-3-6-2. اندازه‌گیری بهره‌وری عامل سرمایه.. 72 2-4. بخش سوم: سازمان امور مالیاتی.. 74 2-4-1. تشكیل سازمان امورمالیاتی.. 74 2-4-2. اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم :.. 74 2-5. بخش چهارم پیشینه تحقیق.. 77 2-5-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 77 2-5-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 80 فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 82 3-1. مقدمه.. 83 3-2. روش پژوهش.. 83 3-2-1. روش پژوهش برحسب هدف.. 83 3-2-2. روش پژوهش برحسب روش.. 83 3-3. متغیرهای پژوهش.. 84 3-3-1. متغیر مستقل.. 84 3-3-2. متغیر وابسته.. 84 3-4. جامعه آماری مورد بررسی.. 84 3-4-1. جامعه آماری تحقیق.. 84 3-4-2. روش نمونه گیری.. 84 3-4-3. تعیین حجم نمونه.. 85 3-5. روش و ابزار گردآوری داده­ها.. 85 3-6. تأیید روایی پرسشنامه.. 86 3-7. تأیید پایایی پرسشنامه.. 86 3-8. روشهای آماری.. 87 3-9.خلاصه فصل.. 88 منابع.. 89

2-2-5-1. یادگیری انطباقی.. 30

2-2-5-2. یادگیری پیش­بینیكننده.. 32

2-2-5-3. یادگیری ثانویه.. 33

2-2-5-4. یادگیری عملی.. 33

2-2-6. سطوح یادگیری سازمانی.. 35

2-2-6-1.یادگیری فردی.. 35

2-2-6-2. یادگیری تیمی و گروهی.. 36

2-2-6-3. یادگیری فرابخشی.. 36

2-2-6-4. یادگیری سازمانی.. 36

2-2-7. مدل­های سازمانی به عنوان یك سیستم یادگیری.. 37

2-2-8. برنامه­های یادگیری در سازمان­ها.. 38

2-2-9. سازمان یادگیرنده.. 40

2-2-10.مدل های سازمانی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده.. 43

2-2-11. مدل چرخه یادگیری در سازمان یادگیرنده.. 49

2-2-12. یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده.. 51

2-2-13. ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده.. 52

2-3. بخش دوم: بهره­وری نیروی انسانی.. 55

2-3-1. تاریخچة بهره‌وری.. 55

2-3-1-1. بهره‌وری در ایران.. 58

2-3-1-2. لزوم توجه به بهره‌وری در ایران.. 59

2-3-2. مفهوم بهره‌وری.. 61

2-3-3. مؤلفه‌های بهره‌وری.. 62

2-3-4. راهبردهای بهره‌وری.. 64

2-3-4-1. راهبرد تحول و نوآوری.. 65

2-3-4-2. راهبرد بهبود.. 65

2-3-5. عوامل مؤثر بر بهره‌وری.. 66

2-3-5-1. عوامل مطرح شده توسط سومانس.. 67

2-3-5-2. عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو.. 67

2-3-6. اندازه‌گیری بهره‌وری.. 68

2-3-6-1. اندازه‌گیری بهره‌وری كل.. 71

2-3-6-2. اندازه‌گیری بهره‌وری عامل سرمایه.. 72

2-4. بخش سوم: سازمان امور مالیاتی.. 74

2-4-1. تشكیل سازمان امورمالیاتی.. 74

2-4-2. اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم :.. 74

2-5. بخش چهارم پیشینه تحقیق.. 77

2-5-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 77

2-5-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 80

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 82
3-1. مقدمه.. 83

3-2. روش پژوهش.. 83

3-2-1. روش پژوهش برحسب هدف.. 83

3-2-2. روش پژوهش برحسب روش.. 83

3-3. متغیرهای پژوهش.. 84

3-3-1. متغیر مستقل.. 84

3-3-2. متغیر وابسته.. 84

3-4. جامعه آماری مورد بررسی.. 84

3-4-1. جامعه آماری تحقیق.. 84

3-4-2. روش نمونه گیری.. 84

3-4-3. تعیین حجم نمونه.. 85

3-5. روش و ابزار گردآوری  داده­ها.. 85

3-6. تأیید روایی پرسشنامه.. 86

3-7. تأیید پایایی پرسشنامه.. 86

3-8. روشهای آماری.. 87

3-9.خلاصه فصل.. 88

منابع.. 89
 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو