« پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی هفتاداصل استقلال امضاهای اسناد تجاری »

پایان نامه ارشد: بررسی جامعه­ شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان

پایان نامه ارشد: بررسی جامعه­ شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:20, توسط مدیر سایت   , 988 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه : 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4- اهداف پژوهش : 7

1-4-1- هدف کلی : 7

1-4-2- اهداف جزیی : 8

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 11

2-2- تعاریف و مفاهیم.. 13

2-1- پیشینه پژوهش: 16

2-1-1- تحقیقات داخلی.. 16

2-1-2- تحقیقات خارجی.. 18

2-2- مبانی نظری پژوهش : 20

2-2-1- نظریه سرمایه اجتماعی: 26

2-2-3- تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی : 32

2-2-4- نظریه ویژگیهای پایگاهی (منزلت نقشی) 37

2-2-5- نظریه احساس محرومیت نسبی : 39

2-3- الگوی تحلیلی : 40

2-4- مدل نظری تحقیق: 41

2-5- فرضیه‌های پژوهش: 41

فصل سوم: روش شناسی

3-1- روش پژوهش: 45

3-2- جامعه آماری.. 45

3-3- حجم نمونه. 46

3-4- واحد نمونه. 46

واحد نمونه گیری سرپرست خانوار. 46

3-5- روش نمونه گیری : 46

3-6- تعریف نظری مفاهیم: 47

3-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 47

3-7-1- متغیر‌های مستقل.. 48

3-7-1-1- متغیر‌های جمعیتی.. 48

3-7-1-2- متغیر‌های پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 48

3-7-1-3- سرمایه اجتماعی : 50

3-7-1-4- شکل‌های ساختاری سرمایه اجتماعی : 51

3-7-1-5- شکل‌های شناختی سرمایه اجتماعی: 52

3-7-1-6- متغیر احساس محرومیت نسبی.. 55

3-7-2- متغیر وابسته : 56

3-7-2-1- کیفیت زندگی.. 56

3-8- اعتبار و پایایی : 58

3-9- ابزار گردآوری داده ها 58

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1) توصیف… 63

4-1-1) مشخصات جمعیتی جامعه ی مورد بررسی.. 63

4-1-2) مشخصات اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان.. 65

4-1-3) تحلیل وضعیت کیفیت زندگی و ابعاد آن.. 68

4-1-4) تحلیل وضعیت محرومیت نسبی.. 69

4-1-5) تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن.. 70

4-1-6- تحلیل وضعیت امکانات خانوار 73

4-2) آمار استنباطی.. 74

4-2-1) رابطه کیفیت زندگی ذهنی و عینی.. 74

2-4-2) بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمره کیفیت زندگی در بین روستاها 75

4-2-3) تأثیر متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگی.. 76

4-2-4) فرضیه اول.. 78

4-2-5) فرضیه دوم. 79

4-2-6) فرضیه سوم. 79

4-2-7) فرضیه چهارم. 81

4-2-8) فرضیه پنجم.. 82

4-2-9) فرضیه ششم.. 82

تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی.. 83

4-2-10) حالات چهارگانه کیفیت زندگی.. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 97

5-2- پیشنهادات… 99

منابع فارسی: 103

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

منابع لاتین.. 106

 

فهرست جداول

جدول 1) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی  17

جدول 2) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی  19

جدول 3) دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی – عینی و فردی – جمعی.. 22

جدول 4) دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر کیفیات درونی – بیرونی و فرصت – نتایج.. 23

جدول 5) رابطه میان شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی.. 24

جدول (7) تئوریهای مبین ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی.. 37

جدول 3-1) تعیین حجم نمونه به تفکیک بخش، دهستان، روستا و خانوار 47

جدول 3-2) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق.. 58

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد مشخصات جمعیتی جامعه مورد بررسی.. 64

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد مشخصات اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان.. 66

جدول4-3 ) میانگین درآمد و هزینه ماهیانه خانوارهای روستایی (تومان) 67

جدول 4-4) توزیع فراوانی و درصد منزلت شغلی پاسخگویان.. 68

جدول 4-5) توزیع فراوانی و درصد پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان.. 68

جدول 4-6) توزیع فراوانی و درصد کیفیت زندگی پاسخگویان.. 69

جدول 4-7) توزیع فراوانی و درصد کیفیت زندگی عینی و ذهنی پاسخگویان.. 69

جدول 4-8) توزیع فراوانی و درصد محرومیت نسبی پاسخگویان.. 70

جدول 4-9) توزیع فراوانی و درصد سرمایه اجتماعی پاسخگویان.. 70

جدول 4-10) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه‌های شبکه اجتماعی.. 70

جدول 4-11) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه های مشارکت اجتماعی.. 72

جدول 4-12) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه های اعتماد اجتماعی.. 72

جدول4-11) توزیع فراوانی و درصد مجموعه امکانات خانوار در روستا 73

جدول4-12) توزیع فراوانی و درصد مجموعه امکانات کشاورزی در روستا 73

جدول 4- 13) همبستگی بین کیفیت زندگی ذهنی و عینی.. 74

جدول 4-14) بیان معنیداری تفاوت بین میانگین کیفیت زندگی در روستاها 75

جدول 4-15) بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمره کیفیت زندگی در بین روستاها 75

جدول 4-16) خلاصه مدل.. 76

جدول 4-17) ضریب رگرسیونی.. 77

جدول 4- 18) همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان.. 78

جدول 4- 19) همبستگی بین احساس محرومیت نسبی افراد و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان.. 79

جدول 4-20) خلاصه مدل.. 79

جدول 4-21) ضریب رگرسیون.. 80

جدول 4-22) ضریب رگرسیونی.. 81

جدول 4- 23) همبستگی بین پایگاه اقتصادی واجتماعی افراد و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان.. 82

جدول 4-24) تأثیر درآمد سرانه بر کیفیت زندگی عینی پاسخگویان.. 82

جدول 4-25) همبستگی میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان.. 83

جدول 4-27) میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته. 85

جدول 4-26) طبقه بندی خانوارها در حالات چهارگانه كیفیت زندگی (فراوانی) 86

 


فهرست اشکال

شکل4-1) نمودار علی عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستاییان.. 84

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه :
داشتن زندگی مطلوب و با کیفیت همواره آرزوی بشر بوده است. کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی جهان امروز می‌باشد. « همچنین ارتقاء کیفیت زندگی از مهم ترین هدف‌های حکومت‌ها و دولت‌های مختلف در سطح جهان محسوب می‌شود (حسین زاده و میزایی، 17،1376).

مفهوم کیفیت زندگی به‌طور هم زمان در حوزه‌های مختلف علوم نیز گسترش یافته است. به این ترتیب در انتهای قرن بیستم مفهوم کیفیت زندگی یکی از موضوعات اساسی مورد علاقه پژوهشگران علوم مختلف همچون شهرسازی، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی بوده است. اندازه‌گیری کیفیت زندگی می‌تواند برای ارزیابی سیاست­های گذشته و هم­چنین پایه گذاری استراتژی‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بخش قابل توجهی از مطالعه­های انجام شده در مورد کیفیت زندگی به نواحی شهری اختصاص دارد امّا از دهه­های اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است، «به‌طوری که فقر روستایی تقریباً 63 درصد از کل فقر جهانی را شامل می‌شود». درایران فقر مطلق کاهش یافته، امّا فقر نسبی به خصوص در مناطق روستایی افزایش یافته است (حیدری 1390). و این چالش بزرگ و مهمی است که باید هر چه زودتر با شناخت علل و عوامل آن به چاره اندیشی پرداخت. این پژوهش با هدف بررسی جامعه­شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان، تدوین، و شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی را بررسی کرده است.

1-2- بیان مساله
«کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چند بعدی است که تحت تأثیر موءلفه­‌هایی چون زمان و مکان، ارزش­های فردی و اجتماعی قرار دارد و از این رو معانی گوناگونی برای افراد و گروه های مختلف بر آن مترتب است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان اندازه‌ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایت­مندی و مواردی از این دست تعبییر کرده اند (اپلی و منون[1] 2007 به نقل از رضوانی و همکاران 1387). در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر ترکیبی می‌باشد که از چندین متغیر متأثر می‌گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، اوقات فراغت، شادمانی خانوادگی روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب، کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می‌کند» (جاجرمی و کلته[2] 1385: 5و6).

«هرچند که ارتقای کیفیت زندگی در مقیاس­های فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه‌ریزان بوده است، اما در دهه‌های اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی و تدوین آن­ها در قالب


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو