« پایان نامه اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن همراه و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت پلاسمایی پرولاکتین مردان سالمپایان نامه اثر سابقه ورزشی و فعالیت کنونی سالمندان بر تعادل وضعیتی آنان »

پایان نامه اثر دستورالعمل های کانون توجه درونی، بیرونی و خودانتخابی بر یادگیری کینماتیکی یک تکلیف ایستا

پایان نامه اثر دستورالعمل های کانون توجه درونی، بیرونی و خودانتخابی بر یادگیری کینماتیکی یک تکلیف ایستا

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:20, توسط مدیر سایت   , 327 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

خود استفاده کنند.

 

۱-۴ هدف ها

۱-۴-۱ هدف کلی:

هدف کلی این تحقیق بررسی اثردستورالعمل های کانون های توجهی و خود انتخابی بر یادگیری کینماتیکی حرکت در یک تکلیف ایستا می باشد.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:

بررسی اثرکانون های توجهی بر یادداری یک تکلیف ایستا
بررسی اثرکانون های توجهی بر انتقال یک تکلیف ایستا
مقایسه سه روش کانون توجهی (درونی، بیرونی و خودانتخابی) در مراحل یادداری و انتقال
۱-۵ فرضیه ها

بین اثرات دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی و خود انتخابی بریادداری یک تکلیف ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی و خود انتخابی بر انتقال یک تکلیف ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه درونی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه بیرونی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه خودانتخابی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین سه روش کانون توجهی ( درونی، بیرونی و خودانتخابی) در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد.
 

 

۱-۶ پیش فرض های تحقیق:

۱- شرکت کنندگان درک کاملی از دستورالعمل های ارائه شده و نحوه ی اجرای مهارت داشته اند.

۲- شرایط تمرین و آزمون برای تمام شرکت کننده ها یکسان بوده است.

۳- شرکت کنندگان در پایان هر جلسه صادقانه به سوال”به چه چیز تمرکز می کردید”، جواب  دادند.

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱- شرکت کنندگان دانشجویان پسر غیر تربیت بدنی بودند.

۲- سن شرکت کنندگان در دامنه سنی ۲۹-۲۱ قرار داشت.

۳- همه ی شرکت کنندگان از یک پارالل برای تمرین استفاده کردند.

۱-۸ محدودیت های تحقیق

۱- عدم امکان کنترل حالات روانی و میزان انگیزه و علاقه شرکت کنندگان در هنگام شرکت در آزمون.

۲- عدم امکان انجام آزمایش بر روی شرکت کنندگان به طور همزمان.

۳- وجود تفاوت های فردی در بین شرکت کنندگان.

۴- عدم کنترل بر تغذیه و فعالیت های فوق برنامه و آمادگی جسمانی شرکت کنندگان.

 

Focus
Nideffer
Magill
Learning

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو