« پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمانپایان نامه اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین میوزین و تعیین نوع تار عضلانی در عضلات تند و کند انقباض موش های صحرایی نر نژاد اسپراگ داولی »

پایان نامه اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا

پایان نامه اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف تعادلی پویا

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:23, توسط مدیر سایت   , 291 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت شرایط کانون توجه درونی و کنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا.
مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت شرایط کانون توجه بیرونی و کنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا.
مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت شرایط کانون توجه خود انتخابی وکنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا.
مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت شرایط کانون توجه درونی و کنترل بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا.
مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت شرایط کانون توجه بیرونی و کنترل بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا.
مقایسه اثر آگاهی از نتیجه تحت کانون توجه خود انتخابی و کنترل بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا.
۵-۱ فرضیه­های تحقیق

اختلاف اثرآگاهی از نتیجه در کانون توجه درونی و کنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا، معنادار است.
اختلاف اثر آگاهی از نتیجه در کانون توجه بیرونی و کنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا معنادار است.
اختلاف اثر آگاهی از نتیجه در کانون توجه خود انتخابی و کنترل بر اکتساب یک تکلیف تعادلی پویا معنادار است.
اختلاف اثر آگاهی از نتیجه در کانون توجه درونی و گروه جفت شده بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا معنادار است.
اختلاف اثر آگاهی از نتیجه در کانون توجه بیرونی و کنترل بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا معنادار است.
اختلاف اثر آگاهی از نتیجه در کانون توجه خود انتخابی و کنترل بر یادداری یک تکلیف تعادلی پویا معنادار است.
[۱] Motor learning & control

[۲] Feedback

[۳] Attention

[۴] Wulf

[۵] Nideffer

[۶] Focus of attention

[۷] External

[۸] Internal

[۹] Salmoni, Schmidt& Walter

[۱۰] Totsika&Wulf

[۱۱] Porter & Anton

[۱۲] Schorer, Jaitner, Wollny, Fath, & Baker

 

۱ Accuracy

[۱۴] Consistency

[۱۵] Balance

[۱۶] Bell & Hardy

[۱۷] Jackson & Holmes

[۱۸] Marchant, Greig, and Scott

[۱۹] Wulf&Dufek

[۲۰] Neumann and Brown

[۲۱] Masters &Maxwell

[۲۲] Explicit and Implicit motor learning

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو