« پابان نامه تاثیر بازیهای رایانه ای بر تبحرحرکتی و زمان واکنش کودکان ۹ تا ۱۱ سالپایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق ۱۰سال »

پابان نامه تأثیر خودگفتاری انگیزشی براجرای مهارت پاس بسکتبال در افراد درونگرا و برونگرا

پابان نامه تأثیر خودگفتاری انگیزشی براجرای مهارت پاس بسکتبال در افراد درونگرا و برونگرا

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:45, توسط مدیر سایت   , 377 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۲) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای سرعت پاس درافراد درونگرا تأثیر دارد.

۳) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد برونگرا تأثیر دارد.

۴) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد درونگرا تأثیر دارد.

۵) تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای سرعت پاس در افراد درونگرا و برونگرا متفاوت است.

۶) تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد درونگرا و برونگرا متفاوت است.

 ۱-۶-پیش فرض های تحقیق

۱-تمامی آزمودنی ها با صداقت به پرسشنامه شخصیت پاسخ داده اند.

۲-آزمودنی ها در طول انجام تمرینات دستورات را رعایت کرده اند.

۳-آزمودنی ها محتوای اطلاعات خودگفتاری ارائه شده به آن ها را درک کرده اند.

۴-آزمودنی ها نهایت تلاش و کوشش خود را در انجام آزمون به کار گرفته اند.

۱-۷-قلمرو تحقیق

۱-انتخاب پسران بین سنین ۱۳-۸ ساله.

۲-انتخاب افرادی که همگی نیمه آماتور بودند.

۳-انتخاب افرادی که عضو هیچ یک از تیم های ورزشی بسکتبال نمی باشند.

۱-۸-محدودیت های تحقیق

۱-عدم اطمینان از گزارش دقیق آزمودنی ها در مورد استفاده از خودگفتاری.

۲- میزان انگیزش آزمودنی ها به هنگام شرکت در آزمون ها.

۳- تغذیه، خواب، انگیختگی، شرایط روانی و میزان علاقه آزمودنی ها به شرکت در آزمون ها.

 

۱-۹- تعاریف نظری

خودگفتاری: مکالمه ای است که اشخاص با صدای بلند یا به صورت زمزمه با خود تکرار می کنند و احساسات و ادراکات خود را گزارش می کنند تا باعث بهبود و تقویت درکار خویش شوند (هاردی، ۲۰۰۶).

خودگفتاری انگیزشی: نوعی خودگفتاری است که به وسیله تلاش و صرف انرژی بیشتر و با ایجاد انگیزشی مثبت  در اجرا باعث تسهیل کار می شود و برای کنترل انگیختگی و اضطراب به کار می رود (هاردی، ۲۰۰۶).

برونگرا: فردی است اجتماعی، علاقمند به مهمانی، دارای دوستان فراوان و هیجان طلب که بدون تفکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می کند (گروس، ۲۰۰۴).

درونگرا: فردی است آرام، درخود فرورفته، خودار وتأملی که به احساسات آنی اعتماد نمی کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می دهد (گروس،۲۰۰۴).

۱-۱۰- تعاریف عملیاتی

خودگفتاری: در پژوهش حاضر منظور از خودگفتاری، گفتن عبارات مثبتی است که فرد باخود می گوید.

خودگفتاری انگیزشی: در پژوهش حاضر گفتن عباراتی که افراد را بر می انگیزاند مثل عبارت ( مثلاً: من می توانم)

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو