« مبانی حق بهره مندی ازمحیط زیست سالم،ازدیدگاه قرآن کریم- قسمت ۱۱بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک- قسمت ۴ »

نقش اکراه بر اراده و اثر آن- قسمت ۴۵

نقش اکراه بر اراده و اثر آن- قسمت ۴۵

  یکشنبه 17 اسفند 1399 01:41, توسط مدیر سایت   , 612 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 

 • . Alex Weill, François Terré , op.cit. p.207. ↑
 • . erreur – obstacle . ↑
 • ۷ . رک: عبد الرزاق احمد سنهوری ، الوسیط ، ص ۲۹۰ . ↑
 • . Alex Weill, François Terré , op.cit. p.207 ↑
 • Ibid . ↑
 • . Ibid . ↑
 • . François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette,op.cit . Nº ۲۴۶٫ ↑
 • . ‍Cass. Com, 2 Juin 1981, Ball, cib. IV, Nº ۲۵۹, P 205, D. 1981, Inf. Rap. P. 485, Defrénois 1982, 996, obs AUBERT; Cass.; ler Civ. Lo Civ., Lo Juill. 1995 به نقل از همان منبع. : ↑
 • . François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette op.cit, Nº ۲۴۶٫ ↑
 • . Henri Capitant et Colin ( A ) ,Traité de Droit Civil ) Paris: Siery, ۱۹۶۱, ۱۱e édition) T 2, p .288. ↑
 • ۱ . عبد الرزاق احمد السنهوری، نظریه العقد (مصر: دار الکتب ، ۱۹۳۴) ص ۳۷۹ : بر اساس این نظر، اصل این است که تدلیس با سکوت محقق نمیشود؛ مگر اینکه شروط ذیل فراهم باشد:
  ۱- عیب مخفی شده مهم باشد و در اراده عاقد اثری اساسی داشته باشد .
  ۲- طرف مقابل از آن آگاه باشد .
  ۳- در کتمان عیب تعمد باشد .
  ۴- شخص به اشتباه افتاده از طریق دیگری نتواند به حقیقت دست یابد . ↑
 • . Henri Capitant et Colin (A ) , op.cit.p. 288. ↑
 • ۳ .عبدالسلام ذهنی بک، النظریه العامه للالتزام ( مصر : مکتبه العرب ، [ بی تا ] ) ص۱۲۷٫ ↑
 • ۴ .همانجا. ↑
 • ۱ . محمد سامی مازن، پیشین، ص۳۱٫ ↑
 • ۲ .ماده ۱۲۸ ق.م. مصر: «اذا صدر الاکراه من غیرالمتعاقدین، فلیس للمتعاقد المکره ان یطلب ابطال العقد، ما لم یثبت ان المتعاقد الاخر کان یعلم او کان من المفروض حتماً ان یعلم هذا الاکراه». ↑
 • .۳ . محمد کامل مرسی بک، پیشین، ص۳۷۱٫ ↑
 • ۴ . محمد سامی مازن، پیشین، ص ۳۱٫ ↑
 • .۵٫ همان، ص۳۲ ؛ محمد صالح، پیشین، ص۲۰۰٫ ↑
 • ۶ همانجا. ↑
 • ۷ . ص ۴۵ ↑
 • ۱٫ از جمله : ناصر کاتوزیان پیشین ، ص ۴۰۸ . ↑
 • ۱ . ناصر کاتوزیان قانون مدنی در نظم کنونی ( تهران : دادگستر ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ ) ص ۳۳۷ ، یادداشت ۳ ، ذیل ماده ی ۴۳۹ ق.م. ، حسین صفایی پیشین ، ص ۲۹۳ . ↑
 • ۱ . ص ۴۵٫ ↑
 • ۱ ر.ک.: محمد کاظم الخراسانی، کفایه الاصول (تهران، مؤسسه النشر الاسلامیه، ۱۴۱۲ ) ج۱، ،ص۲۶؛ محمدحسین النائینی، تقریرات الاصول (قم: انتشارات مصطفوی، ۱۳۶۸ ) ج۱ ص۱۳۱؛ محمود میثمی العراقی، قوامع الفضول (چاپ سنگی، بی جا، بی تا، بی نا) ص۹۷؛ محمد بحرالعلوم، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه (بیروت: انتشارات دارالزهراء، ۱۹۸۰) ص۲۶ به بعد. ↑
 • .Conception ↑
 • . Délibération . ↑
 • .Volition . ↑
 • ۱٫ مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات (تهران: نشر حقوقد ان، ۱۳۷۷)، ص۱۳۶٫ ↑
 • ۲٫ «رضا » معادل «شوق» در فلسفه است . ↑
 • ۳ . حسین صفایی ، پیشین ، ص ۶۱ . ↑
 • ۴ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران : گنج دانش ، ۱۳۷۲ ،چاپ ششم ) ش۲۶۸۳ ، ص۳۲۵ . ↑
 • ۵٫ زینالدینبنعلی الجبعیالعاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام (قم : مؤسسه المعارف الاسلامیه ،۱۴۲۱) ج۳،ص۱۵۴ ؛ مرتضی انصاری، پیشین، ص۳۰۷ ؛محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، تحقیق علی الاخوندی ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۶۸ ، چاپ نهم) ج۲۲، ص۲۶۰ ؛ یوسف البحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، با تعلیقات محمد تقی ایروانی،( [ بی جا ] انتشارات دارالضوء ؛ ۱۴۱۳، چاپ سوم) ج۱۸، ص۳۷۳٫ ↑
 • ۶ . ابوالقاسم الموسوی الخویی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، به قلم میرزا محمد علی التوحیدی التبریزی (بیروت: دارالهادی؛ ۱۴۱۲) ج۳ ، صص۴۱۸-۴۲۳ ؛ ناصر المکارم الشیرازی، انوار الفقاهه،کتاب البیع (قم : مدرسه العلمیه الامام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، ۱۴۱۱، چاپ اول) ج۱ ،ص۲۴۹ ؛ علی بن حسین الکرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد (بیروت: داراحیاءالتراث العربی، ۱۴۱۱٫، چاپ اول) ج۴ ،ص۶۱٫ ↑
 • ۱٫ محمدحسین نائینی، پیشین ، ص۳۸۰ : « فانه ( مکره ) مختار فی الفعل الا ان هذا الاختیار نشأ عن غیر اختیار » . ↑
 • ۲٫ روح الله موسوی خمینی، پیشین، ص ۵۷ . ↑
 • ۳٫ . محمد حسین الاصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع (قم: انتشارات انوار الهدی ، ۱۴۱۸، چاپ اول) ج۲، ص۴۰ ↑
 • ۴ . محسن طباطبایی حکیم، پیشین ، ص۱۸۸ . ↑
 • ۱ . مانند: «مکره فاقد رضای معاملی است»: محمدتقی آملی، پیشین، ص۴۲۱٫ ↑
 • ۱ مهدی شهیدی، پیشین، صص۱۸۲- ۱۸۳٫ ↑
 • ۲ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت (تهران: چاپخانه مشعل آزادی، ۲۵۳۷) ص۱۸۴؛ مصطفی عدل ، پیشین ، ص۱۱۸؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، صص ۵۱۲ و ۵۷۴٫ ↑
 • ۳٫ ناصر کاتوزیان، پیشین ، ص ۵۰۸ . ↑
 • ۴ .حسین صفایی ، پیشین ، ص ۶۲ . ↑
 • ۵ . خواهیم دید که این اختلاف لفظی نیست . رک : ص ۴۵ این ر ساله ↑
 • ۶ . مهدی شهیدی،پیشین ، ص۱۳۶٫ ↑
 • ۱ . محمدجعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی ( ،تهران: [ بی نا ] ۱۳۴۲) ص۹۴ . ↑
 • ۲ . .ماده ۱۹۱ ق.م مقرر می دارد : « عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند » . ↑
 • ۱ . .چون عقلا و خردمندان جامعه در چنین شرایطی از ضرر جلوگیری می کنند یا ضرر کمتر را می پذیرند رضا، رضای عقلایی نام گرفته است .این رضا ، همان رضای ثانوی است که در برخی از نوشته های فقهی دیده می شود . رک : محمد کاظم طباطبایی یزدی، پیشین ، ص۲۲۰٫ ↑
 • . Jean, Henri, et Léon Mazeaud; op.cit. Nº ۱۹۹٫ ↑
 • . Actio metus causa . ↑
 • . In Integrum restitutio . ↑

 

جستجو