« مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسیپایان نامه رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم »

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

  دوشنبه 15 مهر 1398 14:13, توسط مدیر سایت   , 69 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۲) اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پربار زندگی می کنند.

۳) اشخاص کامل به ارگانیزم شان اعتماد دارند.

۴) اشخاص کامل احساس می کنند که بدون قید و بندها و ممانعت ها در تصمیم گیری آزادند.

۵) اشخاص کامل خلاق هستند و زمانی که شرایط محیطی تغییر می کند به صورت سازنده و سازگارانه زندگی می کنند.

۶) اشخاص کامل ممکن است با مشکلات مواجه شوند(لوی و همکاران ،2013) .

2-3-2-4  دیدگاه آلپورت[2]

 

جستجو