« مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسیپایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران »

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

  دوشنبه 15 مهر 1398 12:24, توسط مدیر سایت   , 116 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید قدیمی ترین رزین گرماسخت است کـه بـا وجـود گذشـت
بیش از 100 سال از عمر آن، هم اینک نیز کاربردهای شایان توجهی را در صنایع مختلـف دارد .
رزینها فنولی از واکنش فنول یا مـشتقات آن بـا آلدهیـد در حـضور کاتـالیزور تهیـه مـی شـوند .
بیشترین حجم موادی که در ساخت این رزینها به کار مـی رود، فنـول و فرمالدهیـد اسـت . اگـر
نسبت مولی فنول به فرمالدهید کمتر از یک و کاتالیزور مـصرفی بـازی باشـد، رزیـن حاصـل را
رزول گویند . اما اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید بیشتر از یک و کاتـالیزور مـصرفی اسـیدی
باشد، رزین حاصل را نووالاک گویند.
رزینهای رزول به طور عمده به صورت محلول در آب یا محلول در الکل تولید و عرضه میشـوند

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو