« معامله به قصد فرار از دین/:پایان نامه فسخ قراردادپایان نامه ارشد:ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار »

دنلود پایان ماه ارشد:تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

دنلود پایان ماه ارشد:تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:46, توسط مدیر سایت   , 341 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-6- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

1-7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- نحوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….7

1-9- شیوه تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..8

1-10- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- مفهوم ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………12

2-1-1- مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپلیتیک……………………………………………………………………….14

2-1-2- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیك………………..……………………………………………………………….15

2-1-3 تعاریف ژئوپلیتیك از دیدگاه های گوناگون………………………………………………………………..16

2-1-4- ویژگی‌ها و تحول نظری ژئوپلیتیك………………………………………………………………………….17

2-1-5- عوامل متغیر ژئوپلیتیک……………………………..…………………………………………………………..18

2-1-6- رویكردهای ژئوپلیتیك………………………………………………………………………………………….22

2-2- ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ…………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-معیارهای اقتصادی جایگزین معیارهای نظامی در ژئوپلیتیک……………………………………………..34

2-4- معیارهای فرهنگی جایگزین معیارهای نظامی………………………………………………………………..37

2-4-1- نقش ژئوکالچر در توسعه کشورها…………………………………………………………………………..38

2-4-2- ژئوكالچر زیر بنای ژئوپلیتیك…………………………………………………………………………………38

2-5 – ژئوکالچر و توسعه ملی……………………………………………………………………………………………40

2-6-ژئوکالچر و تاریخ و تمدن………………………………………………………………………………………….41

2-7- چشم انداز ژئوکالچر در عصر جهانی شدن…………………………………………………………………..42

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

3-1-جغرافیای طبیعی شهرستان رشت………………………………………………………………………………….45

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-2- ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- ارتباطی- سیاسی شهرستان رشت…………………………………45

3-3- ویژگی های انسانی شهرستان رشت…………………………………………………………………………….47

3-4- مناطق شهر رشت…………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 – مقدمه…………………….……………………………………………………………………………………………..51

4-2- بررسی توصیفی داده ها…..………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2- ارزیابی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………73

5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..76

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………77

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….80

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه                                                                                                       

جدول 4-1- چارت سازمانی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2……………………………………………………51

جدول4-2- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)…………..52

جدول4 -3- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………53

جدول4-4- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه 2رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….54

جدول4-5- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..55

جدول4-6-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت……..56

جدول 4-7- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت………………………………………………………..57

جدول 4- 8- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل……………………………………………………………58

جدول 4-9-توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات………………………………………………………59

جدول 4-10-توزیع گروه نمونه تحقیق بر سن……………………………………………………………………….60

جدول 4-11- تاثیر نیروهای متخصص در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………61

جدول 4-12- تاثیر مدیران و کارکنان مدارس در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان…………….61

جدول 4-13- تاثیر مسئولین و نهادهای سیاسی– امنیتی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان.62

جدول 4-14-تاثیر سپاه و بسیج در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………………..62

جدول 4-15- تاثیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………….63

جدول 4-16 -تاثیر اولیاء و مربیان در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………63

جدول 4-17- تاثیر امامان جماعت در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………64

جدول 4-18- تاثیر نیروی انتظامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………65

جستجو