« پایان نامه بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی و کمال گرایی در بین افراد مبتلا به اختلال OCD و افراد عادیدانلود پایان نامه ارشد: تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری

  شنبه 27 مهر 1398 23:03, توسط مدیر سایت   , 816 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-1-4-لیپیدها …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1- 2- فسادشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-2- 1- فساد اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-1-2-2- مراحل اکسیداسیون و مواد حاصل از آنها…………………………………………………………………………………………………6
1-1-2-3- تشکیل هیدروپراکسید……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-2-4- تجزیه هیدرو پراکسید…………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-5- عوامل موثر در اکسیداسیون چربی ها و روغن ها………………………………………………………………………………………….9
1-2-5-1- ترکیب ماده غذایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-2-5-2- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-2-5-3- نور………………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5-4- اکسیژن……………………………………………………………………………………………………………10
1-2-5-5- رطوبت…………………………………………………………………………………………………………10
1-2-5-6- کاتالیزورها……………………………………………………………………………………………………10
1-3- روش های اندازه گیری پایداری روغن ها و چربی ها………………………………………………………………………………….11
1-3-1- اندا زه گیری مقاومت چربی و روغن در شرایط معمولی……………………………………….12
1-3-2- آزمایش در گرمخانه ………………………………………………………………………12
1-3-3- ایندکس پایداری روغن………………………………………………………………………….12
1-3-4- عدد پراکسید……………………………………………………………………………13
1-3-5- عدد پارا آنیزین………………………………………………………………………………….13
1-3-6- آزمایش اسید تیوباربیتوریک……………………………………………………………….13
1-3-7- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………..14
1-3-8- دی ان ها کونژوگه شده………………………………………………………………………………….14
1-3-9- اندازه گیری گاز در فضای بالای قوطی……………………………………………………………………14
1-3-10- آنالیز حرارتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

افتراقی…………………………………………………………………………..14
1-3-11- رانسی مت……………………………………………………………………………………………..15
1-4- فاکتور حفاظت………………………………………………………………………………………………..15
1-5-آنتی اکسیدان ها……………………………………………………………………………………………16
1-5-1- آنتی اکسیدان های طبیعی…………………………………………………………………………………………17
1-5-2- آنتی اکسیدان های سنتتیک……………………………………………………………………………..18
1-6- معایب آنتی اکسیدان های سنتتیک……………………………………………………………….19
1-7- تاریخچه و مقدمه درباره گل میمونی ……………………………………………………………………………20
1-7-1- گیاه شناسی گل میمونی………………………………………………………………………………………..20
1-8- ماهی و نقش آن در تغذیه انسان……………………………………………………………………………..23
1-9- ماهی قزل آلای رنگین کمان………………………………………………………………………………………………..24
1-10- فساد ماهی ها…………………………………………………………………………………………………..24
1-10-1-عوامل موثر بر نوع و شدت فساد………………………………………………………………………………….25
1-10-1-1- نوع ماهی…………………………………………………………………………………………….25
1-10-1-2- سن و شرایط ماهی به هنگام صید…………………………………………………………………….25
1-10-1-3- نوع و مقدارآلودگی گوشت ماهی به باکتریها………………………………………………………….25
1-10-1-4- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………….25
1-10-2- علائم فساد درگوشت ماهی…………………………………………………………………………………25
1-10-3- فساد میکروبی ماهی……………………………………………………………………………………………26
1-10-3-1- باکتری های عامل فساد……………………………………………………………………………………..26
1-10-3-2- فساد ویژه ماهیان و فراورده های دریایی……………………………………………………………..26
1-10-4- فسادشیمیایی…………………………………………………………………………………………..26
1-10-4-1- اکسیداسیون چربی ها……………………………………………………………………………………….26
1-10-4-2- تغییرات پروتئینی……………………………………………………………………………………….27
1-11- هدف………………………………………………………………………………………………………………28
فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های اخیر………………………………………………………………..29
فصل سوم : مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………………32
3-1- منابع و تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه……………………………………………………………………32
3-2- روش کار……………………………………………………………………………………………………………………35
3-2-1- تهیه عصاره…………………………………………………………………………………………………….5
3-2-2- آماده سازی نمونه ماهی……………………………………………………………………………………..35
3-3- آزمایش میکروبی (توتال کانت)…………………………………………………………………………………….35
3-4- آزمایشات شیمیایی………………………………………………………………………………………36
3-4-1- اندازه گیری pH………………………………………………………………………………………………..36
3-4-2- استخراج چربی و تعیین عدد پراکسید…………………………………………………………………….36
3-4-3- تست عدد TBARS……………………………………………………………………………………………..37
3-4-4- تعیین ازت پایه فرار کل TVB-N……………………………………………………………………………..38
3-5- ارزیابی حسی …………………………………………………………………………………………….38
3-6- آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات…………………………………….39
فصل چهارم : نتایج
4-1- آزمایش میکروبی (توتال کانت)…………………………………………………………………………………………………………….40
4-2- تعیین pH……………………………………………………………41
4-3- تعیین عدد پراکسید و TBARS…………………………………………………………………………..42
4-4- عدد TVN…………………………………………………………………………………………44
4-5- ارزیابی شاخص های حسی…………………………………………………………………………………..44
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….46
5-1- آزمایش میکروبی(توتال کانت)…………………………………………………………………………………………46
5-2- ارزیابی میزان pH…………………………………………………………………………………………………………….48
5-3- ارزیابی میزان عدد پراکسید PV وTBARS ………………………………………………………………48
5-4- ارزیابی میزان TVN………………………………………………………………………………………………………50
5-5- ارزیابی شاخص های حسی………………………………………………………………………………………..51
-نتیجه گیری کلی و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..52
– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….53
– چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………..61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- تغییرات در میزان شمارش میکروبی کل نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه………………………..40
نمودار 4-2- تغییرات در pHنمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه…………………………………………………………41
نمودار 4-3- تغییرات در میزان عدد پراکسید نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه…………………………………….42
نمودار 4-4- تغییرات در میزان عدد TBARS طی نگهداری نمونه های ماهی در دمای 1- درجه ……………………………….43
نمودار 4-5- تغییرات در میزان TVN طی نگهداری نمونه های ماهی در دمای 1- درجه ……………………………………………44
نمودار 4-6- میزان امتیاز حسی (ارگانولپتیک) نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه ………………………………….45
اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد
اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه داری از خانواده اسکلروفولاریاسه از جمله گیاهانی است که به عنوان یک داروی گیاهی از زمانهای قدیم در ایران استفاده می شده است. در این مطالعه تجربی، تاثیرات عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد بررسی شد. در این آزمایش، نمونه های ماهی پس از غوطه ورسازی در عصاره های 1% و 3% گیاه گل میمونی به مدت 20 روز در دمای 1- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. آزمایشات اندازه گیری شمارش میکروبی کل یا توتال کانت، pH، عدد پراکسید(PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، میزان ازت فرار کل (TVN) و شاخص های حسی بر روی نمونه های ماهی تیمار شده و شاهد در فواصل معین انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که عصاره آبی گیاه گل میمونی بر روی نمونه های ماهی در حفظ کیفیت مطلوب آن ها و افزایش مدت زمان نگهداری در حالت انجماد تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که عصاره آبی 3% در مقایسه با عصاره آبی 1% در افزایش مدت زمان نگهداری فیله های ماهی اثر بیشتری داشت.
کلمات کلیدی : قزل آلا، گیاه گل میمونی، عصاره آبی، عمر ماندگاری.
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- تعریف فساد مواد غذایی
زمانی که یک ماده غذایی دچار تغییراتی می شود یا اینکه واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع می پیوندند که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید، یا از بین برود، در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می نامند. فسادها یا از راه عوامل خارجی یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می شود و دارای منشأ فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی یا میکروبیولوژیکی هستند. بیشتر مواد غذایی فاسد آن چنان دچار تغییرات حسی و ظاهری از نظر رنگ، بو، مزه و قوام می شوند که مصرف کنندگان متوجه آن شده و از مصرف آن صرف نظر می کنند. فساد مواد غذایی را می توان به طور کلی به سه دسته فساد میکروبی، فساد شیمیایی و فیزیکی تقسیم کرد(گریسی[1] و همکاران، 2001).
1-1-1- فساد میکروبی
عبارت است از تغییرات حسی و ظاهری ایجاد شده در اثر فعالیت های حیاتی و متابولیسم میکروارگانیسم ها در یک ماده غذایی، به گونه ای که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید یا از بین برود. براساس تاثیر این میکروارگانیسم ها، فساد میکروبی به گروه های زیر تقسیم می شود:
الف- فساد ناشی از رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها، که عمدتاً شامل باکتری ها، کپک ها و مخمرهاست (گریسی و همکاران، 2001).


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو