« مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی//پایان نامه درمورد CRMاصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز »

دانلود پایان نامه:مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

دانلود پایان نامه:مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:19, توسط مدیر سایت   , 1291 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

………………….1
 
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….2
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3 سوالات اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-1-1111This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..9

1-9 محدوده‌ها و یا قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..9

1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………….9    

1-9-2 محدودیت خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………….10

1-10 تعریف اصطلاحات و واژگان (مفهومی، عملیاتی)………………………………………………………………..10

1-10-1 ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………..10

1-10-2 ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………………………………………….10

1-10-3 قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10-4 کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-5 کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-10-6 مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-7 قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10-8 قهرمانان کومیته…………………………………………………………………………………………………………….12

عنوان                                        فهرست مطالب                                صفحه

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………13

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 تعریف پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 تاریخچه پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………..15 Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.

2-2-1-3  پیکرسنجی ورزشی …………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-4  نقاط قابل اندازه گیری در پیکر سنجی ورزشی………………………………………………………………16

2-2-1-5 ابزارهای استاندارد پیکرسنجی………………………………………………………………………………………17

2-2-2 شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1 تعریف

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شخصیت……………………………………………………………………………………………………….20

Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاریخچه شخصیت شناسی …………………………………………………………………………………………20

2-2-2-3 عوامل ایجاد کننده شخصیت……………………………………………………………………………………….21

2-2-2-4 برخی نظریه های مربوط به شخصیت…………………………………………………………………………..21

2-2-2-52-1-2 نظریه ویژگی های شخصیت……………………………………………………………………………………….22

2222-2-2-6 شخصیت و انتخاب رشته ورزشی………………………………………………………………………………..22

2-2-2-7 روش های ارزیابی شخصیت………………………………………………………………………………………23

2-2-2-8 ابعاد پنجگانه اصلی برای درک شخصیت………………………………………………………………………23

2-2-3 قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-3-1 تعریف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….24

2-2-3-2 تعریف قهرمان ورزشی………………………………………………………………………………………………25

2-2-4 کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-4-1 تعریف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-2 کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …26

2-2-4-3 تاریخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………26

2-2-4-4 تاریخچه كاراته در ایران  ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

 

 

27

عنوان                              فهرست مطالب                              صفحه

 
 
 
 

2-2-4-5 سبک های کاراته …………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-6 نمادها و نشان های سبک ها ی کاراته. ………………………………………………………………………32

2-2-4-7 فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-5 کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-5-1 تعریف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-6 کومیته………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-6-1 تعریف کومیته…………………………………………………………………………………………………………33

2-2-7 مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-7-1 مسابقات کتاریخچه كاراته جمهوری اسلامی ایراناتا…………………………………………………………………………………………………………..33خبرخوان

2-2-7-2 مسابقات کومیته……………………………………………………………………………………………………….34

2-3 مروری برتحقیقات انجام شده (پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………..35

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..35

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..41

2-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………….44

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-5 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..48

3-6 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………..48

3-6-1 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی………………………………………………………………… 48

3-6-1-1 پارامترهای پیکرسنجی…………………………………………………………………………………………….48

3-6-1-2 ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنج  ………………………………………………………………49

پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت ………………………………………………………………….51
3-6-2-1پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصی)  ………………………………………………….51

عنوان                              فهرست مطالب                    صفحه      

 

3-6-2-2 ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت  ……………………………………………………………………52

3-6-2-3 روش امتیاز گذاری. . ……………………………………………………………………………………………..52

3-6-2-4 روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت ………………………………………………………………………….52

3-7 روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..53

3-7-1 هماهنگی های مربوط به جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..53

3-7-2 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..53

3-7-3 جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………………………………54

3-7-3-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………55

3-7-4-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی…………………………………………..65

3-3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………..65

3-9 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و یافته های تحقیق……………………………………………………………67

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-2 توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1  مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………69

4-2-3  توصیف ویژگی های پیکرسنج…………………………………………………………………………………….69

4-2-3-1  وزن……………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2-3-2  طول……………………………………………………………………………………………………………………70

4-2-3-3 پهنا………………………………………………………………………………………………………………………71

4-2-3-4 محیط…………………………………………………………………………………………………………………..73

4-2-3-5 چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………..75

4-2-3  توصیف ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………77

4-3 تفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-1 فرضیه های مربوط به ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………..78

4-3-2 فرضیه های مربوط به ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………….89
 

 

   عنوان                               فهرست مطالب                              صفحه

 
 
 
 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..92   5-6 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..93

5-2 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………94

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1 مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی …………………………………………………………………………………………94

5-3-1-1 وزن………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-3-1-2 طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-1-3 پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-3-1-4 محیط……………………………………………………………………………………………………………………….96

5-3-1-5 چین پوستی………………………………………………………………………………………………………………98

5-3-2 مقایسه ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-1 روان آزرده گرایی.  …………………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-2 برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………..100

5-3-2-3 گشودگی…………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-4 موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-5 با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………101

5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………………….101

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………..102

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………103

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س

پیوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع

پیوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف

پیوست ج: فرم رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص

 

پیوست د: فرم ثبت اندازه های پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….ق

پیوست و: پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………………………….ر

چکیده انگلیسی

 

عنوان                              فهرست جداول                               صفحه

 
 
 
 

جدول 3-1 اندازه‌های پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………….50

جدول 3-2 حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………51

جدول 3-3  شماره سوالات مربوط به هر حیطه……………………………………………………………………………52

جدول 3-4 جهت و مرجع آناتومیکی نقاط مختلف چین پوستی…………………………………………………….61

جدول 4-1 توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی……………69

جدول 4-2 توصیف آماری میانگین وزن………………………………………………………………………………………69

جدول 4-3 توصیف آماری میانگین طول……………………………………………………………………………………..70

جدول 4-4 توصیف آماری میانگین پهنا……………………………………………………………………………………….72

جدول 4-5 توصیف آماری میانگین محیط …………………………………………………………………………………..73

جدول 4-6 توصیف آماری میانگین چین پوستی ………………………………………………………………………….75

جدول 4-7 توصیف آماری میانگین ویژگی های شخصیت……………………………………………………………..77

جدول 4-8 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه وزن ……………………………………………………79

جدول 4-9 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد ایستاده…………………………………………….79

جدول 4-10 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد نشسته………………………………………….. 79

جدول 4-11 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول بازو……………………………………………80

جدول 4-12 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ران …………………………………………..80

جدول 4-13 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ساق پا ……………………………………….81

جدول 4-14 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای آرنج………………………………………….81

جدول 4-15 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای اپی کندیل ران ……………………………82

جدول 4-16 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت استراحت……………….82

جدول 4-17 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت انقباض………………….83

جدول 4-18 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساعد……………………………………….. 83

جدول 4-19 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ دست …………………………………..83

جدول 4-20 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط کمر ………………………………………….84

جدول 4-21 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط لگن…………………………………………..84

جدول 4-22 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساق پا ………………………………………85

جدول 4-23 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ پا ………………………………………..85

 

عنوان                              فهرست جداول                                 صفحه

جدول 4-24 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی سه سر بازو ………………………86

جدول 4-25 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی دو سر بازو …………………….. 86

جدول 4-26 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی تحت کتفی………………………..87

جدول 4-27 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی فوق خاصره ای………………….87

جدول 4-28شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی شکم………………………………….88

جدول 4-29 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی عضله ران………………………….88

جدول 4-30 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی پشت ساق پا……………………..89

جدول 4-31 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان آزرده گرایی…………………….89

جدول 4-32 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان برون گرایی……………………. 90

جدول 4-33 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان گشودگی ……………………….90

جدول 4-34 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص موافق بودن……………………………..90

جدول 4-35 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص باوجدان بودن……………….. ……….91

 

عنوان                                    فهرست شکل ها                                     صفحه

شکل 2 ‑1 برخی نقاط قابل اندازه گیری در بدن …………………………………………………………………………….17

شکل ‏2‑2 متر نواری مخصوص پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….18

شکل ‏2‑3 قدسنج دیواری……………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑ 4 ترازوی دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑5 کالیپر چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………19

شکل ‏2‑6 کالیپر برای اندازه گیری پهنای استخوان‌ها………… ……  ……………………………………………………..19

شکل ‏2‑7 جعبه پیکرسنجی جهت اجرای صحیح تکنیک های اندازه گیری……………………………………….. 19

شکل ‏2‑8 تصویر تمرینات کاراته در قرن 19………………………………………………………………………………..  25

شکل ‏2‑9 تصویری از گجین فوناکوشی و جمعی از اساتید………………………………………………………………31

شکل ‏2‑10 نماد و نشان سبک‌ها………………………………………………………………………………………………… 32

شکل ‏2‑11 تصویر اجرای بخشی از یک کاتا………. ………………………………………………………………………. .34

شکل ‏2‑12 تصویر مسابقات کومیته……….. ……………………………………………………………………………………..35

شکل ‏3‑1 نحوه اندازه‌گیری قد ایستاده…… ……………………………………………………………………………………..55

شکل ‏3‑2 نحوه اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قد نشسته……. ……………………………………………………………………………………..56 شکل ‏3‑3  نقاط اندازه‌گیری محیط بدن………………………………………………………………………………………… 59

شکل ‏3‑4 نحوه صحیح اندازه‌گیری چین پوستی….. …………………………………………………………………………61

شکل ‏3‑5 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی سه‌سر بازو………… ……………………………………………………………..62

شکل ‏3‑6 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی دو سر بازو………………………………………………………………………..62  شکل ‏3‑7 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه تحت کتف…………………………………………………………………63

شکل 3-8 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی فوق خاصره ای………………………………………………………………….63

شکل 3-9  نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه شکم……………………………………………………………………….64

شکل 3-10 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه ران………………………………………………………………………..64

شکل ‏4‑1 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(وزن) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………..70

شکل ‏4‑2 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی (طول) قهرمانان کاتا و کومیته…………………………………………….71

شکل ‏4‑3 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(پهنا) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………….72

شکل ‏4‑4 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(محیط) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………74

 

عنوان                              فهرست شکل ها                           صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل ‏4‑5 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(چین پوستی) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………….. 76

شکل ‏4‑6 میانگین ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته………………………………………………………78

 

  فصل اول‌:
 

             کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه
ورزشکاران، زینت جامعه بوده و باعث افتخار می باشند و قهرمانان ورزشی مانند ستارگان می‌درخشند (بوستانی، 1389). اکثر انسان ها با توانایی بالقوه متولد می شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش های صحیح و ضروری استعداد بالقوه آنها  بارور و شکوفا می گردد (اشمیت[1]،1384).

بسیاری از والدین علاقه‌مندند کودکانشان موفقیت در رشته های ورزشی را تجربه کنند، حتی ممکن  است برخی از آنها تمایل داشته باشند کودک خود را در سطح  نخبگان ورزشی و قهرمانان ملی و  بین‌المللی ببینند. پیشرفت از سطوح  ابتدایی به سطح  نخبگی، در ورزش فرآیندی بسیار  پیچیده  دارد، فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح  است، همه افراد می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی شرکت نمایند اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت و چیرگی دست می‌یابند (ابراهیم و


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو