« دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابیدانلود پایان نامه ارشد: بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان »

دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:46, توسط مدیر سایت   , 683 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-3- تحلیل شیروانی محدود.. 10
2-4- تحلیل شیروانی محدود با سطح لغزش دایره ای.. 11
2-4-1- روش توده برای تحلیل پایداری شیروانی با سطح لغزش دایرهای 11
2-4-2- تحلیل پایداری شیروانی با روش قطعه.. 17
2-4-3- روش بیشاب اصلاح شده.. 20
2-4-4- روش اصلاح شده بیشاب برای خاک های اشباع.. 23
فصل سوم.. 26
3-1- مقدمه.. 27
3-2- تاریخچه بهینه‌سازی.. 29
3-3- کاربردهای بهینه‌سازی در مهندسی.. 30
3-4- دسته‌بندی مسائل مهندسی.. 31
3-4-1- دسته‌بندی بر مبنای وجود قیدها.. 31
3-5- روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت.. 43
3-5-1- مختصری بر الگوریتم ژنتیکی.. 44
3-5-2- مختصری بر الگوریتم جامعه پرندگان.. 47
3-6- نگاهی به روشهای مختلف استفاده شده برای بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی.. 49
3-6-1- اصول روشهای بهینه سازی در یافتن سطح لغزش بحرانی.. 49
3-6-2- روش ارائه شده توسط سلستیون و دونسن.. 49
3-6-3- متد ارائه شده توسط آریا و تاگیو در استفاده از روش ˝ گرادیان مزدوج˝. 51
3-6-4- روش ارائه شده توسط ناگیو در استفاده از روش سیمپلکس.. 51
3-6-5- متد ارائه شده توسط چن و شائودر استفاده از روش متریک متغیر 52
3-7- مزایای کاربرد روشهای بهینه سازی در تحلیل شیروانی ها.. 54
فصل چهارم.. 55
4-1- مقدمه.. 56
4-2-تاریخچه الگوریتم جامعه پرندگان.. 57
4-3- مطالعه رفتار پرندگان و ایده اولیه PSO.. 58
4-3- الگوریتم PSO.. 58
4-4- مزیتهای PSO در قیاس با سایر الگوریتمهای جستجو.. 63
4-5- کاربردهای PSO.. 64
4-6- آشنایی با برنامه PSOSLOPE. 65
4-7- مراحل اجرای برنامه PSOSLOPE. 67
فصل پنجم.. 71
5-1- مقدمه.. 72
5-2- تعیین پارامترهای تاثیر گذار در سرعت همگرائی الگوریتم PSO 73
5-3- حل چند مثال عملی و تعیین ضریب اطمینان حداقل سطح لغزش و مقایسه نتایج حاصل با نتایج تحقیق محققان دیگر.. 77
5-4- قابلیتها و مزایای الگوریتم جامعه پرندگان و تلفیق آن با روش بیشاپ در جستجوی سطح لغزش بحرانی شیروانیهای خاکی.. 90
نتیجه گیری.. 91
پیشنهادات.. 92
منابع و ماخذ.. 93

فهرست جدول ها
جدول(2-1)موقعیت مرکز دایره پای شیروانی بحرانی.. 17
جدول (5-1) مقایسه نتایج تحلیل مثال 1 در تحقیق حاضر با دیگر محققان 80
جدول(5-2)نتایج تحلیل شیروانی مثال 3 با دیگر محققان.. 83
جدول(5-3)مشخصات مصالح شیروانی مثال5. 85
جدول(5-4)نتایج بهینه یابی الگوریتم PSO و نتایج دیگر محققان برای مثال 5 86
جدول(5-5)مشخصات مکانیکی مصالح شیروانی خلکی مثال 6. 87
جدول(5-6) نتایج تحلیل مثال 6 به همراه نتایج دیگر محققان.. 89
فهرست شکل ها
شکل(2-1)تحلیل پایداری شیروانی در خاک همگن با >0φ.. 12
شکل(2-2)نمودارهای عدد پایداری در مقابل زاویه شیب شیروانی.. 13
شکل(2-3)موقعیت مرکز دوایر بحرانی برای β>53˚ 15
شکل (2-4) موقعیت مرکز دایره پای شیروانی برای β<53˚ 16
شکل(2-5) موقعیت دوایره عمیق.. 17
شکل(2-6)الف

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تحلیل پایداری با استفاده از روش قطعه برای سطح لغزش آزمایشی 18
شکل(2-6)ب نیروهای موثر بر قطعه n. 19
شکل(2-7)روش بیشاپ اصلاح شده.(الف)نیروی موثر بر قطعه n ،(ب) چند ضلعی نیروها.. 22
شکل(2-8) مقدارmα(n) بر حسب (tanφ)/Fs و nα. 23
شکل(2-9)الف تحلیل شیروانی خاکی به روش بیشاپ به همراه نشت دائمی آب 24
شکل(2-9)ب نیروهای موثر بر قطعه n ام در روش بیشاپ به همراه نشت دائمی 25
شکل(3-1) باز تاب بدترین راٌس سیمپلکس.. 33
شکل(3-2) نمایی از تابع جبری.. 39
شکل(3-3) فضای طراحی مربوط به مسئله طراحی ستون به صورت نامقید.. 40
شکل(3-4) نحوه جابجایی گره ها در یافتن سطح لغزش بهینه در روش دانکن و سلستینو.. 50
شکل(4-1) نحوه تاثیر روابط PSO بر حرکت ذره.. 60
شکل(4-3) مشخصات هندسی دایره لغزش در برنامه PSOSLOPE. 66
شکل(4-4) نحوه وارد نمودن ورودیهای برنامه PSOSLOPE. 66
شکل(4-5) خروجی نتایج برنامه PSOSLOPE. 67
شکل (5-1.الف)شیروانی با مشخصات هندسی.. 73
شکل(5-1.ب) نمودار نسبت w (تابع وزن اینرسی) به تعدادتکرار الگوریتمPSO 74
شکل (5-2) الف نمودار تاثیر c1,c2 عوامل یادگیری در مقابل تعداد تکرار تحلیل شیروانی.. 75
شکل (5-2)ب نمودار تاثیر c1,c2 عوامل یادگیری در مقابل ضریب اطمینان 75
شکل(5-3)الف نمودار تاثیر تعداد ذرات در مقابل زمان کل بهینهیابی 76
شکل(5-3)ب نمودار تاثیر تعداد ذرات به مقدار Fs. 76
شکل(5-4)تعیین محدوده متغییرهای دایره لغزش در شیروانی خاکی.. 77
شکل (5-5) شیروانی خاکی با شیب ملایم 5/1 :1. 78
شکل(5-6)الف نسبت تکرار روند حل به ضریب اطمینانFs. 78
شکل (5-6)ب نمایی از دوایر لغزش آزمایشی.. 79
شکل(5-7)موقعیت دایره لغزش در مثال 1. 79
جدول (5-1) مقایسه نتایج تحلیل مثال 1 در تحقیق حاضر با دیگر محققان 80
شکل(5-8) مقایسه مختصات محل لغزش در روش الگوریتم GA با تحقیق حاضر 80
شکل(5-9.الف)موقعیت دایره لغزش در مثال 2. 81
شکل(5-10.ب) نمودار تعداد تکرار الگوریتم نسبت به ضریب اطمینان Fs برای مثال 2. 81
شکل(5-11) مشخصات شیروانی همگن مثال 3. 82
شکل(5-12) سرعت همگرایی الگوریتم PSO برای مثال 3. 82
شکل(5-13)موقعیت دایره لغزش در مثال 3. 83
شکل(5-14) مقایسه مشخصات هندسی دایره لغزش در دو الگوریتم GA و PSO 84
شکل(5-15) تاثیر نشت آب بر موقعیت دایره لغزش و ضریب اطمینانFs. 84
شکل(5-16) مشخصات هندسی شیروانی مثال 5. 85
شکل (5-17) مشخصات هندسی سطح لغزش بحرانی با استفاده از الگوریتم PSO 86
شکل(5-18)نمودار تکرار الگوریتم نسبت به ضریب اطمینان Fs. 87
شکل(5-19)مشخصات هندسی شیروانی خاکی مثال 6. 88
شکل(5-20) نمایش سرعت همگرایی الگوریتمPSO برای مثال 6. 88
شکل(5-21)مشخصات هندسی سطح لغزش شیروانی خاکی مثال 6. 89
شکل(5-22)مشخصات هندسی دایره لغزش در مثال 6 جهت مقایسه دو روش PSO و GA 90


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو