« اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی//پایان نامه قراردادهای نفت و گازاخلاق دینی در فضای مجازی:پایان نامه سرقت در فضای سایبری »

دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:18, توسط مدیر سایت   , 472 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

گفتار اول- پیشگیری كیفری.. 29
گفتار دوم-پیشگیری غیركیفری.. 30
مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. 31
گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   32
گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان.. 33
گفتار سوم- مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………37
بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده.. 40
بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه.. 42
بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی.. 43
مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. 45
مبحث ششم-مفهوم كجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… 46
فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   52
مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53
گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. 55
گفتار دوم :عوامل محیطی.. 56
گفتار سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………59
مبحث دوم- نظریه های جرم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شناختی جرایم زنان.. 61
گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   62
گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. 64
گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   66
گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   69
مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان.. 73
مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. 75
مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. 79
مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81
مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی.. 78
مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. 94
گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( 96
گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. 98
گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. 99
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 101
پیشنهاد ها.. 104
فهرست منابع.. 108
 
 
چکیده
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.
 
واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 

مقدمه
تدوین قواعد و قوانین حاكم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است كه تاریخی به قدمت شكل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو