« پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/سبکهای پردازش هویتپایان نامه با موضوع:آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط »

دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:15, توسط مدیر سایت   , 977 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

                                
فهرست جدول ها
 
 

عنوان و شماره                                                
صفحه
جدول1-1: طبقه بندی بر اساس منطق بولین
18
جدول1-2: طبقه بندی بر اساس منطق فازی (فازی طبقه ای)
18
جدول2-1: دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران
25
جدول 3-1: معیار توپوگرافی (فیزیوگرافی) برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی)
56
جدول 3-2: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی)
56
جدول 3-3: معیار خاک برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی)
57
جدول 3-4: معیار آب برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی)
58
جدول 3-5: معیار توپوگرافی برای کاربری کشاورزی دیم
59
جدول 3-6: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی دیم
60
جدول 3-7: معیار آب برای کاربری کشاورزی دیم
60
جدول 3-8: معیار خاک برای کاربری کشاورزی دیم
61
جدول 3-9: معیار توپوگرافی برای کاربری مرتعداری
62
جدول 3-10: معیار اقلیم برای کاربری مرتعداری
63
جدول 3-11: معیار خاک برای کاربری مرتعداری
63
جدول 3-12: معیار پوشش گیاهی برای کاربری مرتعداری
65
جدول 3-13: معیار توپوگرافی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی
66
جدول 3-14: معیار اقلیم برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی
66
جدول 3-15: معیار خاک و زمین شناسی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی
67
جدول 3-16: معیار پوشش گیاهی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی
68
جدول 3-17: معیار فیزیوگرافی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی
69
جدول 3-18: معیار اقلیم برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی
70
جدول 3-19: معیار خاک برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی
70
جدول 3-20: معیار زمین شناسی برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی
71
جدول 3-21: معیار پوشش گیاهی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی
71
جدول 3-22: معیار آب برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی
72
جدول 3-23: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
72
جدول 3-24: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
73
جدول 3-25: معیار خاک برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
73
جدول 3-26: معیار زمین شناسی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
74
جدول 3-27: معیار پوشش گیاهی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
74
جدول 3-28: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
74
جدول 3-29: معیار حفاظت برای کاربری اکوتوریسم متمرکز
75
جدول 3-30: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم گسترده
75
جدول 3-31: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم گسترده
76
جدول 3-32: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم گسترده
76
جدول 3-33: معیار حفاظت برای کاربری حفاظت محیط زیست
78
جدول3-34: نحوه امتیازدهی طبقات توان اکولوژیک بر اساس رویکرد کمی در

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 4 طبقه ای)
82
جدول 3-35: نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 3 طبقه ای)
82
جدول3-36: مقایسه کلاس های واقعیت زمینی با نقشه طبقه بندی شده و نحوه محاسبه ارزیابی صحت
85
جدول3-37: نحوه طبقه بندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا
86
جدول 3-38: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی آبی بر اساس تولید سرزمین
89
جدول 3-39: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی دیم
90
جدول 3-40: نحوه ارزیابی دقت در کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی (حذف توپوگرافی و تغییر دامنه طبقات توپوگرافی)
91
جدول 3-41: نحوه ارزیابی دقت در کاربری مرتعداری
92
جدول 3-42: نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری و روستایی
93
جدول 3-43: نمونه پرسشنامه توزیع شده بین ادارات مختلف
101
جدول3-44: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه بر اساس  کاربری های مدل  EPM
106
جدول3-45: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی)
107
جدول 3-46: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) بر اساس درجه توان
108
جدول3-47: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری حفاظت
108
جدول3-48: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم
109
جدول 3-49: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم متمرکز بر اساس درجه توان
109
جدول 4-1: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)
117
جدول 4-2: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)
118
جدول 4-3: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)
122
جدول 4-4: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)
123
جدول 4-5: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم
127
جدول 4-6: جدول ماتریس خطا در روش مخدوم برای کاربری کشاورزی دیم
128
جدول 4-7: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی)
132
جدول 4-8: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی)
132
جدول 4-9: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی)
136
جدول 4-10: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی)
137
جدول 4-11: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری تجاری
141
جدول 4-12: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری تجاری
142
جدول 4-13 : شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی)
145
جدول 4-14: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی)
146
جدول 4-15: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی)
149
جدول 4-16: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی)
150
جدول 4-17: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه
155
جدول 4-18: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری توسعه
155
جدول 4-19: امتیاز سناریوی اکولوژیک بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی
163
جدول 4-20: امتیاز سناریوی اقتصادی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی
163
جدول 4-21: امتیاز سناریوی اجتماعی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی
163
جدول 4-22: امتیاز سناریوی وسعت بر اساس مساحت کاربری فعلی
164
جدول 4-23: رتبه سناریوی اقتصادی- اجتماعی در روش کمی و کیفی
165
جدول 4-24: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم
166
جدول 4-25: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به دو سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم
167
جدول 4-26: راهنمای کد کاربری ها در نقشه های آمایش سرزمین
168
جدول 4-27: ارزیابی دقت روش های آمایش سرزمین
171
جدول4-28: مقایسه درصد مساحت کاربری های بهینه در روش کیفی-کمی در مقایسه با کاربری فعلی
172
جدول 4-29: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی آبی
174
جدول 4-30: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی دیم
175
جدول 4-31: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر مرتعداری
176
جدول 4-32: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر جنگلداری
178
جدول 4-33: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر توسعه شهری و صنعتی
179
جدول 4-34: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر اکوتوریسم (متمرکز)
180
جدول 4-35: بهترین روش ارزیابی توان اکولوژیک بر اساس شرایط کالیبره و بدون کالیبره مدل های کاربری و میزان توافق آن ها بر اساس ضریب کاپا
184
جدول 4-36: اولویت روش های بررسی شده برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مطالعاتی با در نظر گیری بهترین دقت
186
 
 
 
 
فهرست شکل ها و تصاویر
 
 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو