« دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیراندانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس »

دانلود پایان نامه ارشد : پتانسیل یابی وارزشگذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد : پتانسیل یابی وارزشگذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:03, توسط مدیر سایت   , 496 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 

كلمات كلیدی:اكوتوریسم،شبكه بندی،ارزشگذاری مشروط،استان لرستان،سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              شماره صفحه

چكیده……………………………………………..

فصل اول-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم-كلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-تاریخچه گردشگری……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2-تعاریف گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-3-توریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-3-1-انواع توریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-4-طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………10

2-4-1-توسعه یایدار واکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-2-اکوتوریسم در جهان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-4-3- بازار اكوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-4-4-روند رشد اكوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-4-5-اكوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-6-اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری……………………………………………………………………………………17

2-4-7-نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران…………………………………………………………………………………….18

2-4-8-ارزیابی توان اكولوژیك…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-8-1- روش‌های ارزیابی توان اكولوژیك……………………………………………………………………………………………………………………20

روش‌های ارزیابی یك عامله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

روش‌های ارزیابی دو عامله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

روش‌های ارزیابی چند عامله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4–9-  ارزشگذاری اقتصادی مناطق تعیین اولویت شده……………………………………………………………………………………………..21

2-4-9-1-ارزشگذاری با استفاده از بازارهای عادی…………………………………………………………………………………………………………21

2-4-9-2–ارزشگذاری با استفاده از بازارهای

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ضمنی……………………………………………………………………………………………………..22

2-4-9-3-ارزشگذاری با استفاده از بازارهای مصنوعی (فرضی)……………………………………………………………………………………..22

2-4-9-3-الزامات به كارگیری روش ارزشگذاری مشروط………………………………………………………………………………………………23

2-5-كلیات استان لرستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-5-1-موقعیت طبیعی و جغرافیایی استان لرستان……………………………………………………………………………………………………….26

2-5-2- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5-3- آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-4- منابع آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-5- خاك شناس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-5-6- زیستگاه ها و رویشگاهها……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-5-6-1-زاگرس میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-5-8-1پراكندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-9-6- فرهنگ و مردم شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-5-9-7-اقتصاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم- مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ..51 3-1-

3-2-تعیین اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل ………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-2-1 تشریح روش شبكه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-2- به كارگیری روش شبكه ها در این تحقیق………………………………………………………………………………………………………….52

3-2-3-تعیین وزن واهمیت لایه های اطلاعاتی دررابطه باهدف………………………………………………………………………………………61

3-3-برآورد ارزش اقتصادی مناطق دارای توان برای توسعه گردشگری …………………………………………………………………………..63

3-3-1–تعین تعداد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-3-2-انتخاب نمونه هایی ازمناطق دارای توان ……………………………………………………………………………………………………………….65

3-3-3-اجرای روش ارزشگذاری مشروط در این پژوهش…………………………………………………………………………………………………..65

3-4-ازمون پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1- پتانسیل یابی مناطق مستعداگوتوریسم استان لرستان به روش شبكه بندی…………………………………………………………..70

4-2-براوردمیزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان………………………………………………………………………………………………………….71

4-3-=نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-1-گروه سنی گردشگران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-3-2-جنسیت گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-3-سطح تحصیلات گردشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-3-4-شغل گردشگران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-3-5-درآمد ماهیانه گردشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-4-1- نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه كلدر (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا ) ……………….. 77

4-4-2-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا (منطقه كلدر )   …79

4-4- 3–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه كهمان (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بالا ) …………………….80

4-4-4-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بالا (منطقه كهمان ) …………..81

4-4-5–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه شیرز (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم متوسط )  …………………84

4-4-6-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم متوسط (منطقه شیرز) …………85

4-5-نتایج ارزشگذاری مناطق موردمطالعه  ………………………………………………………………………………………………………………………88

فصل پنجم-بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

5-1-تحلیل نتایج پتانسیل یابی مناطق مستعد استان لرستان ………………………………………………………………………………………….89

5-2-تحلیل نتایج بررسی خصوصیات اقتصادی واجتماعی گردشگران استانوارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه­ها ……………….92

5-3-بررسی مناطق نمونه گردشگری ……. …………………………………………………………………………………………………………………………93

5-4-پاسخ به پرسش­های پژوهش و بررسی فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………….. 95

5-5-نقاط قوت وضعف توسعه اکوتوریسم در استان لرستان ……………………………………………………………………………………………..97

5-5-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

5-5-2-نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-6-نتیجه­گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-7-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

مقدمه

بیشتر كشور های در حال توسعه با مشكلات زیادی از جمله فقدان برنامه ریزی كارامد .عدم توسعه مطلوب منطقه ای ومحلی كه زیر بنای توسعه ملی است روبروهستند .توزیع نامناسب امكانات وتسهیلات در كل كشور، بیكاری وبی توجهی به محیط زیست وكمبود امكانات مالی وارزیاز دیگر مشكلات این كشورها می باشد.دراین خصوص صنعت گردشگری نقش مهمی رادررشد وتوسعه اقتصادی وافزایش درآمدهای ملی ونیز كسب درآمدهای ارزی ایفا می نماید(2006Tsa n   Lin)

جستجو