« امتیاز صاحبان نسق زراعی:/پایان نامه درباره حق زارعانهدانلود پایان نامه ارشد : پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy »

دانلود پایان نامه ارشد : پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy

دانلود پایان نامه ارشد : پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:39, توسط مدیر سایت   , 95 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه
1
 
 
فصل دوم: چگالی حالات وچگالی تراز
8
  2-1 چگالی حالت بر حسب انرژی برانگیختگی
9
  2-2 چگالی حالت بر حسب انرژی برانگیختگی و تعداد ذرات
11
  2-3 وابستگی چگالی حالت به تکانه زاویه­ای
16
 
 
فصل سوم: برهم­کنش­زوجیتی
20
  3-1 مقدمه
21
  3-2 مبانی مکانیک کوانتومی
22
  3-3 هامیلتونی ذرات برهم­کنش­کننده
25
  3-4 برهم­کنش­زوجیتی
28
  3-5 محاسبه ویژه مقادیر هامیلتونی
28
 
 
فصل چهارم: خصوصیات ترمودینامیکی و چگالی تراز
34
  4-1 تابع پارش بزرگ
35
  4-2 تعداد ذرات سیستم
37
  4-3 انرژی سیستم
38
  4-4 آنتروپی سیستم
41
  4-5 چگالی حالت سیستم
42
  4-6 بررسی سیستم شامل دو نوع ذره
43
فصل پنجم: محاسبات و نتایج
47
5-1 محاسبات
48
5-2 نتایج
70
فهرست منابع
72
چ

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کیده به زبان انگلیسی
74
کلید واژه
75
فهرست جدول­ها

 

عنوان و شماره
صفحه
5- 1 ضرایب C1 و C2 در فرمول
50
5-2 مقادیر اولیه پارامتر گاف
70
فهرست شکل­ها

 

جستجو