« پایان نامه ارتباط­سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه 1 شهرستان کرمان در سال 91-1390پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح »

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:29, توسط مدیر سایت   , 886 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

نظریه‏‏های صفات………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ……………………………………………………………………………………….18

الگوی نظری برای پنج عامل …………………………………………………………………………………………………………………….19

کاربرد الگوی پنج عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

مؤلفه های ویژگی های شخصیت………………………………………………………………………………………………………………21

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برون گرایی – درون گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….21

جنبه های توصیفی شخصیت   ………………………………………………………………………………………………………………..21

توصیف چهار مزاج………………………………………………………………………………………………………………………………………22

نظریه ی بازداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا ………………………………………………………………………….24

نظریه ی برانگیختگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

تحول شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

اجتماعی شدن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………27

روان پریشی گرایی (سایکوتیک)  ……………………………………………………………………………………………………………..28

افسردگی روانپریش …………………………………… ……………………………………………………………………………………………32

روان نژندی گرایی …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..32

جرم جویی……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….32

بزه، بزهکار، بزهکاری………………….. …………………………………………………………………………………………………………….34

خاستگاه جرم……………………….. ………………………………….. ……………………………………………………………………………35

الف) محیط اجتماعی…………………………… ………………………………………………………………………………………………….35

ب) عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………36

شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها………………………………………………………………………36

ج) حاشیه نشینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………37

د ) فقر و بیکاری…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..38

جرم از دیدگاه جرم شناسی……………………………………… …………………………………………………………………………….39

الف – عوامل درون فردی ……………………. ………………………………………………………………………………………………..40

ب – عوامل برون فردی……………………………………………………………………………………………………………………………..40

اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

بیماری جسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………44

ماهیت اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

 معتادان مزمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………44

چرخه اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

دانش اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

تفاوت میان عادت و اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………47

بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز………………. ………………………………………………………………………………………………48

معتاد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

علائم روانی بیماری اعتیاد…….. …………………………………………………………………………………………………………………49

بیماری جسمی……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….58

ماهیت اعتیاد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..61

ویژگی های اعتیاد ……….. ………………………………………….. …………………………………………………………………………….62

علائم اعتیاد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….66

مواد مخدر و مغز……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..68

اعتیاد و سلامت انسان………………. ……………………………………………………………………………………………………………..70

تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی…….. ……………………………………………………………………………….70

بزهکاری…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..70

دیدگاهها……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..70

رویكرد واقع گرایی انتقادی ……….. ……………………………………………………………………………………………………………70

دیدگاه اثبات گرایان ………………………………………………………………………………………………………………………………….71

نظریه های یادگیری اجتماعی……….. ………………………………………………………………………………………………………..72

ساترلند و پیوند افتراقی ……………… …………………………………………………………………………………………………………..72

نظریه انتقال فرهنگی كج روی ساترلند………. ………………………………………………………………………………………….73

نظریه های كنترل اجتماعی…………. ………………………………………………………………………………………………………….74

شهرنشینی………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..82

ابن خلدون………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….83

امیل دوركیم………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….84

ارزیابی نظریه مرتون……………… ………………………………………………………………………………………………………………….84

خرده فرهنگ جوان بزهكار…………………… …………………………………………………………………………………………………85

مكتب كلاسیك………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

بزهکاران و زندان………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

خودکشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

پیش گیری از اقدام به خودکشی ….. ………………………………………………………………………………………………………88

عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر)  ……………………………………………….89

عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ……………………………………………………………………………………………..91

خود اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی…)   ……………………………………………….92

خشونت و پرخاشگری در زندان ……………………… ………………………………………………………………………………………94

تحقیقات انجام شده…………. ……………………………………………………………………………………………………………………….96

داخل کشور…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..96

خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

نمونه آماری  و روش نمونه گیری: ………………………………………………………………………………………………………….109

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)………………………………………………………………………………………………….114

روش نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………115

روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….117

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..119

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….125

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

تبیین یافته­های مربوط به فرضیه­ پژوهش…………………………………………………………………………………………….132

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….136

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….139

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………147

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….157

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2- پنج عامل شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………..19

جدول 1-3- جامعه آماری تحقیق بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………110

جدول 2-3- تعداد و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………….110

جدول 3-3- جامعه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………..111

جدول 4-3- نمونه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….111

جدول 5-3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در جامعه آماری………………………………………………112

جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه  آماری ……………………………………..113

جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 119

جدول 2-4: میانگین و انحراف معیار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت………………………………….. 121

جدول 3-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن……………………………………………………………………………………………… 122

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن……………………………………………………………………………………………… 123

جدول 5-4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان
سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

جدول6-4: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه روی با  گروه بزهکار و غیر بزهکار……………………………………. 125

جدول 7-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت…………….. 126

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

جدول 4-9 :  نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسی ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

جدول10-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با میزان سن…………………………… 129

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار شماره 1: در صد نمونه آماری برحسب جنسیت………………………………………………………………………. 110

نمودار شماره 2: درصد نمونه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………. 112

نمودار شماره 3:درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در نمونه آماری………………………………………… 113

 

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد.

روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند.

ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل  پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار  در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه:

نیروی انسانی هر جامعه سرمایه های بنیادی آن جامعه هستند  و بقایای هر جامعه و وضع آن بیش از هر چیز بر نیروی انسانی آن پایدار است و میزان علاقه ی مسئولان امور هر كشور را نسبت به جامعه (حال و آینده)، نشان از میزان توجه و پرداخت آنها به نیروی انسانی (جوانان) و تلاش به بهره مند ساختن آنها از یك زندگی سالم و مطلوب به راحتی می توان دریافت (شعاری نژاد، 1374).

تقریباً می توان گفت كه هیچ جامعه ای از بزهكار خالی نیست و تعداد آنها و نوع بزهكاری در جوامع مختلف متفاوت است.در نتیجه اجتماع برای مشخص كردن آنهااسم و عبارتی  را برایشان رقم زده و كم كم به صورت «داغ ننگ» درآمده است. آنچه این نوجوانان در ارتكاب آن با یكدیگر شباهت دارند در سرپیچی از سنن و قوانین و مقرراتی است كه دنیای بزرگسالان آنها را معیار پذیرفته و به آنها عمل می‌كنند (كواراس، ویلیام سی[1] ، 1992).


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو