« دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)دانلود پایان نامه ارشد: نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری »

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:01, توسط مدیر سایت   , 358 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-2 سؤال های تحقیق.. 4

1-1-3 پیشینه و ادبیات تحقیق.. 4

1-1-4 محدوده تحقیق.. 7

1-1-5  فرضیه ها 7

1-1-6 اهداف تحقیق.. 8

1-1-7 روش تحقیق.. 8

1-1-8 مفاهیم تحقیق.. 10

1-1-9 سازماندهی تحقیق.. 11

1-2 مفهوم شناسی.. 11

1-2-1 ملت… 11

1-2-2 ملیت… 13

1-2-3  فرآیند ملت سازی.. 14

1-2-4 همانندسازی.. 18

1-2-5  تکثر گرایی.. 19

1-2-6   هویت ملی.. 19

1-2-7 ناسیونالیسم.. 21

1-2-7-1 انواع ناسیونالیسم.. 22

1-2-8 سیاست قومی.. 23

1-3  عناصر هویت ملی.. 24

1-3-1دین و مذهب… 25

1-3-2 زبان. 26

1-3-3 جغرافیا یا سرزمین.. 27

1-3-4  فرهنگ (رسوم ملی،آیین ها،اسطوره ها،هنر) 28

1-3-5  تاریخ و سرنوشت مشترک…. 29

1-3-6 بستگی های مشترک اقتصادی.. 30

1-3-7 میراث سیاسی مشترک (دولت) 31

1-3-8  اراده جمعی داوطلبانه. 32

فصل دوم:

 ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی با تمرکز بر بعد از انقلاب اسلامی 1979

2-1 مقدمه. 34

2-2 تاریخ سیاست های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی.. 34

2-3بررسی سیاست های ملت سازی بعد از انقلاب اسلامی 1979. 36

2-3-1 رویکرد امت مدارانه (الگوی آرمان گرایانه) 36

2-3-2رویکردتلفیقی.. 36

2-3-3 رویکرد وحدت در کثرت… 37

2-3-4 دوران سیاست جنگی.. 42

2-4 نتیجه گیری.. 46

فصل سوم : وضعیت جمعیت شناختی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر تنوع قومی)

3-1مقدمه…………………………………………………………… 48

3-2 بررسی وضعیت تنوع قومی در جهان. 48

3-3  تنوع قومی در ایران و علل آن. 52

3-4  علل گونا گونی قومی در ایران. 53

3-4-1زبان. 55

3-4-2 دین.. 56

3-4-3موقعیت جغرافیایی ؛ اقوام مهاجر و کوچ نشین.. 57

3-4-4 برنامه های نوسازی (نفوذ فرهنگ غرب) 58

3-5 ایران: موزاییک اقوام. 58

3-5-1 قوم آذری.. 65

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-5-2 قوم کرد. 67

3-5-3 قوم عرب… 70

3-5-4 قوم بلوچ.. 72

3-5-5 قوم ترکمن.. 75

3-5-6 قوم لر. 78

3-6 نتیجه گیری.. 80

فصل چهارم: سیاست ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران (1384- 1367)

4-1 مقدمه.. 82

4-2 دوره سازندگی.. 82

4-2-1 تأکید بر توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری های منطقه ای.. 82

4-2-2تشدید تمرکز گرایی در ساختار سیاسی کشور. 86

4-2-3  مصوبه­های شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره سازندگی…………………………………………..87

4-2-4 دیدگاه های رئیس دولت سازندگی.. 88

4-2-5 برنامه ها و اهداف طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران(1376-1368) 91

4-2-6 نتایج و عملکرد دولت سازندگی.. 94

4-2-7 جمع بندی اقدامات دوره سازندگی در جهت تدوین سیاست ملت سازی (1376- 1368) 100

4-3  دوره اصلاحات (1384-1376) 103

4-3-1 دیدگاه  رئیس دولت اصلاحات در زمینه ملت سازی.. 103

4-3-2 اولویت یافتن مسایل فرهنگی و سیاسی (اهداف و برنامه های طرح ریزی شده دولت و هیات وزیران) 107

4-3-3 تمرکز زدایی اداری، برنامه ریزی.. 111

4-3-4 تغییر نگرش در مبانی هویت ملی و وفاق اجتماعی ( تغییر در مبانی ملت سازی) 113

4-3-5 عملکرد و نتایج دولت اصلاحات(1384-1376) 115

 

فصل پنجم :  نتیجه گیری

5-1 وجوه تفاوت در دو الگوی ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران. 124

5-2 وجوه تشابه در سیاست های ملت سازی در دوران سازندگی و اصلاحات… 126

فهرست منابع. 131

منابع فارسی.. 131

منابع لاتین.. 136

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 3-1  تقسیمات ایرانیان بر اساس زبان و دین.. 54

جدول شماره 3-2 خانواده های زبانی در ایران. 56

 

 

مقدمه

جستجو