« پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:وثیقه دستور دهندهپایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر ه وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی »

دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

دانلود پایان نامه ارشد: محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:01, توسط مدیر سایت   , 474 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

اهداف تحقیق: ‌ی

پرسش های تحقیق: ‌ی

روش تحقیق: ‌ك

فصل اول کلیات… 1

1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. 2

2.گفتار نخست: شناخت محبت… 3

1-2. معنای لغوی محبت… 3

2-2. واژگان مترادف محبت… 4

3-2. معنای اصطلاحی محبت… 6

3. گفتار دوم :شناخت خانواده:………………………………………………………………………… 10. 10

1-3. خانواده در لغت: 11

2-3. معنای اصطلاحی خانواده .11

4. شیوه:…………………………………………………………………………………………………….. 17. 17

5. ابراز محبت: 18……………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم مبانی بینشی وگرایشی تحکیم و تقویت محبت در اسلام. 21

مقدمه. 22

1-2.مبانی بینشی محبت… 23

1-1-2.خداشناسی.. 24

2-1-2. باور  به رسالت و امامت… 28

3-  1-2.انسان شناسی.. 29

1-3-1-2.شناخت خود. 29

2-3-1-2.شناخت دیگری.. 30

1-2-3-1-2.شناخت زن. 33

2-2-3-1-2. زن در جوامع بدوی.. 34

3-2-3-1-2. زن در جوامع قبل از اسلام. 34

4-2-3-1-2.زن در جوامع اسلامی.. 35

4-1-2. معادشناسی.. 40

5-1-2. دنیا شناسی.. 42

اهداف تحقیق: ‌ی پرسش های تحقیق: ‌ی روش تحقیق: ‌ك فصل اول کلیات… 1 1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. 2 2.گفتار نخست: شناخت محبت… 3 1-2. معنای لغوی محبت… 3 2-2. واژگان مترادف محبت… 4 3-2. معنای اصطلاحی محبت… 6 3. گفتار دوم :شناخت خانواده:………………………………………………………………………… 10. 10 1-3. خانواده در لغت: 11 2-3. معنای اصطلاحی خانواده .11 4. شیوه:…………………………………………………………………………………………………….. 17. 17 5. ابراز محبت: 18……………………………………………………………………………………………….. 18 فصل دوم مبانی بینشی وگرایشی تحکیم و تقویت محبت در اسلام. 21 مقدمه. 22 1-2.مبانی بینشی محبت… 23 1-1-2.خداشناسی.. 24 2-1-2. باور به رسالت و امامت… 28 3- 1-2.انسان شناسی.. 29 1-3-1-2.شناخت خود. 29 2-3-1-2.شناخت دیگری.. 30 1-2-3-1-2.شناخت زن. 33 2-2-3-1-2. زن در جوامع بدوی.. 34 3-2-3-1-2. زن در جوامع قبل از اسلام. 34 4-2-3-1-2.زن در جوامع اسلامی.. 35 4-1-2. معادشناسی.. 40 5-1-2. دنیا شناسی.. 42 2-2. مبانی گرایشی.. 43 1-2-2. حسن ظن.. 44 2-2-2. خلق نیکو. 45 3-2-2.تواضع. 46 4-2-2. رفق و مدارا 47 فصل سوم محبت در خانواده 49 مقدمه. 50 1-3. انواع محبت در خانواده 50 1-1-3 محبت به همسر. 50 2-1-3.محبت والدین به فرزند. 52 3-1-3. محبت فرزندان به والدین. 58 1-2-3. استمرار ارتباط در خانواده 62 2-2-3. مقبولیت افراد در خانواده 62 فصل چهارم ابراز محبت وشیوه های آن. 66 مقدمه. 67 1-4.شیوه های ابراز محبت به همسر. 68 1-1-4.شیوه های رفتاری.. 69 1-1-1-4.استقبال و بدرقه. 69 2-1-1-4.تغافل.. 70 3-1-1-4.گوش دادن. 72 1-3-1-1-4. ضرورت گوش دادن. 73 2-3-1-1-4.انواع گوش دادن. 77 3-3-1-1-4.آداب گوش دادن. 78 4-3-1-1-4. موانع گوش دادن. 80 4-1-1-4. نظافت و زینت… 82 1-4-1-1-4. نظافت و آراستگی دست… 83 2-4-1-1-4.نظافت و آراستگی مو. 83 3-4-1-1-4.استعمال بوی خوش… 84 4-4-1-1-4.استفاده از زیورآلات… 87 5-4-1-1-4.تمیزی لباس و بدن. 87 6-4-1-1-4.خوشبویی دهان. 90 2-1-4. هدیه دادن. 91 1-2-1-4. مناسبت های هدیه. 92 2-4. شیوه های گفتاری و نوشتاری.. 94 1-2-4 . تشکر و سپاسگزاری.. 95 1-1-2-4.انواع تشکر وسپاسگزاری.. 99 2-1-2-4.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر. 99 2-2-4. توجه گفتاری.. 101 1-2-2-4. سلام کردن. 102 2-2-2-4.کیفیت صدا زدن. 102 3-2-2-4.دعا کردن. 103 4-2-2-4. نامه نگاری.. 104 3-4. شیوه های ابراز محبت به فرزند. 105 1-3-4. قدردانی و تحسین.. 106 2-3-4. نوازش کردن و بوسیدن. 108 3-3-4. همبازی شدن. 110 4-4.آثار ابراز محبت در خانواده 111 1-4-4.استحکام خانواده 111

2-2. مبانی گرایشی.. 43

1-2-2. حسن ظن.. 44

2-2-2. خلق نیکو. 45

3-2-2.تواضع. 46

4-2-2. رفق و مدارا 47

فصل سوم  محبت در خانواده 49

مقدمه. 50

1-3. انواع محبت در خانواده 50

1-1-3 محبت به همسر. 50

2-1-3.محبت والدین  به فرزند. 52

3-1-3. محبت فرزندان به والدین. 58

1-2-3.  استمرار ارتباط در خانواده 62

2-2-3. مقبولیت افراد در خانواده 62

فصل چهارم  ابراز محبت وشیوه های آن. 66

مقدمه. 67

1-4.شیوه های ابراز محبت به همسر. 68

1-1-4.شیوه های رفتاری.. 69

1-1-1-4.استقبال و بدرقه. 69

2-1-1-4.تغافل.. 70

3-1-1-4.گوش دادن. 72

1-3-1-1-4. ضرورت گوش دادن. 73

2-3-1-1-4.انواع گوش دادن. 77

3-3-1-1-4.آداب گوش دادن. 78

4-3-1-1-4. موانع گوش دادن. 80

4-1-1-4. نظافت و زینت… 82

1-4-1-1-4. نظافت و آراستگی دست… 83

2-4-1-1-4.نظافت و آراستگی مو. 83

3-4-1-1-4.استعمال بوی خوش… 84

4-4-1-1-4.استفاده از زیورآلات… 87

5-4-1-1-4.تمیزی لباس و بدن. 87

6-4-1-1-4.خوشبویی دهان. 90

2-1-4. هدیه دادن. 91

1-2-1-4. مناسبت های هدیه. 92

2-4. شیوه های گفتاری و نوشتاری.. 94

1-2-4 . تشکر و سپاسگزاری.. 95

1-1-2-4.انواع تشکر وسپاسگزاری.. 99

2-1-2-4.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر. 99

2-2-4. توجه گفتاری.. 101

1-2-2-4. سلام کردن. 102

2-2-2-4.کیفیت  صدا زدن. 102

3-2-2-4.دعا کردن. 103

4-2-2-4. نامه نگاری.. 104

3-4. شیوه های ابراز محبت به فرزند. 105

1-3-4. قدردانی و تحسین.. 106

2-3-4. نوازش کردن و بوسیدن. 108

3-3-4. همبازی شدن. 110

4-4.آثار ابراز محبت در خانواده 111

1-4-4.استحکام خانواده 111

جستجو