« پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمترپایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:مدل پیشرفت اتکینسون »

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:10, توسط مدیر سایت   , 528 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

3-3-1) نتایج شبیه سازی.. 48
4-3-1)شناسایی الگوی رانشی.. 55
4-1) استراتژی کنترل مبتنی بر مدلسازی دینامیکی.. 62
(فصل دوّم ) 72
استراتژی های کنترل هوشمند. 72
مقدمه. 73
(فصل سوّم) 90
ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هایبرید برقی و مدلسازی آن. 90
مقدمه. 91
1-3) سیستم های دینامیکی هایبرید. 91
مثال(1-3) 94
مثال(2-3) 95
2-3) ساختار سلسله مراتبی خودرو هایبرید برقی.. 96
3-3) مدلسازی دینامیکی سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی.. 102
1-3-3)مدل دینامیکی موتور الکتریکی.. 102
2-3-3)مدل دینامیکی موتور احتراقی.. 104
3-3-3) مدلسازی دینامیکی باتری.. 105
4-3-3) مدل سازی دینامیکی خودرو 105
5-3-3) محاسبه گشتاور درخواستی.. 106
4-3)سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید سری و معادلات حاکم بر مدهای عملکردی.. 107
1-4-3) مد الکتریکی.. 107
2-4-3) مد هایبرید. 108
5-3) روابط دینامیکی مربوط به حالتهای عملکردی در خودرو هایبرید برقی موازی.. 108
1-5-3) مد موتور الکتریکی.. 109
2-5-3) مد هایبرید. 110
3-5-3) مد ترمزی.. 110
شکل(9-3) مدهای کنترلی در خودرو هایبرید برقی.. 111
(فصل چهارم) 112
طراحی و شبیه سازی استراتژی کنترل هوشمند سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید برقی.. 112
مقدمه. 113
1-4) طراحی استراتژی کنترل نظارتی هوشمند براساس منطق فازی برای خودرو هایبرید موازی.. 113
2-4) طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید سری براساس مدلسازی دینامیکی زیر سیستمها 122
3-4) نتایج شبیه سازی.. 128
(فصل پنجم) 130
دست یابی به استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی برای خودرو هایبرید برقی.. 130
نتایج و شبیه سازی.. 130
مقدمه. 131
1-5)پیاده سازی استراتژی کنترل سلسله مراتبی برای خودرو هایبرید موازی.. 134
2-5)شرایط گذر بین مدهای کنترلی.. 136
3-5) نتایج شبیه سازی.. 143
نتیجه گیری.. 149
نظرات و پیشنهادات.. 151
مراجع. 152
ضمائم. 158

فهرست شکلها و جدولها صفحه
شکل (1-1) ساختارسیستم کنترل خودرو هایبرید برقی را نشان می دهد. 9
شکل(2-1) استراتژی تقسیم توان براساس نقشه های بازده موتور احتراقی 14
جدول(1-1) نتایج شبیه سازی استراتژی کنترل 16
شکل(3-1) عملکرد موتور احتراقی برحسب متغیرهای مختلف 17
شکل(4-1) موقعیت کاری مطلوب برای یک موتور احتراقی 20
شکل(5-1) فرآیند استراتژی کنترل تطبیقی 23
شکل(6-1) منحنی بازده انرژی موتور احتراقی 25
شکل(7-1) منحنی مصرف سوخت برحسب موتور الکتریکی 27
شکل(8-1) نمودار تغییرات شارژ باتری برحسب گشتاور موتور الکتریکی 28
شکل(9-1)منحنی مصرف سوخت برحسب تغییرات حالت شارژ باتری 29
شکل(10-1) تاثیر فاکتور تنظیم روی حالت شارژ باتری 31
شکل(11-1) مجموع انرژی محاسبه شده برای یک در خواست گشتاور و سرعت 32
شکل(12-1) منحنی آلودگی مربوط به NOx که تابعی از سرعت و گشتاور موتور احتراقی می باشد. 32
شکل(13-1) منحنی مربوط به مقدار دهی آلودگی 33
شکل(14-1) نرمالیزه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کردن مصرف انرژی سوخت و آلودگی هوا 33
شکل(15-1) تابع فشرده کلی و تابع انرژی نرمالیزه شده 35
شکل(16-1) نتایج حاصل از بهینه سازی Baseline 36
شکل(17-1) نتایج حاصل از بهینه سازی تطبیقی 36
شکل(18-1) مقایسه نتایج حاصل از دو بهینه سازی زمان واقعی و Baseline 37
شکل(19-1) تاثیرl(0) بر DSOC 40
شکل(20-1) منحنی بازده موتور الکتریکی 43
شکل (21-1) مدل استاتیکی باتری 45
شکل(22-1) منحنی بازده باتری در حالت شارژ ودشارژ 45
شکل(23-1) نتایج شبیه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت 48
جدول(2-1) نتایج شبیه سازی مربوط به مصرف سوخت و آلودگی 49
شکل(24-1)نتایج آلودگی و مصرف سوخت پس از حل مسئله بهینه سازی 50
شکل(25-1) نتایج بهینه سازی با در نظر گرفتن آلودگی و مصرف سوخت 51
نمودار (26-1) مراحل بهینه سازی دینامیکی را نشان می دهد. 52
شکل(27-1) منحنی نسبت تقسیم توان بهینه برحسب توان درخواستی روی سرعت سیستم انتقال 54
جدول(3-1) مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی برای استراتژی های کنترلی مختلف 55
شکل(28-1) ساختار کلی استراتژی کنترل براساس شناسایی الگوی رانشی 56
استفاده می شود. 57
شکل(29-1) فلوچارت و متغیرهایی که برای تعریف مجازی الگوهای رانشی منتخب بکار می رود. 57
جدول(4-1) شش الگوی منتخب که براساس فرآیند شناسایی الگوی رانشی بدست آمده است 58
شکل (30-1) الگوی رانشی با میانگین توان پایین و تغییراستاندارد بالا 59
شکل (31-1) الگوی رانشی با میانگین توان بالا و تغییراستاندارد پایین 59


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو