« پایان نامه راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده معوق بانکهپایان نامه رشته جغرافیا : پایش و پهنه ­بندی خشکسالی­های ایران »

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی

  دوشنبه 15 مهر 1398 15:52, توسط مدیر سایت   , 975 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان:
رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکترحسن رهگ
 
سال 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

   عنوان                                                                                                                               صفحه
 
فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….8
تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………11
مبانی نظری هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………12
تعاریف هوش. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
تاریخچه هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….13
تعریف هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13
ذهن اخلاق مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………………14
ابعاد هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
هفت اصل ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….16
 

عنوان                                                                                                                               صفحه
اصول هوش اخلاقی در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….17
عوامل موثر بر هوش اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………18
آموزش هوش اخلاقی به مدیران………………………………………………………………………………………………………………..19
اصول پنجگانه اخلاقی رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….19
تاثیر هوش اخلاقی بر عملكرد سازمان……………………………………………………………………………………………………….21
مبانی نظری تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………23
تاریخچه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………..23
تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………23
ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..27
انواع تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………31
انواع مدل های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33
راهكارهای موثر بر افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………40
ضرورت و توجه به تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..40
پیامد های مثبت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….41
مبانی نظری اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………42
مفهوم اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..42
ابعاد اعتماد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….46
اهمیت و ضرورت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………….47
عوامل ایجاد اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………..50
عنوان                                                                                                                               صفحه
موانع اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………52
نظریه های اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………….53
زنجیره اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………65
پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..65
پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………67
چهارچوب مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………..71
طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…….72
جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………72
ابزار و گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….73
روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….79
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..80
فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………………………………………………81
داده­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………82
 
 

عنوان                                                                                                                               صفحه
یافته­ های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….84
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث…………………………………………………………………….91
بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….92
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..99
پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….99
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
منابع فارسی…….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………..110
پرسشنامه هوش اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………….111
پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….113
پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….115
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….117
 
 
 
 

فهرست شکل­ها و نمودارها
عنوان                                                                                                                                صفحه     
        
شکل 2-1: مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….34
شکل 2-2: مدل نظری مودی،پروتر و استیز……………………………………………………………………………………………….38
شکل 2-3: مدل مفهومی پژوهش خنیفر …………………………………………………………………………………………………..39
شکل 2-4: نمودار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………..39
شکل 2-5: نمودار زنجیره ای اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..57
شکل 2-6: مدل اعتماد سازمانی میر، دیویس و اسكورمن ………………………………………………………………………58
شکل 2-7: محیط سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..61
شکل 2-8: چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..70
 

 
فهرست  جداول
عنوان                                                                                                                                   صفحه      
 
جدول 2-1: پیامد مثبت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………41
جدول 2-2: اعتماد پایین و اعتماد بالا در سازمان……………………………………………………………………………………….62
جدول 2-3: برخی از ویژگی های سازمان ها با اعتماد بالا …………………………………………………………………………64
جدول 3-1: جامعه آماری كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت……………………………………………………72
جدول 3-2: توزیع حجم جامعه آماری بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………….73
جدول 3-3: توزیع حجم جامعه آماری بر حسب حوزه كاری …………………………………………………………………….73
جدول 3-4: مقایسه آلفای به دست آمده درتحقیق مارتین وآستین………………………………………………………….75
جدول 3-5: ضریب آلفا كرونباخ بدست آمده در پژوهش…………………………………………………………………………..76
جدول 3-6: ابعاد و گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر ………………………………………………………….77
جدول 3-7: ضرایب آلفا كرونباخ بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی …………………………………………………………….78
جدول 3-8: پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه ……………………………………………………………………………………………..79
جدول 4-1: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر هوش اخلاقی و مولفه های آن………………….82
جدول 4-2: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر تعهد سازمانی و مولفه های آن…………………83
جدول 4-3: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد سازمانی و مولفه های آن………………83
جدول 4-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی كاركنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
جدول  4-5: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد تعهد سازمانی……….85
جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد اعتماد سازمانی………87
جدول 4-7: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده تعهد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-8: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
    چکیده :
این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌ گیری      طبقه ای تصادفی بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لینك و كیل (2005)، تعهد سازمانی آلن و میر (1991) و پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه (2002) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. اما درخصوص رابطه هوش اخلاقی با اعتماد سازمانی نتایج بیانگر آن بود كه رابطه مستقیم و معنا داری بین این دو متغیر وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی،كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او نقش بسزایی دارد. به طوری که اگر انسان تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه ی نیروهای طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال، باز خواهد ماند. تربیت روحی و اخلاقی انسان و در یک کلام « برنامه ی انسان سازی »، برای هر جامعه ای امری به تمامیت جدّی و حیاتی است. بر این اساس هوش اخلاقی[1] در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، معنوی و هیجانی شامل می شود. این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد. و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد(مظاهری،1388).

امروزه پیشرفت جامعه درگرو استفاده بهینه از نیروی انسانی جامعه است. افراد از لحاظ توانایی ها و استعداد و علایق با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین انتظارات متفاوتی دارند حصول هدف های سازمانی به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد. به عبارتی دیگر، مزیت دیگری که سازمان­ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در بکارگیری فن آوری جدید نیست بلکه بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. اکنون موقعیت به صورتی درآمده که داشتن کارکنان پر انرژی و خلاق با سرمایه تعهد، مهم ترین منابع سازمانی در نظر گرفته می شوند. از این نظر یكی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی[2] تعهد است، تأثیرمثبت تعهد سازمانی[3] بر عملكرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته است(آلن و می یر[4]،1991). تعهد، نوعی نگرش واحساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است كه در قضاوت ها، عملكرد و وفاداری فرد نسبت به سازمان، تأثیرگذار می باشد(نادی و مشفقی، 1388).

[1] – Moral intelligence

[2] – Human relationship

[3] – Organizational&commitment

[4] -allen&meyer

جستجو