« پایان نامه رضایت مجنی علیه//تعریف جرم قابل گذشتپایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی »

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:59, توسط مدیر سایت   , 496 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فصل سوم: روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها

3-1 مقدمه ……………………………………………………………
15
3-2 تحلیل پایداری شیروانی ………………………………………………..
15
3-3 روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها ……………………………………….
16
عنوان                                                                                                                                    صفحه

3-3-1 روش­های تعادل حدی ………………………………………………………………..
16
3-3-2 روش­های آنالیز حدی ……………………………………………
18
3-3-3 روش­های المان محدود( Finite Elements) ………………………………….
19
3-3-4 روش­های تفاضل محدود( Finite Difference) …………………………..
19
3-3-5 روش­های احتمالی …………………………………………………………..
19
3-3-6 روش شبکه­ی خطوط تغییر طول صفر( Zero Extention Line) ……………………………….
20
3-4 سطوح گسیختگی منحنی ……………………………………………………….
20
3-4-1 روش کلی قطعات(Slice Method) یا روش کامل بیشاپ …………………………………….
21
3-4-2 روش بیشاپ اصلاحی( Bishop,S Simplified Method) ………………………………
24
3-4-3 روش مرگنسترن- پرایس …………………………………………………..
25
3-5 ضریب اطمینان …………………………………….
26
3-5-1 سطح لغزش بحرانی ………………………………………………..
26
3-5-2 روش خطوط هم ضریب اطمینان …………………………………
27
3-5-3 روش جستجو ……………………………………………………………….
27
3-5-4 ضریب اطمینان مجاز ……………………………………………
27
3-5-5 شیب بحرانی( Critical Slope) …………………………………
28
3-6 تنش کل و تنش مؤثر( Total Stress And Effective Stress) ………………………..
29
3-7 شکاف­های کششی و بارگذاری زلزله ………………………………………
29
3-7-1 شکاف­های کششی …………………………………………………..
29
3-7-2 تحلیل شبه استاتیکی شیب برای بارگذاری لرزه­ای …………………..
30
3-7-3 روش نیومارک(  Newmark Method) ……….
31
3-7-4 تحلیل دینامیکی شیب­ها ………………………………………….
32
فصل چهارم: روش­های پایدارسازی شیروانی­ها

4-1 مقدمه …………………………………………………..
33
4-2 روش اصلاح هندسی شیب …………………………….
34
4-2-1 خاکبرداری در پنجه جهت ایجاد زمینه­ تداوم لغزش تا رسیدن به پایداری ……………………………………..
34
4-2-2 برداشت و جایگزینی مصالح لغزشی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

………………..
34
4-2-3 باربرداری از دامنه به وسیله حفر ترانشه در رأس لغزش و کاهش ارتفاع آن ………………………
35
4-2-4 باربرداری موضعی در رأس …………………………………………………..
35
4-2-5 کاهش کلی شیب …………………………………..
36
4-2-6 تراس بندی ……………………………………………..
36
4-2-7 افزایش وزن پنجه به طریق خاکریزی …………………………….
37
4-2-1 روش طراحی و اجرا ………………………………………………………………
38
4-3 روش­های زهکشی …………………………………………..
40
4-3-1 تاریخچه­ی استفاده از روش­های زهکشی …………………………..
40
4-3-2 اقسام زهکش­ها و اصول روش­های زهکشی ………………………
40
4-3-2-1                        زهکشی سطحی ………………………………….
41
عنوان                                                                                                                                    صفحه

4-3-2-2                        زهکشی آب­های زیرزمینی ………………………………………………………………
42
4-3-2-2-1 زهکشی آب­های زیرزمینی کم­عمق …………………………………….
42
4-3-2-2-2 زهکشی آ ب های زیرزمینی عمیق ………………………….
42
4-3-3 نتیجه گیری ………………………………………………………..
45
4-4 پایدارسازی با تکنیک­های بیومهندسی ………………………
45
4-4-1 اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایدارسازی دامنه­ها ………….
46
4-4-1-1                        اثرات مثبت …………………………………………….
46
4-4-1-2                        اثرات منفی ……………………………………………..
47
4-5 روش­های پایدارسازی مکانیکی ………………………………………….
49
4-5-1 سازه­های حایل یا مقید کننده …………………………………..
50
4-5-1-1 دیوارهای حایل( Retaining Walls) ……………………………………….
50
4-5-1-2 طراحی دیوار حائل ……………
51
4-5-1-3 سپر بتنی( Drilled Shaft Walls) ………………………………………….
53
4-5-1-4 دیوارهای پشت­بند دار( Tieback Walls) ………..
53
4-5-2 مسلح کردن شیب ……………………………………………………
54
4-5-2-1 شمع کوبی( Drive Piles) …………………………………
54
4-5-2-2 میل­مهارهای خاکی( Soil Nailing) …………………………..
55
4-5-2-3 ستون­های سنگی( Stone Columns) …………………………..
57
4-5-2-4 شبکه­های مایکروپایل( Reticulated Micropiles) …..
59
4-5-3 بهسازی خاک( Soil Improvement) ………………………
60
4-5-3-1 تثبیت خاک بوسیله­ی آهک ………………………..
60
4-5-3-2 تثبیت خاک به وسیله­ی سیمان ………………….
61
4-5-3-3 تثبیت خاک به وسیله­ی خاکستر بادی ……………………
61
4-5-3-4 روش الکترواسمز(Electro Osmosis ) ……………………
62
فصل پنجم: مطالعات منطقه­ای محدوده­ی مورد مطالعه

5-1 مقدمه ………………………………………………………………..
63
5-2 موقعیت منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………………
63
5-3 خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی منطقه­ی یاسوج ……………………..
64
1-3-1 آب و هوا …………………………………………………………………..
64
1-3-2 بارش ماهانه ……………………………………………………..
65
1-3-3 اقلیم شناسی ……………………………………………………………………….
65
5-4 زمین­شناسی منطقه­ی مورد مطالعه ………………………………….
66
5-5 وضعیت لرزه­خیزی منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………..
66
5-6 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………
68
فصل ششم: اوش­های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده­ی مورد نظر

6-1 مقدمه ………………………….
69
عنوان                                                                                                                                    صفحه

6-2 تعیین وضعیت زیر سطحی منطقه­ی مورد مطالعه ……………………
69
6-2-1 آزمایش­های آزمایشگاهی …………………………………………………..
70
6-3 تعیین هندسه­ی شیب ……………………….
74
6-3-1 پلان مقاطع ………………………………..
75
6-3-2 مقاطع و لایه­بندی آنها …………………………………………………..
75
6-3-2-1 مقطع F-F …………………………………………………..
75
6-3-2-2 مقطع E-E ………………………………………………………………
76
6-3-2-3 مقطع D-D …………………………………………………..
77
6-3-2-4 مقطع C-C ……………………………………………………..
78
6-3-2-5 مقطع B-B ………………………………………
79
6-3-2-6 مقطع A-A ………………………………………………………………
80
فصل هفتم: آنالیز پایداری شیروانی با استفاده از نرم­افزار PLAXIS و Geo Slope

7-1 مقدمه ……………………………………………………………………..
82
7-2 معرفی نرم­افزار PLAXIS …………………………..
82
7-2-1 نحوه­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار PLAXIS …………….
84
7-3 معرفی نرم­افزارGEO SLOPE\ Slope/W  ……………………….
85
7-3-1 نحوه­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار Slope/W …………………
85
7-4 تحلیل پایداری مقاطع مختلف با استفاده از هر دو نرم­افزار ……..
86
7-4-1 تحلیل پایداری مقاطع در حالت استاتیکی( زهکشی شده) …………………
87
7-4-1-1 تحلیل پایداری مقطع F-F ………………….
87
7-4-1-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ………………..
94
7-4-1-3 تحلیل پایداری مقطع D-D …………………….
99
7-4-1-4 تحلیل پایداری مقطع C-C ………….
105
7-4-1-5 تحلیل پایداری مقطع B-B ……………………………
110
7-4-1-6 تحلیل پایداری مقطع A-A ……………………………
115
7-4-2 تحلیل پایداری در حالت دینامیکی ( زهکشی نشده) …………………
118
7-4-2-1 تحلیل پایداری مقطع F-F …………………………………..
119
7-4-2-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ……………………………..
122
7-4-2-3 تحلیل پایداری مقطع D-D …………………………………………
125
7-4-2-4 تحلیل پایداری مقطع C-C ……………………………………
128
7-4-2-5 تحلیل پایداری مقطع B-B ………………………………….
129
7-4-2-6 تحلیل پایداری مقطع A-A …………………………….
130
فصل هشتم: نتیجه­گیری و تحلیل نتایج

8-1 مقدمه ……………………………………………….
132
8-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی مقاطع مختلف 
132
8-2-1 مقطع F-F …………………………………………
133
عنوان                                                                                                                                    صفحه


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو