« پایان نامه درباره احراز تقصیر:فعل زیان بار در مسئولیت قهریپایان نامه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار »

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:02, توسط مدیر سایت   , 478 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-6-3 معادله برنولی (معادله انرژی)………… 11
1-6-4 معادله ناویر– استوکس……………….. 11
1-6-5 معادله پیوستگی…………………….. 12
1-6-6 معادله مومنتوم…………………….. 12

1-6-7 گروه های بی بعد……………………. 13
1-6-8 قضیه باکینگهام…………………….. 14
1-6-9 نیروی شناوری………………………. 14
1-6-10 نیروی پسا و نیروی برا……………… 15
1-6-11 نرم افزار فلوئنت………………….. 15
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق…………….. 17
2-1 مقدمه………………………………. 18
2-2 تاریخچه پژوهش……………………….. 19
2-3 چارچوب نظری تحقیق………………….. 20
2-4 مدل تحلیلی تحقیق………………………. 21
فصل سوم: روش تحقیق………………………. 23
3-1 مقدمه………………………………. 24
3-2 روش و طرح تحقیق……………………… 24
3-3 فرآیند تحقیق………………………… 25
3-4 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه……… 25
3-5 ابزار گردآوری داده ها ( اطلاعات )………. 25
3-5-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها………… 26
3-5-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها……….. 26
3-6 روش گردآوری داده ها………………….. 26
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………….. 27
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………….. 28
4-1 مقدمه………………………………. 29
4-2 تحلیل سرعت و گرادیان فشار…………….. 30
4-3 نتایج تحلیلی و تجربی ………………… 38
4-4 بررسی اثر نیروی پسا و تنش برشی………… 41
4-5 نتایج و نمودارها…………………….. 44
4-6 بررسی اثر برا……………………….. 48
4-7 نتایج تجربی…………………………. 52
4-8 مدل های فیزیکی در فلوئنت……………… 60
4-9 معادلات پایستگی جرم…………………… 61
4-10 معادلات پایستگی مومنتوم………………. 61
4-11 مدل های اغتشاشی…………………….. 63
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………. 66
5-1 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق…………….. 67
5-1-1 تحلیل سرعت………………………… 69
5-1-2 تحلیل فشار………………………… 73
5-1-3 بررسی تنش برشی…………………….. 78
5-1-4 بررسی نیروهای وارد برجسم……………. 82
5-1-5 بررسی نیروی پسای برشی………………. 82
5-1-6 بررسی نیروی پسای فشاری……………… 86
5-2 مقایسه نتایج با کاربرد عملی پیگ ها…….. 94
5-3 بحث و نتیجه گیری…………………….. 95
5-4 پیشنهادات…………………………… 99
5-4-1 حذف فرض شناوری در مدل سازی و حل عددی…. 99
5-4-2 بررسی اثر وزن جسم در شیب ها…………. 99
5-4-3 بررسی و طراحی پیگ ها در گذر از خم ها…. 100
5-4-4 بررسی حرکت پیگ در زمان رسوب زدایی……. 100
5-4-5 تحلیل حرکت پیگ در سیال دو فازی………. 100
5-4-6 بررسی جریان سیال در زمان پیگ رانی برای انتقال دو فاز مجزا………………………………………. 101
منابع و مآخذ……………………………. 102
فهرست منابع…………………………….. 103
چکیده‌ی انگلیسی………………………….. 1


فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 انواع خرابی های خط لوله ………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6
جدول 4-1 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر در لوله 54
جدول 4-2 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر درلوله و ضرایب برا……………………………………….. 58

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 تمیز کردن خطوط لوله به وسیله پیگ ها….. 9
شکل 4-1 هندسه جسم استوانه…………………. 30
شکل 4-2 سرعت ها در مختصات متحرک……………. 31
شکل 4-3 پروفیل سرعت و توزیع فشار روی سیلندر در ناحیه حلقوی 35
شکل 4-4 نمودار تغییرات نسبت سرعت بدون بعد با نسبت قطر وعدد رینولدز 39
شکل 4-5 نمودار تغییرات گرادیان فشار بدون بعد و نسبت قطر در اعداد رینولدز مختلف…………………………… 39
شکل 4-6 وابستگی گرادیان فشار بدون بعد با اعداد رینولدز ونسبت قطرهای مختلف………………………………….. 40
شکل 4-7 افت فشار نسبی به عنوان تابعی از عدد رینولدز و نسبت قطر 40
شکل 4-8 تغییرات نیروی پسا با عدد رینولدز وK برای کره 45
شکل 4-9 نیروی پسا برحسب نسبت طول به قطر…….. 45
شکل 4-10 تابع افت فشار بر حسب نسبت قطر……… 46
شکل 4-11 تغییرات نسبت سرعت بی بعد بامیانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک………………………………….. 46
شکل 4-12 تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک………………………………….. 47

شکل 4-13 تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک……………………………. 47
شکل 4-14 تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک………………………………….. 48
شکل 4-15 تغییرات لقی میان سیلندر و لوله با سرعت سیال 50
شکل 4-16 پروفیل سرعت نسبی جریان……………. 51
شکل 4-17 تغییرات ضریب برا با a وk در هنگام بلند شدن سیلندر 59
شکل 4-18 تغییرات ضریب برا با a وs وK در هنگام بلند شدن سیلندر 59
شکل 5-1 میدان سرعت برای نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 1 متر بر ثانیه………………………………………. 72


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو