« دانلود پایان نامه ارشد:تاثیرارتباطات بین فردی بر رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مورد: شعب بانک صادرات استان قزوین)پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی »

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:19, توسط مدیر سایت   , 1256 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران
استاد راهنما:
دکتر عباس علوی راد
 استاد مشاور:
دکتر زهرا نصراللهی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از  فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل  ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است.  

کلمات کلیدی: توسعه مالی- نوسانات مالی- نوسانات رشد صنعت

فهرست مطالب

   عنوان                  صفحه

 فصل اول: کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4- هدف  تحقیق.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-6- روش شناسی  تحقیق.. 5

1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری.. 5

1-6–2– داده ها 5

1-7- ابزار تحقیق.. 6

1-8 – تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-8-1- رشد اقتصادی.. 6

1-8-2- وابستگی به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش) 6

1-8-3 – توسعه مالی.. 7

1-8-4-  نوسانات رشد صنایع (نوسانات رشد خروجی) 7

1-9 – محدودیت های تحقیق.. 7

1-10 – خلاصه ای از فصول پایان نامه. 8

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری… 9

   2-1- مقدمه. 10

2-2- تاریخچه  توسعه مالی و رشد. 11

2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد. 14

2-3-1- تحقیقات  خارجی.. 14

2-3-2- تحقیقات داخلی.. 16

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد. 17

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی.. 19

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 23

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران.. 23

2-8- خلاصه فصل.. 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 29

3-1- مقدمه. 30

3-2- ساختار مدل.. 30

3-2-1- معرفی متغیرها 31

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات.. 31

3-2-1-1-1- نقدینگی.. 31

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی.. 34

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات.. 37

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها 37

3-2-1-2-1- متغیر … 37

3-2-1-2-2- متغیر … 38

3-2-1-2-3- متغیر  و …….. 39

3-2-1-2-4- متغیر  و………… 40

3-2-1-2-5- متغیر …. 40

3-3- داده ها 41

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه. 43

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی.. 44

3-4-2- همجمعی.. 45

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر. 46

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS) 49

3-4-2-4- آزمون ثبات.. 54

3-4-3- مدل های خانواده ARCH.. 55

3-5- خلاصه و نتیجه گیری.. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 59

4-1 – مقدمه. 60

4-2- انتخاب صنعت… 60

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر. 61

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات.. 61

4-3-2- نوسانات متغیر…. 61

4-4- روش براورد مدل.. 65

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 65

 

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS) 66

4-5-  بررسی استوار بودن نتایج.. 71

4-6- خلاصه و جمع بندی.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری… 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق.. 75

5-3- فرضیات.. 76

5-3-1- آزمون فرضیه اول.. 77

5-3-2- آزمون فرضیه دوم. 77

5-3-3- آزمون فرضیه سوم. 77

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 77

5-4- نتیجه گیری.. 78

مراجع. 80

منابع لاتین.. 80

مراجع فارسی.. 84

پیوست ها 87

پیوست (الف) 87

پیوست (ب) 94

پیوست (ج) 98

پیوست (د) 102

پیوست (ه) 106

– مقدمه

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل

می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی

می کند و به وسیله کاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد ایفا می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به عبارتی می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذارانی است که دارای فرصت های سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

 یک سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می کند، بلکه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یکی از اولین پیش نیازهایی است که باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود. بنابراین می توان گفت که ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

می شود و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی شود و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و رکود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به بیانی دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان تولیدات

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک عمل و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان میزان تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد میزان تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد کلان پس از ارائه گزارشی توسط بانک جهانی در سال 1991 در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش که به بررسی عملکرد کشورها  طی دهه ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، کشورهایی که از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

1-2- بیان مسئله

 بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید است. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن است که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان است. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همکاران، a2014)[2]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) وجود دارد. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با استفاده از حمایت سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به طور خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر است (براون- لاریان، 2005)[3].

با توجه به این رابطه مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی کرد، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو