« دانلود پایان نامه ارشد: نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفریپایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/انگیزه براندازی حکومت »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:53, توسط مدیر سایت   , 204 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- مروری بر تحقیقات گذشته. 5

1-5- روش تحقیق.. 5

2- نگاهی به اعمال آیینی.. 6

2-1- اعمال آیینی.. 7

2-1-1- ماهیت و خاستگاه اعمال آیینی: 8

2-1-1-1- رویکرد خاستگاه: 8

2-1-1-2- رویکرد کارکرد اعمال آیینی.. 10

2-1-1-3- رویکرد سوم. 10

2-1-2- عملکرد اعمال آیینی: 11

2-1-3- انواع اعمال آیینی: 12

2-1-3-1- تقلیدی: 12

2-1-3-2- مثبت ومنفی: 12

2-1-3-3- قربانی: 13

2-1-4- بحران زندگی: 13

2-2- عبادت: 14

2-3- روزه: 19

2-4- زیارت: 21

2-4-1- عناصر تشکیل دهنده‌ی زیارت: 22

2-4-1-1- مکان: 22

2-4-1-2- جابه جایی و حرکت: 23

2-4-1-3- انگیزه: 24

2-4-1-4- پوشش: 25

2-4-2- فعالیت های زیارت: 25

2-4-2-1- آماده شدن: 26

2-4-2-2- فعالیت‌های ممنوع: 27

2-4-2-3- یادگار های زیارت: 27

2-4-2-4- نتایج زیارت : 28

2-5- زکات… 29

3- معرفی ادیان و بررسی اعمال دینی در این ادیان.. 30

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1- دین زرتشتی: 31

3-1-1- تاریخ: 32

3-1-2- زندگی زرتشت: 32

3-1-3- دین زرتشت درسرزمین پارس: 33

3-1-4- باورهای بنیادین: 33

3-1-5- عبادت در دین زرتشت: 35

3-1-5-1- سه نماز معروف: 44

3-1-5-1-1- یتااهو: 44

3-1-5-1-2- اشم وهو: 44

3-1-5-1-3- ینگهه هاتام: 45

3-1-5-2- بایستی‌های آغاز نماز: 45

3-1-5-3- پرستش سوی زرتشتیان: 46

3-1-6- روزه 47

3-1-7- زیارت زرتشتی.. 48

3-1-7-1- زیارت‌گاه‌های زرتشتیان: 50

3-1-7-1-1-پیرهریشت: 50

3-1-7-1-2-پیرنارسون: 50

3-1-7-1-3-چک چک یا پیرسبز: 50

3-1-7-1-4-پیرنارکی: 50

3-1-7-1-5-پارس بانو-بوتو پرس: 51

3-1-8- زکات… 51

3-2- مسیحیت: 54

3-2-1- باورهای مسیحیان: 57

3-2-2- شاخه های اصلی مسیحیت: 58

3-2-2-1- کاتولیک: 58

3-2-2-2- ارتدوکس: 58

3-2-2-3- پروتستان: 59

3-2-3- عبادت در مسیحیت: 60

3-2-3-1- عبادت در کتاب مقدس: 60

3-2-3-1-1-در کتاب عهد عتیق: 61

3-2-3-1-2-در کتاب عهد جدید: 62

3-2-4- روزه در مسیحیت: 68

3-2-5- زیارت‌های مسیحی: 74

3-2-5-1- زیارت در کتاب مقدس: 74

3-2-5-2- مقاصد زیارت: 77

3-2-5-3- خواستگاه مکان‌های زیارتی: 77

3-2-5-4- زمان‌شناسی زیارت مسیحی: 78

3-2-5-5- زیارت‌گاه‌های مسیحی: 79

3-2-6- بخشش در مسیحیت… 82

3-2-6-1- در کتاب مقدس: 82

3-2-6-2- در کلیسا: 83

3-2-6-3- کتاب عهد جدید: 87

3-3- مانویت: 89

3-3-1- تعالیم مانی: 91

3-3-2- طبقه‌بندی دین مانی: 93

3-3-3- تفاوت دین مانی با دیگر ادیان: 94

3-3-4- متون مانوی: 96

3-3-4-1- مجموعه کتب مقدس و آثار مانی: 96

3-3-4-1-1- انجیل زنده: 96

3-3-4-1-2- گنج حیات: 97

3-3-4-1-3- رساله: 97

3-3-4-1-4- کتاب رازها: 97

3-3-4-1-5- کتاب غولان: 97

جستجو