« پایان نامه ارشد رشته حقوق: نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لادانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

  دوشنبه 15 مهر 1398 22:36, توسط مدیر سایت   , 650 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. .4

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………… .5

3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… .6

4–1 فرضیه ها و سوالات جانبی پژوهش……………………………………………………………… .7

5-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………….. .7

6-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2 مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 مفهوم سازمان………………………………………………………………………………………….. 13

3-2 مفهوم سلامت سازمانی………………………………………………………………………………. 13

4-2 تاریخچه سلامت سازمانی…………………………………………………………………………… 14

5-2 تعاریف سلامت سازمانی……………………………………………………………………………. 15

6-2 مولفه های سلامت سازمانی…………………………………………………………………………. 16

7-2 سلامت سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان………………………………………………………… 19

8-2 اهمیت سلامت سازمانی در آموزش و پرورش…………………………………………………. 24

9-2 سلامت سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………………. 25

10-2 مشخصه های فضاهای کاری سالم ……………………………………………………………… 27

11-2 پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………… 28

12-2 پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن…………………………………………………………. 31

13-2 خانواده و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………. 43

14-2 پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………………… 44

15-2 پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………………. 46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. 50

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 50

2-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. 50

3-3 حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. 51

4-3 ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………….. 51

5-3 تعیین روایی و پایایی داده ها………………………………………………………………………. 52

6–3 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 55

1-4 ویژگی­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………. 56

2-4 شاخص های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………..59

3-4 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………..60

4-4 تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..67

5-4 یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………….69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 82

1-5 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 82

2-5 نتیجه گیری كلی……………………………………………………………………………………….. 82

3-5 فرضیه ها و نتایج آن………………………………………………………………………………….. 83

4-5 نتایج یافته های جانبی………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… 89

6-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. 99

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………………………………… 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1-3: جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 2-3: سوالات مربوط به هر یک از فرضیه ها در پرسشنامه…………………………………………………………………………….. 53

جدول 3-3: جدول آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها…………………………………………………………………………………………… 54

جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی……………………………………………………………….. 57

جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار………………………………………………………………………. 58

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………………………………. 59

جدول 4-4: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………… 60

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جدول 5-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونوف برای بررسی نرمال بودن توزیع یگانگی نهادی………………………………………..61

جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه یگانگی نهادی با پیشرفت تحصیلی ……………………………………. 62

جدول 7-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ملاحظه گری  ………………………………………….. 62

جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ملاحظه گری با پیشرفت تحصیلی ……………………………………… 62

جدول 9-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ساختدهی……………………………………………….. 63

جدول 10-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ساخت دهی با پیشرفت تحصیلی …………………………………….. 63

جدول 11-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع………………………………………………………….. 64

جدول 12-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پشتیبانی منابع با پیشرفت تحصیلی……………………………………. 64

جدول 13-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع تاکید علمی……………………………………………. 65

جدول 14-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تاکید علمی باپیشرفت تحصیلی……………………………………….. 65

جدول 15-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع روحیه………………………………………………….. 66

جدول 16-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه روحیه باپیشرفت تحصیلی……………………………………………… 66

جدول 17-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………….. 67

جدول 18-4: نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………….. 68

جدول 19-4: ضرایب رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….68

جدول 20-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه یگانگی نهادی………………………………………………………………………………70

جدول 21-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ملاحظه گری………………………………………………………………………………..70

جدول 22-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ساخت دهی ………………………………………………………………………………..71

جدول 23-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه پشتیبانی ……………………………………………………………………………………..71

جدول 24-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه تاکید علمی………………………………………………………………………………….72

جدول 25-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه روحیه…………………………………………………………………………………………73

جدول 26-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه مدارک تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی……………73

جدول 27-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه رشته تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی………………74

جدول 28-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه سوابق کاری و مولفه های سلامت سازمانی………………..75

جدول 29-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

جدول 30-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم ریاضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 31-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول 32-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و ریاضی ……………………………79

جدول 33-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و انسانی…………………………….79

جدول 34-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم ریاضی و انسانی……………………….80

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار1-4: توزیع فراوانی نمونه اماری به تفکیک جنسیت…………………………………………. 57

نمودار2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی…………………… 58

نمودار3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار…………………………… 59

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی…………………….. 60

 

فصل اول

کلیات تحقیق

جستجو