« پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللیدانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه

  شنبه 27 مهر 1398 22:53, توسط مدیر سایت   , 771 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مقدمه…..3
1.1 بیان مسأله 3

1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

1.3 سؤالات تحقیق: 3

1.3.1 سؤال اصلی: 3

1.3.2 سؤال‌های فرعی: 3

1.4 اهداف تحقیق: 3

1.4.1 هدف اصلی: 3

1.4.2 اهداف فرعی: 3

1.4.3 اهداف کاربردی: 3

1.5 فرضیه‌ی تحقیق: 3

1.6 پیشینه‌ی تحقیق: 3

1.7 معرفی منابع: 3

1.8 سازماندهی تحقیق: 3

1.9 جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق: 3

1.10 مفاهیم اصلی تحقیق: 3

1.11 روش و رویکرد تحقیق: 3

1.12 تنگناها: 3

2. کلیات………….. 3
2.1 بازتبیین مفاهیم کلیدی. 3

1.2.1 معنا شناسی شیعه و تشیُّع. 3

1.2.2 معنا شناسی مهدی و مهدویت:


1.2.3معنا شناسی غیبت: 3

1.2.4 معنا شناسی انشعاب: 3

1.2.5 معنا شناسی فرقه 3

2.2 گستره‌ی اندیشه‌ی منجی موعود در اسلام: 3

2.2.1 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه قرآن کریم: 3

2.2.2 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه اهل سنت: 3

2.2.3 آموزه‌ی مهدویت در اندیشه‌ی شیعه امامیه- اثناعشریه : 3

2.3 اولین اندیشه‌های فرقه‌گرایی در اسلام: 3

2.4 بازتبیین علل و زمینه‌های فرقه‌گرایی دراسلام: 3

2.4.1 سیاست و سیاست مداران: 3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2.4.2 تبادل فرهنگی با فرهنگ‌های موجود: 3

2.4.3 تعصُّبات قبیله‌ای : 3

2.4.4 اختلافات فردی: 3

فصل دوم: زمانه‌شناسی روزگار غیبت صغرا

زمینه سازی معصومین در باورپذیری غیبت: 3
1.1 غیبت در آینه‌ی کلام معصوم7: 3

1.2 غیبت در آینه‌ی عمل معصوم: 3

بازتاب باورداشت غیبت در آینه‌ی تاریخ: 3
2.1 بازتاب باورداشت اندیشه‌ی غیبت (از قرن اول تا قبل از غیبت صغرا): 3

غیبت صغرا…… 3
3.1 ویژگی‌های غیبت صغرا 3

3.2 دورنمایی از اوضاع شیعیان در عصر غیبت صغرا: 3

3.2.1 موقعیت سیاسی شیعیان. 3

3.2.2 موقعیت اجتماعی..3

 

3.2.3 موقعیت علمی و فرهنگی.. 3

فصل سوم: بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

سیر تاریخی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه: 3
1.1 واقفیه: 3

1.1.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.1.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.1.3 دیدگاه گروه سوم: 3

1.1.4 واقفیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.2 جعفریه: 3

1.2.1 دیدگاه گروه اول: 3

2.2.2 دیدگاه گروه دوم: 3

2.2.3 دیدگاه گروه سوم : 3

4.2.2 دیدگاه گروه چهارم: 3

2.2.5 جعفریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی: 3

1.3 محمّدیه 3

1.3.1  محمّدیه درآئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.4 انقطاع امامت (عسکریّه): 3

1.4.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.4.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.4.3 عسکریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی : 3

1.5 قطعیه: 3

1.5.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.5.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.5.3 دیدگاه گروه سوم: 3

1.5.4 دیدگاه گروه چهارم: 3

1.5.5 دیدگاه گروه پنجم: 3

1.5.6 دیدگاه گروه ششم: 3

1.5.6 امامیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.5.7وجوه تشابه و تمایز امامیه با سایر انشعابات: 3

فصل چهارم: تحلیل و بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

زمینه‌ها و عوامل شکل گیری انشعابات… 3
1.1 عوامل زمینه ساز 3

1.1.1 حیرت حاکم بر فضای جامعه: 3

1.1.2 فاصله گرفتن از خط اصیل امامت… 3

1.1.3 نجات باوری مهدوی: 3

1.2 عوامل تسهیل کننده 3

1.2.1 زمینه‌های فرهنگی.. 3

1.2.2 نابسامانی اجتماعی و اقتصادی: 3

1.2.3 باورهای غلط.. 3

1.2.4 نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت: 3

1.2.5 برداشت‌های نادرست از روایات: 3

1.2.6 ناآگاهی دینی: 3

1.3 عوامل شتاب زا 3

1.3.1 شبهه. 3

1.3.2 پشتیبانی خلافت عباسی از مدعیان  مهدویت: 3

1.3.3 سست نمودن پایگاه اجتماعی معتقدان به مهدویت: 3

1.3.4 تکلیف‌گریزی و اباحه‌گری: 3

امتداد تاریخی و پیامدهای انشعابات: 3
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در از بین رفتن انشعابات ایجاد شده : 3
1.3 حضور امام در هدایت ( تشریعی و تکوینی) جامعه:3

2.3 نقش نائبان خاص در انسجام جامعه‌ی شیعی: 3

3.3 نقش علمای شیعه در انسجام جامعه‌ی شیعی: 3

3.4 نقش زمینه سازی‌های ائمه: در انسجام جامعه‌ی شیعی. 3

جمع‌بندی و نتیجه گیری:……… 3

پیشنهادات کاربردی…….. 3

فهرست منابع……… 3

پیوست……. 3

چکیده:

تاریخ اهل بیت: را به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره‌ی حضور؛ و دوره‌ی غیبت. هر یک از این دوره‌ها، دارای ویژگی‌هایی متمایز از دوره‌ی دیگر است. دوره‌ی نخست به مدد حضور ظاهری معصومین:، زمینه‌ی هدایت به سوی حق بیشتر و زمینه‌ی انحرافات و بی‌راهه‌ها کمتر بود اما در دوره‌ی دوم با غیبت امام4 زمینه‌ی جریان‌های انحرافی رو به گسترش گذاشت. بنابراین یکی از دوره‌های حساس تاریخ شیعه که به واسطه‌ی عدم حضور ظاهری امام معصوم در جامعه فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی در آن گسترش یافت، عصر غیبت و به ‌ویژه دوران غیبت صغرا است. در تعداد این فرقه‌ها میان فرقه‌نگارن اختلاف نظر هست، اما با وجود این اختلافات، می‌توان آن‌ها را پنج گروه واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه دانست. عوامل مختلفی در پدید آمدن این فرقه‌ها، نقش داشتند که مهمترین آن‌ها را می‌توان جو خفقان و حیرت حاکم بر فضای جامعه، بروز پاره‌ای جاه طلبی‌ها و فاصله گرفتن از خط امامت اصیل دانست. اما در کنار این فرقه‌ها، تنها گروهی که توانست حضور قاطع خود را در مرکز خلافت اسلامی حفظ نماید، امامیه-اثنی عشریه بودند که حضرت حجت بن الحسن العسکری4 را آخرین امام منصوص الهی می‌دانستند، که این امر معلول عواملی بود از جمله هدایت‌گری‌های امام مهدی4، اقدامات نائبان و فعالیت‌های علمای این عصر و همچنین زمینه‌سازی‌های ائمه: و این حقیقت روشن می‌شود که غیبت حضرت جزئی است و هرچند ایشان در پرده‌ی غیبت بسر برده اما آثار وجودی ایشان در هدایت جامعه آشکار است. نگارنده در این رساله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه‌ است که در روزگار غیبت صغرا، به علت عدم اعلام عمومی ولادت حضرت مهدی4، فشار سیاسی حاکم بر جامعه‌ و مواجهه با چالش « غیبت» شیعیان دچار شک و حیرت شدند و انشعاباتی در میان امامیه شکل گرفت. البته این انشعابات با رهبری امام زمان4، روشنگری‌های نائبان خاص وتلاش علمای زمان و همچنین زمینه‌سازی‌های معصومین: بسیار محدود و کم اثر بوده است و منجر به تشکیل هیچ جنبش یا قیام و یا حکومتی در جامعه نشد.

واژه‌گان کلیدی: شیعه، غیبت، فرقه، مهدویّت، واقفیه، جعفریه، محمدیه، انقطاع، قطعیه.

فصل اول
1. مقدمه
1.1 بیان مسأله


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو