« پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشانپروتکل های سیستم ورشو:پایان نامه درمورد حقوق هوایی »

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  دوشنبه 15 مهر 1398 16:08, توسط مدیر سایت   , 747 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استادان راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی:1390-1389

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مسأله     3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف و سوالات تحقیق     6
1-5- فرضیه های تحقیق     7
1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق     7
1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری     7
1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل)     10
1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی    10
1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت     11
1-7- روش تحقیق     11
1-8- جامعه آماری     12
1-9- روش جمع آوری داده ها    12
1-10- روش آزمون فرضیات     12
1-11- قلمرو زمانی تحقیق     13
1-12- قلمرو مکانی تحقیق     14
1-13- تعریف واژگان تحقیق     14
1-14- خلاصه فصل      14

فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه     17
2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری    18

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری    20
2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری    21
2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری     33
2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی     33
2-5-2- کارت نمره متوازن     34
2-5-3- ترازنامه نامرئی     34
2-5-4-  کنترل دارایی های ناملموس     34
2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا    35
2-5-6- شاخص سرمایه فکری     35
2-5-7- نرخ بازده دارایی    36
2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار     36
2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری     37
2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری     37
2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی     39
2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی    40
2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن    40
2-11- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی    41
2-12- نوآوری و ضروریات آن    42
2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه    44
2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری    45
2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات    47
2-16- شاخص های کارآیی مالی    50
2-16-1- بازده مجموع دارایی ها (ROA)    50
2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)    51
2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)    51
2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)    52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    52
2-17- مفاهیم ارزش شرکت    53
2-17-1- ارزش دفتری    53
2-17-2- ارزش بازار    54
2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت    54
2-17-4- ارزش با فرض انحلال شركت    54
2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت    54
2-17-6- ارزش دارایی های مالی    55
2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت    55
2-19- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت ها    57
2-20- تئوری (q)     57
2-21-ارزشگذاری شرکت ها در ایران    59
2-22- روش های فعلی ارزشگذاری شرکت های در ایران    61
2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق    62
2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    63
2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    68

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه     72
3-2- فرضیات تحقیق    72
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری    73
3-4- روش تحقیق    74
3-5- جامعه آماری    74
3-6- روش نمونه گیری    75
3-7- حجم نمونه آماری    75
3-8- روش جمع آوری داده ها    76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
3-9- دوره زمانی تحقیق    76
3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها    77
3-10-1- متغیرهای مستقل    77
 

/>3-10-1-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….    77
3-10-1-2-  شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     79
3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق    80
3-10-2-1- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     80
3-10-2-2- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….     80
3-11-شیوه آزمون فرضیات    81
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها    82
3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها    82
3-12-2- همبستگی    82
3-12-3- ضریب همبستگی    82
3-12-4- ضریب تعیین    83
3-12-5- مدل های رگرسیون    83
3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون    84
3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون    85
3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون    85
3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب    85
3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا    85
3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    86

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه     88
4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق    88
4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها     88
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع    90
4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق    91
4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی    92
4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق    92
4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول    93
4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم    95
4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم    98
4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم    100
4-10- خلاصه فصل     102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    104
5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات    104
5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول     105
5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم    106
5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم    106
5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم    107
5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین    108
5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق    110
5-5- محدودیتهای تحقیق    110

 

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه ­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­ کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با بهره گرفتن از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.

 

جستجو