« دانلود پایان نامه ارشد:بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیهپایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//کانال توزیع و بازاریابی »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

  شنبه 27 مهر 1398 22:52, توسط مدیر سایت   , 968 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فصل اول: مقدمه و کلیات

فصل دوم: بررسی منابع. Error! Bookmark not defined.

2-1- باکتری‌های افزاینده رشد   21

2- 2- تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر گیاهان   22

2-2-1- افزایش رشد گیاه   22

2-2-2- اثر بر جوانه زنی   23

2-2-3- تغذیه عناصر غذایی   23

2-2-4- افزایش مقاومت به تنش های محیطی   24

2-2-5- تاثیر بر میکروارگانیسم های دیگر خاک   25

2-3- محلول پاشی   25

2-3-1- کاربرد روی   26

2-3-2- کاربرد آهن   27

2-3-3- کاربرد منگنز   28

2-3-4- کاربرد همزمان عناصر   28

3- 1- محل انجام آزمایش   30

3- 2- نمونه برداری و تجزیه شیمیایی خاک   30

3-2-1- نیتروژن خاک   Error! Bookmark not defined.

3-2-2- فسفر خاک   30

3-2-3- پتانسیم تبادلی خاک   31

3-2-4- عناصر کم مصرف   31

3-3- تعیین بافت خاک   31

3-4- طرح آماری   31

3-4-1- تیمارهای مورد استفاده   32

3-4-1-1- عامل اصلی   32

3-4-1-2- عامل فرعی   32

3-4-1-3- عامل فرعی فرعی   32

3-5- اجرای طرح   32

3-5-1- نحوی تیمار کود زیستیو محلول پاشی عناصر کم مصرف   33

3-6- آماده سازی زمین و کشت بذر   33

3-7- عملیات داشت   33

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-7-1- آبیاری   33

3-7-2‌-واکاری   33

3-7-3- تنک کردن   34

3-7-4- مبارزه با علف های هرز و آفات   34

3-8‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد بررسی صفات   34

3-8-1- نمونه برداری جهت تعیین صفات   34

3-8-2- نمونه برداری در برداشت نهایی   35

3-8-3- اندازه گیری روغن دانه   35

3-8-4- اندازه گیری پروتئین دانه   35

3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها   35

4-3-1 درصد پروتئین   53

4-3-2 درصد روغن   55

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری   57

5-1-شاخص سطح برگ (LAI)   58

5-2-سرعت رشد محصول (CGR)   58

5-3-سرعت رشد نسبی (RGR)   59

5-4-سرعت جذب خالص (NAR)   59

5-2- عملکرد دانه   60

5-3- عملکرد بیولوژیک   60

5-4- شاخص برداشت   61

5-5- تعداد غلاف در بوته   61

5-6-تعداد دانه در بوته   62

5-7- وزن هزار دانه   62

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل4-2 پاسخ شاخص برداشت رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  38

شکل4-3 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  39

شکل 4-4 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 40

شکل4-5 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل 4-6 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل4-7 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 42

شکل4-8 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 43

شکل4-9 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. Error! Bookmark not defined.

شکل4-10 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 44

شکل4-11 پاسخ عملکرد دانه به اثر ساده محلول پاشی. 47

شکل 4-13 پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر. 48

شکل4-14 پاسخ شاخص برداشت در رقم 033 به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 49

شکل 4-15 پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 50

شکل 4-6‌1پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی. 51

شکل4-17 پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر. 51

شکل4-18 پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر. 52

شکل 4-19 پاسخ میزان پروتئین رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل4-20 پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل 4-21 مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم، باکنری بر صفت درصد روغن  55

شکل4-22 مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی بر صفت درصد روغن. 56

 

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- میانگین نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل ازا جرای آزمایش. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-1: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا. 37

جدول (4-3) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (96= (n. 44

جدول 4-3: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفت‌های وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته. 45

جدول 4-4: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه. 46

جدول 4-5 ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (96n=).. 52

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفات کیفی   53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سویا Merr.] [Glycine Max (L.) یکی از دانه‌های روغنی و از مهم‌ترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب می‌‌شود و در آب و هوای گرم و در مناطق استوایی ونیمه استوایی کاشته می‌شود. این گونه گیاهی، احتمالاًحدود دو هزار سال قبل، در مناطق شمال چین اهلی شده است. اهمیت آن بخاطر پروتئین و روغن بالای دانه آن است (فتحی،1378).پروتئین آن با گوشت و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ قابل مقایسه بوده و به همین دلیل یکی از گیاهان ممتاز قرن بیستم لقب گرفته است (کوچکی، 1373).

پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی مستلزم مراحل گوناگون و مرتبط با هم می‌باشد. محقق، مروج و کشاورز به عنوان بخشی از نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند و نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می‌نمایند. در کشور ما قبل از هر چیز باید پذیرفت که هر گونه تحول در بخش کشاورزی نیازمند تحول در فرایند تولید و انتقال تکنولوژی می‌باشد در غیر این صورت هیچ گونه تغییر اساسی و اصولی در بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد (علیپور، 1386).

از آنجایی که توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به گیاهان زراعی دارد زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف انسان مورد نیاز می‌باشد. با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در طی 30 سال گذشته در تولید گیاهان زراعی بدست آمده، با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل آن‌‌‌هاست. عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدیریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد. یکی از راه های دستیابی به عملکرد بالاتر، تأمین مقادیر کافی عناصر معدنی برای گیاهان زراعی است (فتحی، 1378). برای گیاهانی مانند سویا که با اتکا به همزیستی با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی، بدون نیار به مصرف کودهای شیمیایی بالاترین بازده محصول را داشته باشند، استفاده از این توان ذاتی، به لحاظ جنبه‌های مفید اقتصادی و زیست محیطی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود (اسدی رحمانی و همکاران، 1381). با توجه به هزینه زیاد برای تولید کودها و هچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، لزوم تجدید نظر در روش‌های افزایش تولید ضروری است.

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت‌هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد ومنجر به کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل‌ها می‌گردد. مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود‌های شیمیایی، انرژی وهزینه‌های تولید و مصرف آن‌ها از مهمترین مسائل جهان امروز است. یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ

جستجو