« مقایسه سبب و شرط//پایان نامه درباره اجتماع اسبابپایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : بررسی فضای تبادل تولید و تبادل اطلاعات »

دانلود پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد :روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کامپوزیتی

دانلود پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد :روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کامپوزیتی

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:30, توسط مدیر سایت   , 523 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دانلود پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد :روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کامپوزیتی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد با عنوان :روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کامپوزیتیدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 
 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد “M.Sc”
مھندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد فلزی
عنوان :
روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کامپوزیتی زمینھ فلزی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
م واد ت ابعی ( FGM ) ب دلیل اینک ھ درآنھ ا ترکی ب ش یمیایی وریزس اختار ب ھ ص ورت پیوس تھ وش یب
داردری ک ت ا س ھ بع د تغیی ر م ی کن د، باع ث ایج اد خ واص منح صر ب ھ ف ردی م ی ش ود ک ھ

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

امک ان
بکارگیری آنھا را درصنایع مختلف فراھم کرده است. ازجملھ م واد FGM م ی ت وان ب ھ کامپوزیتھ ای
تابعی Al / SiC اشاره نمود کھ در آنھا سختی و خواص مکانیکی بھ عنوان تابعی ازدرص د ف از تقوی ت
کننده ( SiC ) درابعاد مختلف قطعھ بھ صورت شیب دارتغییر می کند و می توان د جایگ اه وی ژه ای را
درموارد مختلف داشتھ باشد.
مقدمه:
یکی ازمھمترین چالشھای تکنولوژی درعلم مواد، ایجادخواص ناسازگار(ناھمگون)دریک سازه
است[١]. بعضاً درفرآیند ساخت اجزای یکپارچھ ترکیبی ازخواص ناسازگاردریک سازه یکسان
ودرکناریکدیگرمورد نیازاست. مثلاًمی توان دراین مورد بھ وجود سختی بالا دریک طرف سازه
ونرمی ساختاردرطرف دیگراشاره نمود[٢]. ھمچنین درپوششھای عایق حرارتی، اگرچھ یک
لایھ سرامیکی ویک لایھ فلزی مستقیماً بھ ھم وصل می شوند اما بھ علت نا ھمخوانی ترمومکا
نیکی در فصل مشترک این دو، تنشھای باقیمانده بوجود می آیند[٣]. یک راھکارجھت رفع این
١ مشکلات بھره گیری ازموادتابعی
است. موادتابعی، موادی ھستندکھ درآنھاترکیب یاریزساختاربھ
طور پیوستھ دریک تاسھ بعد تغییرمی کنند[٣و٢]. درمواد تابعی با تغییرترکیب و ریزساختاردر
ابعاد مختلف، خواص ودرنتیجھ عملکرد(قطعھ)نیزازیک نقطھ تا نقطھ دیگربھ طورشیب دارتغییر
می کند. دروا قع شیب تابعی می تواند مناسب با شرایط سرویس قطعھ باشد لذا می توان اطمینان
خاطری درمورد عملکرد سیستم ھائی کھ تحت بارترمومکانیکی ھستندبدست آورد. بعبارت دیگر
بھ علت تغییر ترکیب وریزساختار(بطورشیب دار) ممکن ا ست ازفصل مشترک ھای تند کھ خود
باعث تمرکزتنش موضعی می شوند جلو گیری کرد. علاوه براین اگرشیب بطورمناسب طراحی
شود، عملکرد موادتابعی درمقایسھ با موادکامپوز یتی معمولی میتواند بھبود پیداکند. برای مثال
درمواد تابعی آلومینا- شیشھ، بھینھ سازی تغییرات ترکیب ممکن است بھ طورقابل ملاحظھ ای
مقاومت سطح بھ ترک رادرمقایسھ با کامپوزیتھای معمولی افزایش دھد. ھمچنین آسیبھای ناشی از
تماس لغزشی بھ طورقابل توجھی کاھش می یابند[٣].
ھدف (١ -١
 بھ منظوراستفاده از مواد تابعی درکاربردھای مختلف، نیاز بھ روش ھای س اخت مناس ب م ی باش د
کھ امکان تولید شیب درترکیب و ریزساختار را بطوردقیق بوجود آورد. تکنیکھای تولید معم ولاً
بھ دو گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:
١ الف)فرآیندھایی برپایھ جابجایی طبیعی
ب ) فرآیندھای ساختاری
٢
روشھای گروه اول بیشترمبتنی برپدیده ھایی خودبھ خودی نظیر نفوذ اتمی، ا نتقال حرارت وغی ره


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو