« دانلود پایان نامه ارشد : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمریپایان نامه آموزش ضمن خدمت//آموزش ضمن خدمت »

دانلود پایان نامه:اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

دانلود پایان نامه:اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

  دوشنبه 15 مهر 1398 21:46, توسط مدیر سایت   , 881 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان                        صفحه

چکیده …………………….1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- فرضیه‌ها 5

1-3- اهداف تحقیق: 6

1-4- گیاه‌شناسی بانونه: 6

1-5- منشأ گیاهی بابونه. 9

1-6- مراحل رشد و نمو: 9

1-7- موارد مصرف و خصوصیات دارویی بابونه: 10

1-8- مراحل كاشت بابونه: 12

1-9- برداشت بابونه: 13

1-10- خشك كردن و جمع‌آوری بذر بابونه: 13

1-11- كودهای شیمیایی: 13

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- تنش و تعاریف آن.. 18

2-2- اهمیت مطالعه تنش‌های گیاهی از نظر موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی.. 18

2-3- خشکی و وضعیت جهانی آن.. 19

2-4- انواع خشکی.. 21

2-5- اثر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد. 21

2-6- اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه. 22

2-7- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن.. 23

2-8- اثر تنش خشکی  بر توسعه ریشه‌ها 23

2-9- مکانیسمهای سازگاری گیاهان به خشکی.. 24

2-9-1- مقاومت به خشکی.. 24

2-9-2- گریز از خشکی.. 24

2-9-3- تحمل خشکی.. 24

2-9-4- اجتناب از خشکی.. 25

2-9-5- بهبود از خشکی.. 25

2-10- چگونگی مقابله گیاهان با تنش خشکی در مزرعه. 26

2-10-1- حفظ موازنه صحیح آبی: 27

2-10-2- بسته شدن روزنه , ذخیره اقتصادی آب برای آسمیلاسیون کربن.. 27

2-11- مکانیسم‎های اجتناب… 28

2-11-3- اندازه و فراوانی روزنه‎ها 29

2-11-4- تجمع آبسیزیک اسید. 29

2-11-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ… 30

2-12- مکانیسم‎های تحمل به خشکی.. 31

2-12-1- تنظیم فشار اسمزی.. 31

2-12-2- تجمع پرولین.. 32

2-12-3- جابجایی مواد پرورده 32

2-13- انتخاب برای مقاومت به خشکی.. 33

2-14- نقش نیتروژن در گیاهان.. 39

فصل سوم:مواد و روش‌ها

3- مواد و روش‌ها 47

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش: 48

3-2- خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك: 48

3-3- مشخصات طرح آزمایش: 50

3-4- مراحل اجرای آزمایش: 51

3-5- صفات مورد ارزیابی.. 52

3-6-1- ارتفاع بوته. 52

3-6-2- تعداد ساقه فرعی.. 53

3-6-3- تعداد گل در بوته. 53

3-6-4- قطر گل.. 53

3-6-5- وزن گل یا گلبرگ (تر و خشك) 53

3-6-6- وزن (تر و خشك) ریشه. 54

3-6-7- وزن ساقه (تر و خشك) 54

3-6-8- سرعت رشد. 54

3-9- محاسبه آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در طرح.. 57

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-1- نتایج و بحث… 59

4-2- عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) 64

4-3- عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) 66

4-4- شاخص برداشت (درصد) 69

4-5- تعداد گل در مترمربع.. 71

4-6- وزن هزار دانه (گرم) 74

4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) 76

4-8- سرعت رشد. 79

4-9- درصد اسانس…. 81

4-10- بحث و نتیجه‌گیری.. 84

بحث… 85

4-11-پیشنهادات: 87

منابع.. 88

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (3-1): پارامترهای تجزیه‌ی ماكرو………………………………………………………………………………..49

جدول (3-2): پارامترهای تجزیه میكرو …………………………………………………………………………………..49

جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد

بابونه در منطقه یاسوج…………………………………………………………………………………………………. 60

جدول 4-2- نتایج مقایسه میانگین تنش خشکی بر عملکرد بابونه در منطقه یاسوج………….. 61

جدول 4-3- نتایج مقایسه میانگین نیتروژن بر عملکرد بابونه در منطقه یاسوج………………….. 62

جدول 4-4- نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد

 بابونه در منطقه یاسوج…………………………………………………………………………………………….63

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار 4-1- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی………………………………… 65

نمودار 4-2- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد اقتصادی…………………………………………..65

نمودار 4-3- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی ……..66

نمودار 4-4- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک…………………………………..67

نمودار 4-5- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک…………………………………………..68

نمودار 4-6- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک……….68

نمودار 4-7- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت…………………………………….70

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت…………………………………………….70

نمودار 4-9- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص برداشت …………71

نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع………………………….72

نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد گل در مترمربع………………………………….73

نمودار 4-12- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی

بر تعداد گل در مترمربع……………………………………………………………………………………………….73

نمودار 4-13- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه……………………………………….75

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن هزار دانه…………………………………………….. 75

نمودار 4-15- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر وزن هزار دانه……………………. 76

نمودار 4-16- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه …………………………………………………………77

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع ساقه …………………………………………………………….78

نمودار 4-18- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر ارتفاع ساقه……………………….. 78

نمودار 4-19- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر سرعت رشد …………………………………………………..80

نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر سرعت رشد…………………………………………………………….80

نمودار 4-21- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر سرعت رشد ………………………..81

نمودار 4-22- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر درصد اسانس…………………………………………………..82

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر درصد اسانس …………………………………………………………..83

نمودار 4-24- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر درصد اسانس……………83

چکیده

هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1392 در منطقه یاسوج با 3 تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح ( 0، 50 و 100کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در 4 سطح ( (شاهد)0، 1-بار ، 3-بارو 4- بار) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد بود. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک، تعداد گل در مترمربع، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید. بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 7/293 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار و عدم مصرف نیتروژن) به میزان 3/108 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمارN2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 96/7 به دست آمد. بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار  N1S0(عدم تنش خشکی و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 5/33 سانتیمتر و بیشترین درصد اسانس گیاه در تیمار N2S0 به میزان 7/0 به دست آمد. با توجه به اینکه بیشترین میزان عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار عدم کاربرد تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد، لذا این تیمار به کشاورزان و کارشناسان توصیه می گردد.

واژه‌های کلیدی: فاکتوریل ، وزن هزار دانه ، ارتفاع ساقه، عملکرد گل، بابونه، یاسوج

فصل اول


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو