« نمونه پایان نامه : فرآیند کسبوکارمشخص نمودن برخی از زوایای بسیار مهم پدیده عملکرد اقتصادی که از جایگاه ویژه ای برخوردار است- قسمت ۱۰ »

بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۳

بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران- قسمت ۳

  یکشنبه 17 اسفند 1399 01:51, توسط مدیر سایت   , 336 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۵-۴-۲- پیشنهاد حاصل از ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………۱۶۱
۵-۴-۳- پیشنهادهایی برای تحقیق و مطالعات بعدی ……………………………………………………………….۱۶۴
۵-۵-محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………۱۶۵
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵
پرسشنامه هوش عاطفی……………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵
پرسشنامه ارتباط سازمان با مشتری……………………………………………………………………………………………۱۸۸
فهرست جداول
جدول ۱-۱ ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن……………………………………………………………………………….۱۱
جدول۲-۱ ظهور مفهوم هوش عاطفی…………………………………………………………………………………………..۲۳
جدول۲-۲ مؤلفه های هوش عاطفی از دیدگاه گولمن…………………………………………………………………..۲۹
جدول۲-۳ شبکه شایستگیهای عاطفی گولمن و بویاتزیس………………………………………………………….۳۳
جدول ۲-۴ خلاصه مدلهای هوش عاطفی…………………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۲-۵ خلاصه آزمون های توانایی محور هوش عاطفی………………………………………………………..۴۸
جدول۲-۶ خلاصه آزمون های خصیصه محور هوش عاطفی……………………………………………………….۴۹
جدول ۲-۷ ساختار و سطوح مقیاس هوش عاطفی مایر- سالووی و کاروسو………………………………۵۳
جدول۲- ۸ مقایسه مطالعات هوش هیجانی با بهره گرفتن از روش زنبور عسلی………………………………۶۶
جدول ۲-۹ مقیاس « سروکوال » و مولفه های آن………………………………………………………………………۹۱
جدول ۲-۱۰ عملکرد بانک مهر در پایان اسفند ۱۳۹۰ نسبت به پایان اسفند ۱۳۸۹ ……………..۹۸
جدول ۲ – ۱۱ مقایسه مطالعات ارتباط سازمان با مشتری با بهره گرفتن از روش زنبور عسل……۱۰۹
جدول ۳-۱ ابعاد هوش عاطفی و تعداد سؤالات مربوط به هر مؤلفه …………………………………………۱۲۲
جدول ۳-۲ ابعاد ارتباط سازمان با مشتری و تعداد سوالات مربوط به هر مولفه………………………..۱۱۵
جدول ۳ – ۳ نتایج محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه ارتباط سازمان با مشتری………………………۱۲۵
جدول۳-۴ نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش عاطفی کارکنان………………………………۱۲۵
جدول ۳ – ۵ گزینه های جواب و ارزش عددی سوالات در پرسشنامه ها………………………………….۱۲۶
جدول ۴-۱ جنسیت کارکنان بانک……………………………………………………………………………….۱۲۹
جدول ۴-۲ جنسیت کارکنان و مشتریان ……………………………………………………………………….۱۳۰
جدول ۴-۳ سن کارکنان……………………………………………………………………………………………..۱۳۱
جدول ۴-۴ سن مشتریان…………………………………………………………………………………………….۱۳۲
جدول ۴-۵ تعداد مراجعه به بانک……………………………………………………………………………………………….۱۳۳
جدول ۴-۶ سطح تحصیلات کارکنان……………………………………………………………………………..۱۳۴
جدول ۴-۷ سطح تحصیلات کارکنان و مشتریان……………………………………………………………..۱۳۵
جدول ۴-۸ نوع خدمات استفاده از بانک ……………………………………………………………………….۱۳۶
جدول ۴-۹ مشخصه های توصیفی متغیر درونی ارتباط مشتری…………………………………………………۱۳۷
جدول۴-۱۰ مشخصه های توصیفی متغیر پاسخ درونی خود آگاهی……………………………………..۱۳۷
جدول۴-۱۱ خلاصه نتایج ضریب همبستگی خود آگاهی و ارتباط سازمان با مشتری…………….۱۳۷
جدول۴-۱۲ شاخصهای توصیفی متغیر درونی پاسخ خود مدیریتی……………………………………۱۳۸
جدول۴-۱۳ خلاصه نتایج ضریب همبستگی خود مدیریتی و ارتباط سازمان با مشتری…………..۱۳۹
جدول ۴-۱۴ شاخصهای توصیفی عامل مدیریت روابط……………………………………………………۱۴۰
جدول۴-۱۵ خلاصه نتایج ضریب همبستگی مدیریت روابط و ارتباط سازمان با مشتری………….۱۴۰
جدول۴-۱۶ شاخصهای توصیفی آگاهی اجتماعی…………………………………………………………..۱۴۱
جدول۴-۱۷ خلاصه نتایج ضریب همبستگی آگاهی اجتماعی و ارتباط سازمان با مشتری………..۱۴۱
جدول۴-۱۸ تحلیل واریانس یک طرفه خط رگرسیونی مدل………………………………………………۱۴۳
جدول ۴-۱۹ خلاصه مدل فرض…………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول۴-۲۰ جدول ضرایب مدل رگرسیونی فرض……………………………………………………………………….۱۴۴
جدول ۴-۲۱ آنالیز واریانس یک طرفه مدل رگرسیونی فرض……………………………………………………..۱۴۵
جدول۴-۲۲ خلاصه مدل فرض…………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
جدول ۴-۲۳ ضرایب مدل ……………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
جدول ۴-۲۴ تحلیل واریانس یک طرفه مدل فرض…………………………………………………………………….۱۴۶
جدول۴-۲۵ جدول خلاصه مدل فرض…………………………………………………………………………………………۱۴۶
جدول۴-۲۶ ضرایب مدل فرض …………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
جدول۴-۲۷ تحلیل واریانس یک طرفه مدل مورد نظر……………………………………………………………….۱۴۷
جدول۴-۲۸ خلاصه مدل فرض……………………………………………………………………………………………………۱۴۸
جدول۴-۲۹ ضرایب مدل فرض……….

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

…………………………………………………………………………………………..۱۴۸

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جستجو