« بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان- قسمت ۲بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج۲ ۱)- قسمت ۳ »

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲- قسمت ۶

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲- قسمت ۶

  یکشنبه 17 اسفند 1399 01:50, توسط مدیر سایت   , 694 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مقیاس۱سبک دلبستگیکمی-فاصله ایوابستهبر اساس پرسشنامه کولینزنمره۲صفات شخصیتیکمی-فاصله ایوابستهبر اساس پرسشنامه نئونمره۳تاب آوریکمی-فاصله ایمستقلبر اساس پرسشنامه کونور و دیویدسوننمره

۳-۴ جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری:
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و با احتساب جامعه آماری، ۲۱۰ نفر محاسبه گردید. بر این اساس ۲۱۰ نفر از دانش آموزان انتخاب شده و آزمونهای مورد نظر بر روی آنها اجرا گردید که در نهایت ۲۰۲ نفر به سوالات پاسخ دادند.
۳-۵ روش اجرای پژوهش:
این مطالعه پس از تصویب آن در پژوهشی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان انجام خواهد شد. با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، لیست تمامی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به همراه مدارس آنها اخذ و بر اساس روش تصادفی طبقاتی هدفمند، نمونه ها انتخاب شد. پس از انتخاب آزمودنیها با مراجعه به مدارس آنها، پرسشنامه های مورد نظر به آنان تحویل داده و در مورد روش تکمیل آنها توضیحات لازم به افراد ارائه شد. در نهایت پس از مهلت یک هفته ای از افراد درخواست گردید که پرسشنامه های تکمیل شده را به مدرسه محل تحصیل تحویل نمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات آن کدگزاری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن:
۱-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن
این مقیاس جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه شده که محمدی (۱۳۸۴) آن را برای استفاده در ایران انطباق داده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ ماده پنج گزینه ای است که گزینه های آن به ترتیب از ۰ تا ۴ نمره گذاری شده و جمع نمرات مواد ۲۶ گانه، نمر کل مقیاس را تشکیل میدهد. سامانی (۱۳۸۶) پایایی این مقیاس را به کمک ضریب آلفای کرونباخ، ۸۷/۰ و محمدی (۱۳۸۴) ۸۹/۰ و روایی مقیاس را به شیوه همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ی ضریبها بین ۴۱/۰ تا ۶۴/۰ به دست آورده اند.
۲-پرسشنامه سبکهای دلبستگی کولینز و رید
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامتگذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد: (۱)، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (۵)، تشکیل می گردد، سنجیده می شود.
پایایی و اعتبار: کولینز ورید (۱۹۹۰، به نقل از پاکدامن،۱۳۸۰) نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی ۲ ماه و حتی درطول ۸ ماه پایدار ماندند. با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از ۸۰/ بود آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر در پژوهش پاکدامن (۱۳۸۰) میزان اعتبار آزمون با استفاده ازآزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است. این پرسشنامه در مورد ۱۰۰ دختر و پسر کلاس دوم دبیرستان که بطورتصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید و نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه بافاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح ۹۵/ دارای اعتبار است.
۳-آزمون شخصیت نئو:
در سال ۱۹۸۵ توسط کاستا و مک ری ارائه شد و در سال ۱۹۸۹ بسط و توسعه داده شد و در ایران توسط حق شناس (۱۳۷۸) در شیراز هنجاریابی آن انجام شد. این آزمون ۵ عامل شخصیتی را می سنجد که هر کدم ۶ خرده آزمون دارند. این پرسشنامه ۵ عاملی از ۶۰ گویه بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده که هر ۱۲ گویه آن یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت (برونگرایی، مقبولیت، وظیفه شناسی، روان آزرده خویی و گشودگی) را اندازه گیری و نمرات هر عامل را جداگانه محاسبه شده و در نهایت پنج نمره به دست می آید. نتایج ضرایب اعتبار پرسشنامه در نمونه ای از دانشجویان آمریکایی به فاصله ۳ ماه بین ۷۵/۰ تا ۸۳/۰ بود. ضریب پایایی طولانی (۶ ساله) برای مقیاسهای روان آزرده خویی، برون گرایی و گشودگی در دامنه ۶۸/۰ تا ۸۳/۰ و برای دو رگه مقبولیت و وظیفه شناسی (با فاصله ۲ سال) به ترتیب برابر با ۷۹/۰ و ۶۳/۰ گزارش شده است (شاکریان، ۱۳۹۰).
۳-۷ تجزیه و تحلیل داه ها:
از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد. در این مطالعه از آزمونهای آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و همچنین آزمونهای استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ توصیف داده ها
جدول ۴-۱: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

جستجو