« مشخص نمودن برخی از زوایای بسیار مهم پدیده عملکرد اقتصادی که از جایگاه ویژه ای برخوردار است- قسمت ۱۰بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲- قسمت ۶ »

بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان- قسمت ۲

بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان- قسمت ۲

  یکشنبه 17 اسفند 1399 01:50, توسط مدیر سایت   , 568 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۳بررسی رابطه متغیر های زمینه ای سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی
جاممعه آماری : روستاهای استان فارسسید محمد ماجدی، عبدالعلی لهسایی زاده
فصل نامه روستا و توسعه، سال ۹، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵روش اصلی تحقیق : پیمایش
خلاصه یافته ها : یافته های این پژوهش نشان دهنده سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بر این اساس مشخص شد که سرمایه اجتماعیدر مقایسه با متغییر های زمینه ای مانند: شغل، و سن و… پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می آید از میان شاخص های سرمایه اجتماعی ، اعتماد بلاترین تاثیر گذاری را در این زمینه داشته است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۴سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
جامعه آماری : شهر گنبد کاووسغلام رضا غفاری، ناز محمد اونق
مجله مطالعات اجتماعی ایران بهار ۱۸۶۵، شماره ۱خلاصه یافته ها : یافته های این بررسی نشان می دهد که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهار سنجه امنیت محلی بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی ۳۶% تغیرات کیفیت زندگی راتیین نموده است. همچنین در مقیاس محله های مورد بررسی یلفته ها نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارد

۲-۱-۲- تحقیقات خارجی

مطالعه جنبه های مختلف کیفیت زندگی در شهر استانبول–کشور ترکیه نتایج نشان داد «که الویت بندی جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری در استانبول جهت تمرکز سیاست ها و راهبردهای شهر سازی بر روی آنها بوده است و این مبین این واقعیت است که کیفیت محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و کیفیت حمل ونقل و ارتباطات، مهم ترین تأمین کننده های کیفیت زندگی می باشند» (آلنگین[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱).
در همین ارتباط استفاده از شاخص های ذهنی در بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه در تایوان نشان داد که محل زندگی زناشویی، سن، تحصیلات، درآمد، وضعیت تأهل و محل سکونت بر قلمروهای مختلف رضایت از زندگی فرد تاثیر گذار هستند، علاوه بر آن، وضعیت اجتماع، تعلقات محلی و رضایت از محله مهمترین تأثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارد (لی یانگ جان [۱۳]، ۲۰۰۸).
طی پژوهشی با عنوان،آیا سبک زندگی روستایی مانعی برای ارزیابی کیفیت زندگی است؟” موضوع کیفیت زندگی در نواحی روستایی چین مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنان نشان داده که «سلامت و زندگی خانوادگی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی دارند»( لیوچاوجی[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۹)
در بررسی های انجام شده مشخص شد که بیشتر مطالعات انجام شده اعم از داخلی و خارجی متوجه نقاط شهری بوده است و در حوزه روستایی اقدامات پژوهشی درخوری صورت نگرفته است؛ در همین راستا در این پژوهش سعی شده است که شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی وعوامل اجتماعی موثربر آنها در مناطق روستایی شهرستان همدان مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس می توان گفت که پیرامون دو مقوله اصلی مورد بررسی در این تحقیق- سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی- تحقیقات مفصلی صورت پذیرفته است که هر یک را در ارتباط با عوامل موثر بر آنها و یا اثراتشان بر مقوله های اجتماعی دیگر مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند. اما آنچه که برای این پژوهش حایز اهمیت بوده است، تحقیقاتی است که ارتباطی فی مابین خود این دو، یعنی اثر گذاری و یا اثر پذیری سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با مفاهیم کاملا نزدیک به آن ها را مورد توجه قرار داده است. نمونه هایی از چنین تحقیقاتی در قالب جدول زیر به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ۲) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

جستجو